Sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier

I forbindelse med registrering af farlige stoffer, der kræver en kemikaliesikkerhedsvurdering, skal producenter og importører udarbejde et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier.

Hvilke kemiske stoffer og blandinger kræver sikkerhedsdatablad?

Er din virksomhed leverandør af kemiske stoffer eller blandinger, skal du forsyne downstream brugere med et sikkerhedsdatablad for:

Sikkerhedsdatabladene er generelt til professionelle brugere. Du skal derfor ikke levere sikkerhedsdatablade for farlige stoffer og blandinger, der sælges til forbrugerne, hvis varerne er forsynet med tilstrækkelige oplysninger om sikker anvendelse.

Leverer din virksomhed kemiske blandinger, der ikke er klassificeret som farlige, kan downstream brugere eller distributører kræve et sikkerhedsdatablad, hvis blandingen indeholder:

  • mindst ét farligt stof i koncentrationer på mindst 1 % for ikke-gasformige blandinger og mindst 0,2 % for gasformige blandinger.
  • mindst ét stof, der kan identificeres som PBT- eller vPvB-stof eller et stof der er på kandidatlisten i koncentrationer på mindst 0,1 % for ikke-gasformige blandinger.
  • et stof, der har en EF-grænseværdi for eksponering på arbejdspladsen.

Du skal levere sikkerhedsdatablade gratis i papirform eller elektronisk, og i Danmark skal sikkerhedsdatablade være på dansk.

Du skal ajourføre sikkerhedsdatabladene, så snart der foreligger nye oplysninger, der kan påvirke sikkerhedsforanstaltningerne, eller hvis der er vedtaget en anvendelsesbegrænsning, eller hvis en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet.

Arbejdstilsynet er den ansvarlige myndighed, når det gælder sikkerhedsdatablade. Læs mere om sikkerhedsdatabladenes form og indhold på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvornår skal der udarbejdes et udvidet sikkerhedsdatablad med eksponeringsscenarier?

I forbindelse med REACH-registrering skal der udarbejdes en kemikaliesikkerhedsvurdering for alle stoffer, som importeres eller produceres i mængder over 10 ton pr. år. Hvis det vurderes, at et stof skal klassificeres som farligt, eller hvis der er tale om et PBT- eller vPvB-stof, skal der som udgangspunkt også udarbejde eksponeringsscenarier. Heri skal beskrives, hvordan stoffet forventes anvendt og de sikkerhedsforanstaltninger, som stoffet bør anvendes under for hver enkelt anvendelse. Disse beskrivelser af sikker brug skal dække risici for både miljø, forbrugere og arbejdstagere.

Eksponeringsscenarierne skal vedlægges som bilag til sikkerhedsdatabladet.

Downstream brugerne har pligt til at tjekke om deres anvendelse af stoffet er beskrevet i eksponeringsscenarierne og til at overholde leverandørens vejledning i forsvarlig brug.

Hvad skal du oplyse for stoffer og blandinger, hvor der ikke kræves sikkerhedsdatablad?

Er du leverandør af et kemisk stof eller en kemisk blanding, hvor der ikke kræves sikkerhedsdatablad, skal du give downstream brugere alle foreliggende oplysninger om stoffet, så de kan lave en kemisk arbejdspladsvurdering og gennemføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Du skal også oplyse om eventuelle anvendelsesbegrænsninger, og om stoffet kræver godkendelse.

Når et stof er registreret, skal du desuden oplyse, om du har fået tilladelse til at udelade visse test, fordi du har dokumenteret, at eksponeringen er lav.

Du skal ajourføre oplysningerne, hvis en godkendelse bliver meddelt eller nægtet, hvis der bliver vedtaget en begrænsning, eller hvis der kommer nye oplysninger, som kan påvirke sikkerhedsforanstaltningerne, eller nye oplysninger om farer. De ajourførte oplysninger skal leveres gratis til alle, som du har leveret til inden for de seneste 12 måneder.

Få hjælp hos Miljøstyrelsens REACH helpdesk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på  Obfuscated Email

 

Få hjælp hos Arbejdstilsynet

Har du spørgsmål om sikkerhedsdatablade bør du kontakte Arbejdstilsynet. Skriv til Obfuscated Email eller læs om sikkerhedsdatablade på Arbejdstilsynets hjemmeside