Faktaark: Chlorparaffiner

Der er begrænsninger for brugen af kortkædede chlorparaffiner til metalforarbejdning og indfedtning af læder.

Chlorparaffiner må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer eller som bestanddele i andre stoffer eller i blandinger i koncentrationer på mere end 1 vægtprocent, hvis stoffet eller blandingen er beregnet til

  • metalforarbejdning
  • indfedtning af læder

Reglen omfatter de såkaldte kortkædede chlorparaffiner (C10-C13 chloralkaner). Chlorparaffiner er en stofgruppe, der anvendes bl.a. i maling, lim og plast, som køle- og smøremiddel i skæreolier og som brandhæmmere. Der findes kort-, mellem- og langkædede chlorparaffiner, afhængig af paraffinernes længde (dvs. antal af chloratomer i molekylet).

Chlorparaffiner er miljøfarlige

Brugen af de kortkædede chlorparaffiner skal begrænses. Stofferne er miljøfarlige, da de er meget giftige for organismer, der lever i vand. De kan give skadelige langtidsvirkninger i vandmiljøet. Stofferne spredes især i havmiljøet, hvor de ophober sig bl.a. i fisk.

Importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som importerer eller sælger kortkædede chlorparaffiner eller kemiske produkter, der indeholder kortkædede chlorparaffiner, har ansvaret for, at reglen overholdes, sådan som det fremgår af lovgivningen.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde.

Mere viden

Reglerne vedrørende forbud mod import og salg af kemiske produkter, der indeholder kortkædede chlorparaffiner er beskrevet i bilag XVII, nr. 42 i EU´s kemikalielovgivning REACH (forordning EF nr. 1907/2006).