Spørgsmål og svar om gifte

Hvis I håndterer et omfattende antal kemikalier, som mange ansatte eller studerende har adgang til, så kan det være hensigtsmæssigt at udpege mere end en giftansvarlig.

Der kan være behov for at I udarbejder eller tilpasser jeres procedurer for håndtering af kemikalier. Procedurerne kan fx beskrive hvor og hvordan kemikalierne opbevares, hvem der har adgang til de giftige kemikalier, hvordan forbruget kontrolleres, hvordan adgangsforholdene kontrolleres både for interne og eksterne mv.

Nej – det skal bare sikres, at uvedkommende ikke har adgang. Håndterer I et stort antal kemikalier, kan en del af jeres sikkerhedsforanstaltninger/procedurer netop være at sætte grænser for hvem/hvor mange personer, der har adgang til kemikalierne.

I visse tilfælde. Indtil CLP forordningen er fuldt implementeret i 2017, vil I opleve, at de kemikalier I opbevarer enten vil være mærket efter de gamle regler (klassificeringsbekendtgørelsen) eller i henhold til CLP forordningen. Også efterfølgende vil der kunne findes stoffer og blandinger med den ”gamle” mærkning ude hos slutbrugeren.

Stoffer og blandinger, som efter de gamle regler skulle mærkes ”sundhedsskadelige” (Xn med symbolet ”Andreaskors”), var ikke omfattet af reglerne for opbevaring af gifte.  Nogle af disse stoffer og blandinger skal nu eller fremadrettet klassificeres for ”specifik organtoksicitet” (STOT) og mærkes med symbolet ”eksploderende mand”. Dette gælder for klassificeringerne Xn; R48/[20, 21 eller 22] samt Xn; R68/[20, 21 eller 22].

 

%MCEPASTEBIN%

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger til brug for at identificere den/de stjålne stoffer/blandinger, herunder

 • betegnelse (fx kemisk navn) eller handelsnavn for stoffet eller blandingen
 • faresætninger (HXXX) eller risikosætninger (RXX) for stoffet/blandingen
 • for stoffer: CAS nr (fremgår af sikkerhedsdatablad for stoffet)
 • for blandinger: CAS nr på det eller de stoffer, som har givet anledning til blandingens klassificering (fremgår af sikkerhedsdatablad for blandingen)
 • andre eventuelle kendetegn, f.eks. batch nr, produktions nr, serienr, eller øvrige oplysninger, der kan bidrage til at spore stoffet eller blandingen
 • den stjålne mængde

I skal anmelde det til politiet, hvis I har begrundet mistanke om indbrud i det skab/rum/lokale, hvor der opbevares gifte. Det skal også anmeldes, hvis der er svind/bortkomst, som ikke kan forklares ved almindelig brug og bortskaffelse. Der er ikke nogen lavere grænse for, hvornår man skal anmelde formodet tyveri af gifte.

Samlet oversigt over hvilke typer stoffer og blandinger, som er underlagt reglerne for forsvarlig opbevaring (pdf)

 

I skal udpege en eller flere giftansvarlige, hvis I opbevarer giftige stoffer og blandinger i en samlet mængde på over 125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang til dem

For at vurdere om I skal udpege en giftansvarlig, er det nødvendigt, at I gennemgår jeres samlede kemikaliebeholdning og får skabt overblik over den samlede mængde af giftige stoffer og blandinger.

I skal også kunne redegøre for hvor mange personer, der har adgang til de kemikalier, der er omfattet af reglerne. Der er allerede krav om at gifte skal opbevares forsvarligt og under lås. ”Adgang” betyder derfor, at man har nøgle/adgang til enten det særskilte giftskab/giftrum eller det aflåselige skab eller lokale eller lign., som giftene befinder sig i.

Samlet oversigt over hvilke typer stoffer og blandinger, som er underlagt reglerne for forsvarlig opbevaring

%MCEPASTEBIN%

Det er de enkelte stoffer og blandingers sundhedsmæssige egenskaber (klassificering), der afgør, om de er omfattet af reglerne for opbevaring og tyverianmeldelse.

Generelt er der tale om stoffer og blandinger mærket med piktogrammerne ”dødningehoved” og ”eksploderende mand”, der er omfattet af de nye regler.

 • akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 (H300, H301, H310,
  H311, H330 eller H331) i hht. CLP forordningen
  specifik målorgantoksicitet i kategori 1, ”STOT SE 1”,
  (H370) i hht. CLP forordningen

Samlet oversigt over hvilke typer stoffer og blandinger, som er underlagt reglerne for forsvarlig opbevaring

Kravene gælder for virksomheder og institutioner, der opbevarer giftige stoffer og blandinger (gifte)

Det kan bl.a. være:
Virksomheder, der fremstiller/bruger giftige kemikalier, f.eks.

 • producenter af kemiske stoffer og blandinger, artikler, lægemidler m.v.
 • servicevirksomheder

Uddannelsesinstitutioner, f.eks. 

 • folkeskoler
 • gymnasieskoler
 • tekniske skoler
 • professionshøjskoler
 • universiteter

Forhandlere af kemikalier, f.eks. 

 • kemikalieleverandører
 • apoteker

Offentlige og private laboratorier

Sygehuse, læger, tandlæger, dyrlæger

En giftansvarlig skal sørge for giftene er opbevaret forsvarligt, dvs. under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af foderstoffer, levnedsmidler, lægemidler og lign. Den giftansvarlige skal også sikre at uvedkommende ikke har adgang til giftene

Siden er opdateret 20. december 2020