Leverandører skal informere kunder om stoffer på kandidatlisten

Sælger din virksomhed varer, der indeholder særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste, så har du pligt til informere dine kunder om det. Du kan også have pligt til at anmelde stofferne til ECHA.

Hvilke kemiske stoffer er på kandidatlisten?

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer løbende listen med nye stoffer. Du kan til enhver tid se antallet af stoffer på kandidatlisten på ECHAs hjemmeside.

Stofferne er kandidater til også at blive optaget på listen over stoffer, der kræver godkendelse.
Læs mere om godkendelsesordningen. 

Hvilke informationspligter gælder for artikler?

Er du leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks. møbler, tøj, sko, elektronik, køkkengrej, legetøj, biler, cykler og diverse emballager.

Hvis du leverer til professionelle brugere, skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering. Hvis en forbruger spørger en leverandør, om der er kandidatlistestoffer i en artikel, skal du svare inden 45 dage.

Informationspligten gælder for hver enkelt del i en sammensat artikel. Det kan f.eks. være en cykel, hvor de enkelte dele i sig selv er artikler. Her har både forbrugere og professionelle brugere ret til at få oplyst, om der er kandidatlistestoffer i de enkelte dele, f.eks. i håndtaget.

Importører og producenter af artikler kan også have pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA, hvis den samlede mængde i alle artikler overstiger 1 ton pr. år. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.

Hvilke informationspligter gælder for kemiske blandinger?

Er du leverandør af kemiske stoffer eller blandinger, skal du informere dine professionelle kunder om indhold af kandidatlistestoffer via sikkerhedsdatabladet.

For kemiske blandinger gælder det, at forbrugerne kun har ret til at få information fra leverandøren om kandidatlistestoffer i emballagen, som jo vil være defineret som en ”artikel”.