Til netbutikker

Sælger du varer på nettet, så kan der være flere regler i kemikalielovgivningen, som du skal overholde. Det gælder ikke kun produkter som maling, sprøjtemidler og rengøringsmidler. Der er også kemikalieregler for mange varer, som normalt ikke forbindes med kemi. Det kan blandt andet være legetøj, kosmetik, kontorartikler og festartikler.

Du skal kende reglerne, der gælder for de produkter, du sælger. Hvis du markedsfører og sælger varer fra leverandører/grossister i EU, så er det dit ansvar at overholde de regler, der gælder for forhandlere/distributører. Hvis du selv køber varerne fra leverandører i lande uden for EU, så skal du også overholde de regler, der gælder for importører.

Her får du en tjekliste, der kan hjælpe dig med at finde ud af hvilke regler, der gælder for dine produkter, og hvordan du overholder dem.

1. Er dine produkter lovlige?

Undersøg først om produkterne er lovlige at importere og sælge. Hvis de er produceret uden for EU, så kan de måske indeholde kemiske stoffer, som er forbudte i EU. EU’s kemikalielovgivning REACH har en liste over stoffer, der er forbud mod i specifikke produkter, eller hvor der er begrænsninger i forhold til at markedsføre stofferne. Der kan også være forbud i særregler, som gælder for den type produkter, du sælger.
Læs mere om forbud og anvendelsesbegrænsninger

2. Er der særregler for dine produkter?

Der er lovgivning, som gælder for alle kemiske stoffer i blandinger og andre produkter. Dertil er der særlige kemikalieregler for nogle produktgrupper. Det gælder for eksempel for kosmetik, legetøj, elektronik, vaske- og rengøringsmidler,maling og lak, kølemidler, gifte, pesticider (plantebeskyttelsesmidler) og biocider (for eksempel rottegift og myggemidler). 

Der findes f.eks. særlige mærkningsregler for kosmetik, vaske- og rengøringsmidler, maling og lak.

3. Importerer du selv varer fra lande uden for EU?

Importerer du varer fra lande uden for EU, så skal du tjekke, om dine varer indeholder kemiske stoffer, der skal registreres under REACH. Hvis produkterne indeholder registreringspligtige stoffer, så har du som importør den samme registreringspligt som producenten har. Registreringspligten gælder dog kun for kemiske stoffer, der importeres i mængder på over 1 ton pr. år.
Læs mere om hvem, der har pligt til at registrere og hvilke varer, der kan indeholde registreringspligtige stoffer

4. Informerer du synligt om produkternes faremærkning?

Nogle produkter skal klassificeres for indhold af farlige stoffer og have et faremærke på etiketten. Hvis du sælger denne type produkter, så skal information om produktets farlighed også fremgå synligt på hjemmesiden. Dine kunder skal kunne læse, hvilke farer der er tale om, og hvordan de skal håndtere produktet forsvarligt under brug og bortskaffelse. Det skyldes, at forbrugerne ikke har mulighed for at se etikettens faremærkning, hvis de køber et produkt på nettet. Du kan angive de relevante faresætninger, piktogrammer og signalord i forbindelse med produktbeskrivelsen på hjemmesiden. Det er ikke tilstrækkeligt at indsætte et link til produktets sikkerhedsdatablad.
Læs mere om hvad du skal oplyse om faremærkning

5. Skal du informere om indhold af kandidatlistestoffer?

Hvis du sælger ’artikler’, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof fra den såkaldte REACH-kandidatliste, så skal du informere dine kunder om det og, om nødvendigt, vejlede dem om sikker brug. ’Artikler’ er REACH-sprog for en lang række varer som f.eks. elektronik, møbler, køkkengrej, legetøj, tøj, sko, biler, cykler og emballager. Reglerne gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU.

Hvis du sælger til professionelle brugere, så skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering. Spørger en forbruger, om der er kandidatlistestoffer i en vare, skal du svare inden 45 dage. Forbrugere har også ret til at få oplysninger om kandidatlistestoffer i varer, de ikke køber. Oplysningerne behøver ikke stå på varen, men kan stå som en del af produktbeskrivelsen på hjemmesiden.

Du skal endvidere pr. 5. januar 2021 indberette de artikler, du leverer videre til professionelle brugere til ECHA’s SCIP-database, såfremt disse indeholder et eller flere kandidatlistestoffer i koncentrationer af over 0,1 vægtprocent.

Nogle af stofferne på Kandidatlisten er stadig lovlige i mange varer, selvom de er i myndighedernes søgelys, fordi de anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller for miljøet.

Læs mere om kandidatlisten og informationspligten

6. Har du tilstrækkelig dokumentation for indholdsstoffer?

For at kunne vurdere om dine produkter lever op til de relevante kemikalieregler, så har du stort set altid brug for at vide noget om, hvilke indholdsstoffer der er i produkterne. Disse oplysninger bør du sørge for at få fra dine leverandører. Du bør med andre ord kræve, at leverandørerne dokumenterer, at varerne overholder kemikalielovgivningen. Det kan du med fordel få skrevet ind i kontrakterne.

7. Er din markedsføring vildledende?

Stort set ingen kemiske stoffer er absolut ufarlige. Derfor vil udsagn som ’ufarligt’ eller ’ikke sundhedsskadeligt som udgangspunkt kunne være vildledende med hensyn til den risiko, der er forbundet med produktet. Etiketter, emballage og reklame må heller ikke have betegnelser, mærker, figurer og symboler, der tillægger produkterne mindre farlige egenskaber, end de har.
Læs mere om vildledende markedsføring

Læs mere om vildledende markedsføring af kosmetik

8. Hvor får du mere hjælp?

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dine produkter, kan du kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter på: Obfuscated Email

 

Siden er opdateret 20.december 2020