Faktaark: Persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer)

Det er forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende visse persistente organiske miljøgifte. Derudover skal utilsigtet produktion/udledning af bestemte stoffer begrænses mest muligt.

Nogle af stofferne er reguleret globalt, mens andre kun er reguleret i EU/Europa.

Industrielle stoffer og pesticider, som er omfattet af forbud

Det er forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende visse persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer). Det gælder både stofferne i sig selv, og som indhold til præparater og artikler.

Forbuddet gælder bl.a. disse stoffer:

 • Aldrin
 • Chlordan
 • Chlordecon
 • DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)
 • Dieldrin
 • Endrin
 • HCH (Hexachlorcyclohexan) inkl. lindan
 • Heptachlor
 • Hexabromobiphenyl
 • HCB (hexachlorbenzen)
 • Mirex
 • PCB (polychlorerede biphenyler)
 • Toxaphen
 • Tetra-, penta-, hexa og heptaBDE (bromerede diphenylethere)
 • PFOS (perfluoroctansulfonsyre og dets afledte former)
 • PeCB (pentachlorbenzen

Begrænsning af stoffer der produceres utilsigtet

Utilsigtet produktion (dannelse af) og udledning af bestemte POP-stoffer skal begrænses mest muligt. Dette gælder primært udledninger fra industriel produktion, energiproduktion og forbrændingsanlæg i øvrigt.

Kravet om begrænsning gælder for disse stoffer:

 • PCDD (polychlorerede dibenzo-p-dioxiner) også kaldet dioxiner
 • PCDF (dibenzofuraner) også kaldet furaner
 • HCB (Hexachlorbenzen)
 • PCB (polychlorerede biphenyler)
 • PAH (Polycycliske aromatiske hydrocarboner)
 • Pentachlorbenzen 
 • Hexachlorbutadien
 • Polychlorerede naphtalener

Forekomst i produkter

Alle stofferne er forbudt i EU, og de er ikke observeret i produkter herfra. Det er også sjældent, at stofferne ses i importerede produkter fra andre verdensdele, men et stof som HCB (hexachlorbenzen) er fundet i fyrværkeri.

Regler for affaldshåndtering af stofferne

Der gælder særlige regler for hvordan stofferne skal håndteres som affald. Virksomhederne skal forhindre udslip af pop-stoffer og sikre at stofferne destrueres, omformes eller på anden måde behandles, så de ikke udgør en fare for miljø og sundhed.

Alle ovenstående stoffer er omfattet af bestemmelser om affaldshåndtering (herunder lagre). Genvinding og genbrug m.v. af stofferne er forbudt.

Undtagelser

Der findes enkelte generelle undtagelser for reglerne:

• Stoffer der anvendes til forskning på laboratorieniveau eller som referencestandard
• Stoffer, der forekommer som utilsigtede sporforureninger i stoffer eller produkter (præparater og artikler)
• Anvendelse af stoffer og produkter (præparater og artikler) der er fremstillet før reglernes ikrafttræden.

Ligeledes er der for enkelte af stofferne specifikke undtagelser for brugen. Oversigt over disse anvendelser er beskrevet nærmere i bilagene til EU-forordningen.

Reglerne skal forhindre skade på miljø og sundhed

POP-stoffer er meget problematiske, fordi de:

• er giftige
• ophobes i miljøet, i dyr og i mennesker
• nedbrydes meget langsomt.

POP-stoffer mistænkes blandt andet for at kunne medføre hormonforstyrrende effekter, kræft, samt skader på immunforsvaret og nervesystemet hos mennesker.

Producenter, importører, forhandlere og brugere er ansvarlige

Enhver person eller virksomhed, som fremstiller, markedsfører - herunder importerer - eller anvender stofferne, er ansvarlig for at overholde reglerne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for, at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at et ulovligt produkt skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis reglerne overtrædes, kan overtræderen straffes med bøde, eller, i mere alvorlige tilfælde, med fængsel i op til to år.

Regulering af udslip af POP-stoffer fra virksomheder til luften

I Miljøstyrelsens luftvejledning fra 2001, der bruges ved miljøgodkendelse af virksomheder, er der bestemmelser om hovedgruppe I stoffer, som er særligt farlige stoffer, herunder POP-stoffer.

For PCB må udslippet til luften ikke være mere end 0,0001 mg pr. normal m3 udledt luft.

For dioxiner/furaner må udslippet ikke overstige grænseværdien 0,1 nanogram pr. normal m3, og hvis industrivirksomheders samlede årlige udslip overstiger 0,01 g skal der foretages emissionsbegrænsning for at reducere udledningen.

For affaldsforbrændingsanlæg, der er reguleret efter EU-direktivet om affaldsforbrænding, gælder også en grænseværdi på 0,1 nanogram pr. normal m3 for dioxiner/furaner. For PAH’er må udslippet ikke overstige 0,005 mg pr. normal m3 regnet som benz[a]pyren-ækvivalenter. Hvis emissionen over 7 timer overstiger 25 mg benz[a]pyren-ækvivalenter pr. time, skal der foretages emissionsbegrænsning.

Mere viden

Du kan læse reglerne, der er angivet nedenfor, på hhv. EUR-LEX’s og Retsinformations hjemmeside:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer.
Læs konsolideret (sammenskrevet) udgave (pdf, på eur-lex.eu)

Bekendtgørelse om visse bestandige organiske forbindelser (BEK 820 af 29. september 2003).

Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (LBK nr. 224 af 17/02  2022).  

Reglerne om udslip af POP-stoffer fra virksomheder til luften kan du læse i:
Bekendtgørelse nr. 1271 af 21. november 2017 om anlæg, der forbrænder affald.

Lovgivningen tager i vid udstrækning udgangspunkt i:
Stockholmkonventionen (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) af 22. maj 2001 og UNECE POP-protokollen under LRTAP-konventionen af 24. juni 1998 (). På visse punkter, bl.a. for DDT, er EU-lovgivningen dog strengere end den globale regulering.

 

Siden er opdateret 20. december 2020