Leverandører skal informere kunder om stoffer på kandidatlisten

Sælger din virksomhed varer, der indeholder særligt problematiske kemiske stoffer fra den såkaldte kandidatliste, så har du pligt til informere dine kunder om det. Du kan også have pligt til at anmelde stofferne til ECHA.

Hvilke kemiske stoffer er på kandidatlisten?

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. ECHA opdaterer løbende listen med nye stoffer. Du kan til enhver tid se antallet af stoffer på kandidatlisten på EU.s Kemikalieagenturs hjemmeside (ECHA)

Stofferne er kandidater til også at blive optaget på listen over stoffer, der kræver godkendelse.
Læs mere om godkendelsesordningen. 

Hvilke informationspligter gælder for artikler?

Er du leverandør af en artikel, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug.Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks. skruer, pakninger, møbler, tøj, sko, elektronik, køkkengrej, legetøj, biler, cykler og diverse emballager.

Hvis du leverer til professionelle brugere, skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering. Efter 5. januar 2021 ændres informationspligten til professionelle brugere således at du også skal indberette din artikel, hvis dele af den indeholder mere end 0,1% af et stof fra kandidatlisten til ECHAs SCIP database. Hvis en forbruger spørger en leverandør, om der er kandidatlistestoffer i en artikel, skal du svare inden 45 dage.

Informationspligten og indberetningen til SCIP gælder for hver enkelt del i en sammensat artikel, der indeholder kandidatlistestoffer. Det kan f.eks. være en cykel, hvor de enkelte dele i sig selv er artikler. Her har både forbrugere og professionelle brugere ret til at få oplyst, om der er kandidatlistestoffer i de enkelte dele, f.eks. i håndtaget.

Importører og producenter af artikler kan også have pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA, hvis den samlede mængde i alle artikler overstiger 1 ton pr. år og stoffet er beregnet til at blive frigivet under normal anvendelse. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.
Læs mere om SCIP databasen her 

Hvilke informationspligter gælder for kemiske blandinger?

Er du leverandør af kemiske stoffer eller blandinger, skal du informere dine professionelle kunder om indhold af kandidatlistestoffer via sikkerhedsdatabladet.

For kemiske blandinger gælder det, at forbrugerne kun har ret til at få information fra leverandøren om kandidatlistestoffer i emballagen, som jo vil være defineret som en ”artikel”.

Tjekliste for indkøbere og leverandører

Både leverandører og indkøbere skal bidrage til et effektivt informationsflow gennem hele leverandørkæden fra producenten eller importøren af en artikel og hele vejen ud til slutbrugeren. Tjeklisten her kan hjælpe dig med at sikre, at du får den information, du skal bruge: 

 • Undersøg om informationspligten om kandidatlistestoffer gælder for dine varer
  Nogle af stofferne på kandidatlisten anvendes i mange helt almindelige varer. De mest almindeligt anvendte blødgørere til plastprodukter er for eksempel på kandidatlisten. Du kan derfor begynde med at undersøge, om der er stoffer på kandidatlisten, som er særlig relevante for din branche. Flere brancheforeninger har lister over kandidatlistestoffer, der er eller kan være relevante for branchens artikler. Sådanne lister er dog IKKE er udtømmende.
 • Spørg dine leverandører om der er kandidatlistestoffer i varerne
  Det er vigtigt, at du får den information, som du skal bruge for at kunne overholde dine informationspligter. Hvis du vil importere varer fra lande uden for EU bør du på forhånd sikre dig, at du får de oplysninger om eventuelle kandidatlistestoffer i varen, som du skal bruge for at kunne levere varen videre i EU.
 • Vurdér om der behov for at vejlede om sikker brug
  Hvis en artikel indeholder mere end 0,1 % af et kandidatlistestof, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt også vejlede i, hvordan artiklen skal anvendes sikkert. Hvis du leverer artiklen til professionelle brugere, skal du efter 5. januar 2021 også indberette artiklen til ECHAs SCIP database, før du leverer varen.
 • Etablér et internt system, der sikrer, at du kan levere information om alle kandidatlistestoffer i alle de varer, du leverer til alle kunder
  Hvis du sælger mange forskellige artikler, kan det være et stort arbejde at sikre, at du altid kan levere information om kandidatlistestoffer i hver enkelt artikel. Du kan forsøge at nedbringe mængden af information, som skal håndteres, ved at bede dine leverandører sørge for, at artiklerne ikke indeholder stoffer på kandidatlisten eller stoffer, der kan være på vej ind på listen.
 • Tjek om du har pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA. 
  For importører og producenter af artikler er der en pligt til at anmelde kandidatlistestoffer i artikler til ECHA, hvis den samlede mængde i alle artikler overstiger 1 ton pr. år og er beregnet til frigivelse under normal anvendelse. Det skal ske senest et halvt år efter, at et stof er optaget på kandidatlisten.
 • Hold dig opdateret om nye stoffer på kandidatlisten
  listen opdateres løbende med nye stoffer. Derfor er det, vigtigt at du holder dig opdateret om hvilke stoffer, der er på vej ind på listen, da informationspligten gælder fra den dag stoffet står på listen.

Siden er opdateret 25. februar 2021