Faktaark: E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere

Overvejer du at forhandle, producere eller importere e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, skal du være opmærksom på, hvilke regler der knytter sig til markedsføringen heraf.

En elektronisk cigaret (e-cigaret) består ofte af et cigaretformet stålhylster med et kammer, som er beregnet til at indeholde en lille udskiftelig beholder med væske – med eller uden nikotin. Væsken kaldes også e-væske. Strøm leveret af et lille batteri får væsken til at fordampe, og når man suger på mundstykket, får man den opvarmede damp ind i munden og ned i lungerne. E-væsker findes både med og uden nikotin, og indeholder ofte en række aromastoffer, der giver dampen smag.

E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere er reguleret af Sundheds- og Ældreministeriet. Det er derfor vigtigt, at man som forhandler får afklaret, om det produkt, man ønsker at markedsføre, er omfattet af disse regler og hvordan. Såfremt der indgår nikotin i e-væsken, vil det altid høre under Sundheds- og Ældreministeriets område, men også e-cigaretter og e-væsker uden nikotin er delvist reguleret af disse regler. Du kan læse mere herom på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her finder du bl.a. regler om anvendelse, anmeldepligt til Sikkerhedsstyrelsen, forbud mod markedsføring over for personer under 18 år og reklame mv.

Du kan læse mere om kravene i forhold til anmeldepligten på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

E-cigaretter, e-væsker og kemikalielovgivningen

Ud over de specifikke regler for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere, er markedsføring af e-cigaretter og e-væsker også omfattet af EU’s kemikalielovgivning. E-væsker uden nikotin er dertil omfattede af danske regler for salg af giftige og meget giftige stoffer og blandinger. Det betyder, at du skal være opmærksom på følgende regelsæt:

CLP forordningen (EF Nr. 1272/2008) - Klassificering, mærkning og emballering:

Producenter og importører skal inden salg og import af e-væsker vurdere, om væsken skal klassificeres og mærkes som farlig i henhold til CLP forordningen. En klassificering går ud på at klarlægge de farlige egenskaber af kemikalier i relation til sundhed, miljø og fysiske farer. Farlige kemikalier skal herefter mærkes og emballeres korrekt, inden de markedsføres. Det er således kun de stoffer eller blandinger, der udgør en fare, der skal klassificeres, emballeres og mærkes efter reglerne. Hvis der i e-væsken indgår farlige stoffer, som giver anledning til, at e-væsken skal klassificeres, skal disse farlige stoffer angives på etiketten, lige som der skal angives faresætninger, sikkerhedssætninger og piktogrammer, der angiver den konkrete fare. Der findes herudover også regler om hvilke påstande man må/ikke må anvende på faremærkede produkter.

Såfremt producenten eller importøren ikke overholder disse krav risikerer de bødestraf eller i værste fald fængselsstraf. Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med og håndhæver CLP forordningens regler for så vidt angår e-væsker med nikotin i medfør af lov om elektroniske cigaretter. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion håndhæver CLP forordningens regler for e-væsker uden nikotin.

Læs mere om klassificering, mærkning og emballering (CLP) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til klassificering og mærkning kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP-helpdesk på Obfuscated Email

Giftbekendtgørelsen (BGK nr. 1565 af 19/12/2022)

E-væsker uden nikotin er omfattede af giftbekendtgørelsens regler om salg og opbevaring af gifte.

Giftige og meget giftige kemiske stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter er omfattede af særlige danske regler for salg og opbevaring. Det gælder stoffer og blandinger der i henhold til CLP forordningen er klassificeret som akut toksiske i kategori 1, 2 eller 3 (Acute Tox. 1, 2 eller 3), som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1) eller som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 A eller 1 B (Carc. 1A eller 1B, Muta 1A eller 1B eller Repr. 1A eller 1B). 

Giftige og meget giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter må kun sælges til private brugere, som afgiver en politipåtegnet rekvisition, og som er over 18 år. Virksomheder, der forhandler giftige og meget giftige stoffer og blandinger samt stoffer og blandinger med alvorlige langtidseffekter skal desuden give meddelelse herom til Miljøstyrelsen.  Læs mere om reglerne for salg og opbevaring af gifte på Miljøstyrelsens hjemmeside

REACH (EF Nr. 1907/2006):

EU´s kemikalielovgivning ”REACH” omfatter bl.a. registrering af kemikalier der produceres i eller importeres til EU i mængder > 1 ton/år. REACH indeholder også en række forbud mod udvalgte kemikalier i forskellige produkter. På samme måde som nævnt ovenfor risikerer producenter og importører, som overtræder REACH bødestraf eller i værste fald fængselsstraf. Overtrædelse af REACH håndhæves af Kemikalieinspektionen i Miljøstyrelsen.

Hvis du producerer eller importerer e-væsker i eller til EU og mængden af et eller flere af de indgående stoffer overstiger 1 ton/år, er du således omfattet af REACH forordningens regler.

Hvis du har spørgsmål til REACH kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH-helpdesk på Obfuscated Email

RoHS-bekendtgørelsen:

RoHS-reglerne omfatter import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr samt kabler og reservedele hertil. E-cigaretter er omfattet af RoHS-reglerne, og de må derfor ikke indeholde en række stoffer i koncentrationer, der er højere, end hvad der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2. Herudover er der bl.a. krav om, at der skal være foretaget en overensstemmelsesvurdering, og at produktet skal have CE-mærkning.

Se RoHS-bekendtgørelsen Se RoHS-bekendtgørelsen (retsinfo.dk)

Produktsikkerhedsbekendtgørelsen:

Produktsikkerhedsbekendtgørelsen gælder for ethvert produkt, der som led i en handelsvirksomhed gøres tilgængeligt på markedet, når produktet er bestemt for forbrugerne, eller når det under forudsigelige omstændigheder kan forventes anvendt af forbrugerne.  Efter dette regelsæt må et produkt kun bringes i omsætning, hvis det er sikkert. Herved forstås, et produkt, hvor der ikke opstår risiko ellerkun opstår  begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds eller sundhedsmæssig fare for forbrugeren, når produktet anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid.

Det skal understreges, at der endnu ikke eksisterer videnskabelige langtidsstudier, der kan kvantificere den konkrete helbredsrisiko ved at anvende e-cigaretter. Det må derfor konstateres, at der er en betydelig usikkerhed om sikkerheden ved at anvende disse typer produkter – især i længere tid. Med den forskning, der foreligger på nuværende tidspunkt, så tyder det på, at brugen af e-cigaretter kan påvirke helbredet i negativ retning.

Tilsvarende gør sig gældende i forhold til den mulige risiko ved passiv rygning af de dampe, som e-cigaretten spreder til omgivelserne. Verdenssundhedsorganisationen WHO og et anerkendt tysk statsinstitut for risikovurdering - Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR - anbefaler, at e-cigaretter indtil videre behandles som konventionelle cigaretter i relation til gældende regler og love om røgfri miljøer.

Mere information

Sundhedsstyrelsen anbefaler indtil videre ikke brug af e-cigaretter.

For mere information se Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For mere information se Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside (e-cigaretregler.dk)

Læs mere om e-cigaretter på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside .

Siden er opdateret 20. december 2020