Producenters rolle og ansvar

Som producent er det dit ansvar at registrere kemiske stoffer. Du skal også vurdere om stofferne er farlige og beskrive, hvordan de kan anvendes forsvarligt.

Hvem er producent?

Du er producent i henhold til REACH, hvis du som enkeltperson eller virksomhed er etableret i EU og fremstiller eller udvinder et kemisk stof.

Hvis du nyttiggør affald og fremstiller kemiske stoffer, blandinger eller artikler ud fra affald, så vil du også have pligter som producent.

Hvis du fremstiller kemiske blandinger ud fra stoffer, der er købt i EU, er du ikke producent. Så er du downstream bruger. Du er også downstream bruger, hvis du anvender kemiske stoffer til fremstilling af artikler. Hvis du køber stoffer eller blandinger eller artikler fra lande udenfor EU er du importør.

Hvilke regler gælder for producenter?

Som producent af kemiske stoffer i EU har du som udgangspunkt pligt til at:

 • Registrere stoffet, hvis du producerer over 1 ton pr. år
  Hvis du fremstiller et ton eller mere af et stof pr. år, skal du registrere det hos EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Registreringspligten gælder både for kemiske stoffer, der produceres eller udvindes som enkeltstoffer og for kemiske stoffer, der produceres eller udvindes som en del af en blanding. Kemiske stoffer, der ikke er registreret efter reglerne, må ikke markedsføres i EU.

  De samme regler gælder for importører af kemiske stoffer og blandinger fra lande uden for EU.
  Læs mere om registrering.

  Hvis du fremstiller stoffer, blandinger eller artikler ud fra nyttiggjort affald kan stofferne være undtaget fra kravet om registrering, hvis stoffet allerede er registreret.

 • Sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering
  Du skal vurdere om et stof er farligt, inden du begynder at markedsføre det. Det gør du ved hjælp af klassificeringskriterierne i CLP. Alle stoffer skal klassificeres uanset mængde. En klassificering udløser særlige krav til mærkning og emballering. Du skal kommunikere de farlige egenskaber via faremærkning på etiketten. Sælger du kemikalier til professionel brug, skal oplysningerne også skrives i sikkerhedsdatabladet.

  Du skal underrette ECHA om klassificeringen og mærkningen senest én måned efter, at stoffet er markedsført. Har du allerede anmeldt et stof i forbindelse med registrering under REACH, skal du ikke anmelde det igen.
  Læs mere om klassificering, mærkning og emballering.  
 • Overholde eventuelle forbud og anvendelsesbegrænsninger
  REACH indeholder en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke produkter og/eller anvendelser. Der kan også være begrænsninger i forhold til at producere, markedsføre og/eller anvende stofferne. Du skal overholde eventuelle forbud eller anvendelsesbegrænsninger og holde øje med nye restriktioner for det stof, som du fremstiller.
  Læs mere om forbud og anvendelsesbegrænsninger.
 • Holde øje med kandidatlisten og godkendelsesordningen
  ECHA vedligeholder en liste over stoffer, der opfylder kriterierne for at komme på godkendelseslisten, den såkaldte kandidatliste. Når et stof kommer på kandidatlisten udløser det særlige krav om information i leverandørkæden.

  Fra kandidatlisten udvælges løbende nye stoffer til at komme på listen over stoffer, der kræver godkendelse under REACH. Hvis et stof kommer på denne liste, skal der søges om godkendelse inden for en fastsat tidsfrist, hvis din virksomhed fortsat ønsker at producere og markedsføre stoffet. Godkendelsen gives til en eller flere specifikke anvendelser af stoffet, og der kræves godkendelse uanset mængden.
  Læs mere om godkendelsesordningen.  
  Læs mere om kandidatlisten

Få hjælp hos Miljøstyrelsens helpdesk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på Obfuscated Email Eller CLP helpdesk på Obfuscated Email