Faktaark - Creosot

Dette faktaark fortæller om de vigtigste punkter for begrænsning af salg og anvendelse af creosot. Bemærk, at faktaarket ikke er udtryk for gældende ret, men blot tiltænkt som en hjælp til at navigere i den relevante lovgivning på området.

Reglerne på creosotområdet omfatter kemiske stoffer og produkter, som indeholder creosot, samt varer, der er behandlet med creosotholdige produkter. Det drejer sig blandt andet om træbeskyttelsesmidler, jernbanesveller, træmaster, hegnsstolper og andre trævarer.

Hvad er formålet med reglerne?

Creosot indeholder blandt andet benzo-a-pyren, som er kræftfremkaldende. Ved kontakt med creosot kan der desuden opstå allergisk kontakteksem. Reglerne er lavet for at undgå, at mennesker bliver skadet ved kontakt med creosot eller varer behandlet med creosotholdige produkter.

Hvad siger reglerne?

Det er forbudt at importere, sælge og bruge kemiske stoffer og produkter, som indeholder creosot. Det samme gælder varer, der er behandlet med creosot. Ved creosot forstås creosot, creosotolie, stenkulstjære, naphtalenolie, acenaphtenolie, anthracenolie og tjæresyrer.

Reglen kan læses i den såkaldte REACH-forordning, bilag XVII, indgang 31og suppleres af den danske creosotbekendtgørelse.

Er der undtagelser fra reglen?

Træbeskyttelsesmidler 
Under visse omstændigheder må stoffer og produkter med creosot sælges og bruges til træbeskyttelse. Ved brug mod råd og svamp skal de dog først godkendes efter bekæmpelsesmiddellovgivningen. For tiden er der ingen godkendte midler i Danmark.

Brugt træ, behandlet med creosot 
Træ, som er behandlet før 31. december 2002, må som udgangspunkt bruges, når træet tidligere har været i brug og det bliver markedsført som brugt træ.

Det er dog forbudt at bruge dette træ:

  • Inde i bygninger, uanset formål
  • I legetøj og på legepladser
  • I parker, haver og udendørs faciliteter til rekreative formål, hvis der er risiko for hyppig hudkontakt
  • Til havemøbler
  • Til beholdere til dyrkning eller til emballage eller andet der kan komme i kontakt med råvarer eller færdigprodukter til fødevarer eller foder.

Det betyder for eksempel, at gamle jernbanesveller kun må bruges i private haver, hvis de er helt tildækket, fx af jord. Sveller til bede, stier, trapper i private haver er således ikke tilladt.

Nyt træ 
Nyt træ, der er behandlet med træbeskyttelsesmiddel med creosot i industrianlæg, må kun sælges og bruges til erhvervsmæssige og industrielle formål, for eksempel til jernbaner, til el- og teletransmission, til landbrugsformål og i havne og indre vandveje.

Træbeskyttelsesmidlerne må indeholde op til 0,005 masseprocent (50 ppm) benzo-a-pyren og under tre (3) vægtprocent vandekstraherbar tjæresyre.

Der gælder de samme anvendelsesbegrænsninger for nyt træ behandlet med creosot som for brugt træ behandlet med creosot, hvilket vil sige at det er forbudt at anvende det:

  • Inde i bygninger, uanset formål
  • I legetøj og på legepladser
  • I parker, haver og udendørs faciliteter til rekreative formål, hvis der er risiko for hyppig hudkontakt
  • Til havemøbler
  • Til beholdere til dyrkning eller til emballage eller andet der kan komme i kontakt med råvarer eller færdigprodukter til fødevarer eller foder.

Hvem har ansvaret?

Enhver, der importerer, sælger eller bruger creosot, eller varer som er behandlet med creosotholdige produkter, skal overholde reglen, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion fører tilsyn med, at reglen overholdes, og kan give påbud eller forbud. Overtrædeelse kan føre til bøde eller, i særligt graverende tilfælde, fængsel i indtil to år.

Hvor kan jeg få mere at vide?

EU´s regler vedrørende creosot er beskrevet i bilag XVII, indgang 31 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006).

De nationale regler er beskrevet i ”Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot”. (Retsinformations hjemmeside).