Downstream brugeres rolle og ansvar

Som downstream bruger spiller du en vigtig rolle i forhold til at sikre forsvarlig brug af kemikalier i henhold til leverandørens anvisninger. Mange downstream brugere kan også have en rolle i at forbedre disse anvisninger.

Hvem er downstream bruger?

Du er downstream bruger, hvis du er etableret i EU, og du modtager kemiske stoffer eller blandinger fra en leverandør i EU og anvender dem i dine erhvervsaktiviteter. Downstream brugere er f.eks. virksomheder, der fremstiller vaske- og rengøringsmidler, maling, lim, legetøj, elektronik eller møbler. Du er også downstream bruger, hvis du bruger kemikalier som led i en proces, som f.eks. rengøring eller farvning, eller en serviceydelse som f.eks. kemisk rensning, reparation af biler eller byggeri. Virksomheder, der omhælder kemikalier til nye beholdere og markedsfører dem eller virksomheder, der fremstiller artikler, er andre eksempler på downstream brugere.

Hvis leverandøren af et stof, som du anvender, er etableret uden for EU og leverandøren ikke har udpeget en enerepræsentant til at registrere stoffet, så er du importør af dette stof og skal opfylde de pligter, der gælder for importører.  

Du er ikke downstream bruger, hvis du udelukkende opbevarer kemikalier og markedsfører dem uden at ændre deres sammensætning eller emballering. Så er du distributør.  

Hvilke regler gælder for downstream brugere?

Kemiske stoffer og blandinger, der ikke er registreret efter reglerne, må ikke markedsføres i EU. Du bør derfor tjekke om de kemikalier, som din virksomhed bruger, er registreret eller bliver registreret af importøren eller producenten af stoffet. 

Som downstream bruger skal du sikre, at kemikalier anvendes sikkert og at de nødvendige informationer bliver videregivet i leverandørkæden. Du har som udgangspunkt pligt til at:

 • Tjekke om din anvendelse er beskrevet i sikkerhedsdatabladet
  Du har pligt til kun at anvende kemikalier på den måde og under de betingelser, som er beskrevet i sikkerhedsdatabladet fra din leverandør. Hvis du modtager et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier skal du også tjekke, om din virksomheds anvendelse er med i eksponeringsscenarierne.

  Er din anvendelse ikke med i eksponeringsscenarierne, skal du straks underrette leverandøren, da der kun er 12 måneder til at få medtaget din anvendelse eller ændret håndteringen af kemikaliet. Alternativt kan du udarbejde din egen kemikaliesikkerhedsvurdering. Gør du det, skal du anmelde anvendelsen til EU’s Kemikalieagentur (ECHA) inden for 6 måneder.

  Du bør også tjekke, om dine kunders anvendelser er omfattet af eksponeringsscenarierne.
 • Videregive information om sikker brug til dine kunder
  Når du modtager et sikkerhedsdatablad fra din leverandør, skal du give det videre i leverandørkæden til dine kunder. Hvis du fremstiller en ny blanding, skal du opdatere det sikkerhedsdatablad, som du selv leverer til dine kunder, når der kommer nye oplysninger i de sikkerhedsdatablade, som du modtager fra din leverandør.
 • Sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering
  Hvis du fremstiller nye blandinger, skal du inden du markedsfører dem vurdere, om de er farlige. Det gør du ved hjælp af klassificeringskriterierne i CLP. Alle blandinger skal klassificeres uanset mængde. Det samme gælder, hvis du fremstiller eksplosive artikler eller artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer, der skal registreres under REACH. Hvis du omhælder kemikalier uden at ændre i deres sammensætning, kan du anvende den klassificering, som allerede er foretaget af producent eller importør.

  Klassificering af en blanding som farlig udløser særlige krav til mærkning og emballering. Du skal kommunikere de farlige egenskaber via faremærkning på etiketten og emballagen. Sælger du kemikalier til professionel brug, skal oplysninger om klassificering også fremgå af sikkerhedsdatabladet.

  Hvis du ændrer mærkningen f.eks. for at sælge et kemikalie i din egen virksomheds navn, så overtager du ansvaret for, at kemikaliets faremærkning er korrekt. Det samme gælder, hvis du omhælder kemikaliet til en anden emballage.

  Du skal underrette ECHA om klassificeringen og mærkningen senest én måned efter, at blandingen er markedsført. Har du allerede anmeldt et stof i forbindelse med registrering under REACH, skal du ikke anmelde det igen. 
  Læs mere om klassificering, mærkning og emballering.  
 • Levere information om særligt problematiske stoffer i artikler og blandinger
  ECHA vedligeholder en liste over stoffer, der opfylder kriterierne for at komme på godkendelsesordningen. Det er den såkaldte kandidatliste. Kandidatlisten er en liste over stoffer med alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet. Det kan f.eks. være stoffer der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige.

  Hvis du fremstiller en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder og om nødvendigt også vejlede om sikker brug.
  • Professionelle brugere skal have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering.
  • Fra 5. januar 2021 skal du indberette din artikel, hvis dele af den indeholder mere end 0,1% af et stof fra kandidatlisten til ECHAs SCIP-database, hvis du leverer den videre til professionelle. 
  • Hvis en forbruger spørger, om der er kandidatlistestoffer i en artikel, skal du, som leverandør, svare inden 45 dage.
  • Hvis den samlede mængde af stoffet i alle artikler er over 1 ton pr. år, skal du også anmelde det til ECHA. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.

Hvis du leverer en blanding, der indeholder et kandidatlistestof, skal dette angives i sikkerhedsdatabladet. 

Læs mere om kandidatlisten og informationspligter.  

 • Holde øje med stoffer på godkendelsesordningen
  Der optages løbende nye stoffer på listen over stoffer, der kræver godkendelse. Når et stof fra kandidatlisten også kommer under godkendelsesordningen skal du søge om godkendelse inden for en fastsat tidsfrist, hvis din virksomhed fortsat ønsker at anvende stoffet. Alternativt skal du bruge stoffet på en måde, som falder ind under den godkendelse, som din leverandør har. I så fald skal du anmelde din brug til ECHA inden 3 måneder efter modtagelsen af den første leverance.
  Læs mere om godkendelsesordningen.
 • Tjekke om du skal registrere kemiske stoffer i artikler i mængder over 1 ton pr. år
  Et kemisk stof, der er beregnet til at blive frigivet fra en artikel under brug skal registreres, hvis indholdet i den samlede mængde artikler er over 1 ton pr. år, og hvis stoffet ikke allerede er registreret til den pågældende brug. Registreringspligten gælder også andre artikler stoffer og kemiske stoffer, der indeholder kemiske blandinger, f.eks. kuglepenne og printerpatroner. Her skal de enkelte kemiske stoffer i blandingen registreres.

  Hvis din virksomhed importerer eller producerer sådanne artikler, er det dit ansvar at stofferne er registreret.
  Læs mere om registrering
 • Overholde eventuelle anvendelsesbegrænsninger
  REACH-forordningen indeholder en liste over skadelige kemiske stoffer, hvor der er begrænsninger i forhold til specifikke anvendelser (Bilag XVII). 
  Du skal overholde eventuelle anvendelsesbegrænsninger, som er angivet i REACH eller anden EU- eller national lovgivning og holde øje med nye restriktioner for de stoffer, som du bruger.
  Læs mere om forbud og anvendelsesbegrænsninger  
  Læs mere om andre regler på kemikalieområdet

Få hjælp hos Miljøstyrelsens helpdesk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på  Obfuscated Email Eller CLP helpdesk på  Obfuscated Email .

Få hjælp hos Arbejdstilsynet

Har du spørgsmål om sikkerhedsdatablade bør du kontakte Arbejdstilsynet. Skriv til Obfuscated Email eller læs om sikkerhedsdatablade på Arbejdstilsynets hjemmeside.