Hvordan registrerer du?

Registreringen af kemiske stoffer sker hos EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Processen kan tage lang tid at gennemføre for hvert stof, så det er derfor en god idé at gå i gang i god tid.

Fælles registrering af stoffer

Hvis der er flere virksomheder, der producerer eller importerer det samme kemiske stof (hvilket der næsten altid vil være), skal virksomhederne samarbejde om at indsamle data til den fælles registrering af stoffet. Det sker i de såkaldte SIEF (Substance Information Exchange Fora).

Registranterne skal vælge en Ledende Registrant, der indsender et dossier om stoffet på vegne af alle SIEF medlemmer. Hvert SIEF skal blive enige om, hvordan de håndterer deres fælles indsendelse af data, herunder hvordan stoffet skal klassificeres. Den enkelte registrant skal herudover indsende egne virksomhedsspecifikke oplysninger. Det er virksomhedernes eget ansvar, at de kommer i det rette SIEF, og at processen i SIEF forløber, som den skal, så data indsendes til ECHA i rette tid og i rette format.

Som registrant skal du derfor både undersøge de kemiske stoffer, din virksomhed importerer eller producerer, og indgå i et samarbejde med andre virksomheder. Du skal også sikre dig, at SIEF fungerer for hvert eneste stof, som skal registreres.

Registreringsprocessens 7 trin

ECHA har beskrevet registreringsprocessen som 7 trin, som alle registranter skal igennem:

1. Find ud af, hvilke stoffer du skal registrere

2. Find dine medregistranter

3. Samarbejd med dine medregistranter

4. Undersøg anvendelse, klassificering og særlige forholdsregler ved brug

5. Udarbejd din registrering som et IUCLID- dossier (http://iuclid.eu)

6. Indsend dit registreringsdossier

7. Hold din registrering ajour

Registrering kan tage lang tid

For stoffer, hvor der er et velfungerende samarbejde mellem registranterne, og hvor data allerede er indsendt ved tidligere registreringer, og hvor fordelingen af udgifter er transparent og retfærdig, kan registreringen muligvis klares på et par måneder. Er et stof derimod ikke registreret tidligere, er stoffet vanskeligt at identificere, mangler der data, er det svært at få tid til laboratorieundersøgelser eller er der uenighed om fordelingen af udgifter, kan det tage op til to år at få samlet de nødvendige data og gennemført en fuld registrering. Derfor er det vigtigt at sætte arbejdet i gang i god tid. 

Få hjælp til processen

 

 

Her finder du mere information og links til vejledninger, som kan være en hjælp for dig i processen:

De oplysninger, du skal indsende om stoffets egenskaber, afhænger af den mængde af stoffet, der produceres eller importeres. Jo større mængde, desto flere oplysninger skal du give. Oplysningskravene er beskrevet i bilagene til REACH. Mængder under 100 ton pr. år er beskrevet i bilag VI, VII og VIII.

Ved registreringen skal der indsendes et teknisk dossier til ECHA. Dossieret skal indeholde de krævede oplysninger om stoffets egenskaber samt oplysning om anvendelsen, og eventuel klassificering med vejledning om sikker brug. For stoffer, der produceres i mængder over 10 ton pr. år, skal der ligeledes udarbejdes en kemikaliesikkerhedsvurdering, der skal dokumenteres i en kemikaliesikkerhedsrapport.

Dossieret indsendes ved hjælp af REACH-IT med anvendelse af IUCLID-software. ECHA har omfattende vejledninger i, hvordan registreringen gennemføres.

Læs mere om registreringsdossieret

 

Det er vigtigt, at de data, der leveres i forbindelse med registreringen, er i tilstrækkelig høj kvalitet til, at registreringen kan accepteres. Alle registranter bør være meget opmærksomme på dette. Det gælder både nye registranter, og registranter, der allerede har afleveret deres dossier. 

ECHA har udgivet en evalueringsrapport om datakvalitet, som registranter kan bruge til at vurdere, hvordan de vil sikre gode data, og om de bør opdatere deres dossier efter det er indleveret.

Læs mere om den nødvendige kvalitet af data

 

For stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 10 ton pr. år, skal der udarbejdes en kemikaliesikkerhedsvurdering, der dokumenteres i en kemikaliesikkerhedsrapport (CSR, Chemical Safety Report).

For stoffer, som er farlige efter kriterierne for klassificering, eller som anses for at være PBT-stoffer (persistente, bioakkumulerende og toksiske) eller vPvB-stoffer (meget persistente og meget bioakkumulerende), skal rapporten indeholde en eksponeringsvurdering med eksponeringsscenarie(r) og en risikovurdering af registrantens egen anvendelse samt alle identificerede anvendelser hos downstream brugerne. Herudover skal den indeholde anbefalinger om håndtering af eventuelle identificerede risici.

Det kan være tidskrævende at udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport. Hvis den første kemikaliesikkerhedsrapport viser, at risikohåndteringen ikke er i orden, skal denne revideres, så at det kan påvises, at brugen er forsvarlig, før stoffet registreres.

Læs ECHA’s  vejledning om kemikaliesikkerhedsvurdering

Registranterne skal betale et gebyr til ECHA for at registrere kemiske stoffer. Der er dog et reduceret gebyr for små og mellemstore virksomheder.

Se ECHA's særlige  webside for mindre virksomheder

I forbindelse med registreringen vil der være omkostninger forbundet med at skaffe de nødvendige data. Hensigten med datadeling er at dele de faktiske omkostninger mellem alle de medregistranter, der har brug for data. De potentielle registranter og ejerne af oplysninger skal træffe enhver mulig foranstaltning for at sikre, at omkostningerne til deling af oplysninger fastsættes på retfærdig vis. Medlemmer i SIEF kan principielt ikke pålægge andre medlemmer økonomiske omkostninger, hvis ikke der er enighed om dette.

Læs ECHA’s praktiske råd om forhandling om datadeling.

Se ændringsforordning fra januar 2016, der fastsætter rammer for hvordan omkostningerne til datadelingen kan fordeles.  

Langt de fleste udvekslingen af informationer foregår gennem et særligt it-værktøj: REACH-IT.
Læs mere om REACH-IT på ECHA’s hjemmeside

Du skal tjekke, om de oplysninger du gav om stoffets identitet i præregistreringen, fortsat er gyldige. Hvis der er få eller ingen medregistranter, kan der være en fejl i stofidentifikationen. Bed eventuelt producenten om at undersøge, om identifikationen af det stof, du importerer, er korrekt.

Er du i tvivl, har ECHA udarbejdet en vejledning om identifikation af kemiske stoffer

Registreringsdossieret til stoffet indeholder en række anvendelser af stoffet. Du skal tjekke om de anvendelser, du ønsker er medtaget. Hvis du eller dine kunder har en anvendelse, som ikke er omfattet, kan du bede den Ledende Registrant om at få optaget anvendelsen i registreringsdossieret, eller du kan selv lave din kemikaliesikkerhedsvurdering.

Læs mere om beskrivelse af anvendelser på ECHA’s hjemmeside

For at få adgang til at købe et Letter of Access (adgangstilladelse) til registreringsdossieret, er det i mange tilfælde nødvendigt at sende data om stofidentifikation til den Ledende Registrant. Undersøg hvilke datakrav, den Ledende Registrant har og sørg for, at analyselaboratoriet laver de relevante undersøgelser.

Læs mere i ECHA’s vejledning om datadeling

At registrere et stof er et langsigtet engagement, da registreringen giver adgang til markedet. For klassificerede stoffer mv. skal der leveres (udvidede) sikkerhedsdatablade, som er i overensstemmelse med kemikaliesikkerhedsrapporten i registreringsdossieret. Registreringsdata offentliggøres på ECHA's hjemmeside. Dossieret skal opdateres, når der er ny information. Der kan ske evaluering af dossieret, som medfører krav om ny information, og dossieret kan indeholde forslag til test, som skal behandles af ECHA. Derfor er det bl.a. vigtigt at registranterne følger med i om der nye meddelelser i REACH-IT.

Læs mere om hvad der sker umiddelbart efter registreringen

Siden er opdateret 20. december 2020

Få hjælp af en konsulent

Det kan være både svært og tidskrævende at gennemføre en registrering. Især hvis det er første gang. Derfor kan det være en god idé at hyre en konsulent. Du kan også se, hvordan andre virksomheder griber registreringen an.

Få hjælp hos Miljøstyrelsens REACH Helpdesk

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH Helpdesk på Obfuscated Email