AskREACH databasen: Hjælp dine kunder med at tjekke kemien

Som virksomhed har du pligt til at informere dine kemikalie-interesserede kunder om indholdet af SVHC-stoffer i dine produkter. Ved at uploade produkterne til AskREACH databasen hjælper du dine kunder og lever samtidig op til din informationspligt.

Med Tjek Kemien appen installeret på en smartphone kan forbrugerne få svar på, om produkter indeholder kandidatlistestoffer, de såkaldte Substances of Very High Concern (SVHC).

Tjek Kemien appen henter sine informationer fra AskREACH databasen. Når virksomheder har uploadet et SVHC-svar for deres produkter i databasen, vil forbrugerne derfor kunne scanne produkternes stregkode med appen og få et svar med det samme.

Har virksomheden ikke på forhånd lagt et SVHC-svar ind i databasen, kan forbrugerne i stedet sende en forespørgsel til de virksomheder, der markedsfører produktet. Virksomhederne har pligt til at sende et svar inden for 45 dage, hvis produktet indeholder SVHC-stoffer over 0,1 vægtprocent. Pligten gælder for alle led i produktets leverandørkæde.

AskREACH systemet gør det nemt for virksomhederne og forbrugerne

AskREACH systemet tilbyder virksomheder en nem måde at opfylde informationspligten på. Forbrugerne får nemlig automatisk besked, hvis en virksomhed på forhånd har uploadet et SVHC-svar i databasen. Virksomheder kan også vælge at registrere sig selv og deres produkter uden et SVHC-svar. På den måde gør de sig selv søgbare i Tjek Kemien appen, så forbrugerne kan sende forespørgslen det rigtige sted hen.

Fordelen ved forhåndsupload er, at virksomheden ikke behøver at besvare alle forespørgsler én for én. Dog skal SVHC-svarene opdateres i takt med kandidatlisten. Her tilbyder databasen en funktion, der kan opdatere flere SVHC-svar på en gang.

Informationspligten gælder ikke for produkter, der indeholder under 0,1 vægtprocent SVHC. I de tilfælde anbefales det alligevel at besvare forbrugernes forespørgsler, ligesom man ville besvare enhver anden kundehenvendelse. På den måde bliver Tjek Kemien appen et slags udstillingsvindue, som virksomheden kan bruge til at skille sig positivt ud med.

Her kan du oprette en profil og lægge produkter i databasen

 

Spørgsmål og svar

Den informationspligt, der er relevant for AskREACH systemet, følger af EU’s kemikalielovning (REACH) art. 33, stk. 2. Den bliver aktiveret, når en forbruger spørger ind til en artikel, der indeholder kandidatlistestoffer over 0,1 vægtprocent. Pligten gælder alle led i forsyningskæden og skal opfyldes inden for 45 dage.
Læs mere om informationspligten

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er defineret som artikler, f.eks. skruer, pakninger, møbler, tøj, sko, elektronik, køkkengrej, legetøj, biler og cykler. Et produkt kan bestå af mange sammensatte artikler. F.eks. gælder informationspligten både for cykelstel og cykelstyr. Informationspligten gælder for hvert enkelt artikel.

Kemiske blandinger som kosmetik, rengøringsmidler og maling er ikke artikler, men selve emballagen er.

Pr.  5. januar 2021 skal leverandører, hvis kunder er professionelle brugere, indberette artikler, der indeholder kandidatlistestoffer over 0,1 vægtprocent til ECHAs SCIP-database (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)). Der gælder ingen tilsvarende indberetningspligt for AskREACH databasen.

Det er planen, at forbrugerne på sigt via scanninger i Tjek Kemien appen skal have adgang til de oplysninger i SCIP-databasen, som er relevante for AskREACH databasen. På den måde får forbrugerne bedre mulighed for at sammenligne produkters indhold af kandidatlistestoffer i selve købssituationen.
Læs mere om SCIP-databasen her 

Leverandører af artikler kan registrere deres virksomhed og give oplysninger om kandidatlistestoffer i deres artikler til AskREACH databasen, som Tjek Kemien henter sine data fra. Oplysningerne videregives derefter automatisk til alle forbrugere, der scanner artiklernes stregkoder via appen.
Hvis en kunde scanner en artikel, der ikke ligger noget information om i databasen, får de mulighed for at sende en standardforespørgsel via e-mail. Den har virksomheden 45 dage til at svare på. Svarer virksomheden ikke inden for de første 30 dage modtager den en påmindelse.

Virksomheder kan oprette en profil og lægge produkter i databasen på denne hjemmeside. Der er også en manual til systemet. Læs manualen

Virksomheder, der støtter op om projektet og benytter databasen, kan få vist virksomhedens logo på LIFE AskREACH projektets danske hjemmeside. Skriv til Miljøstyrelsen, hvis du vil høre nærmere: Obfuscated Email

Leverandører kan uploade oplysninger om artikler, inkl. emballagen til kemiske blandinger i AskREACH systemet. Scanner forbrugeren et produkt, der er en kemisk blanding, modtager de kun information om produktets emballage - hvis leverandøren vel at mærke har lagt den i databasen. Hvis ikke, spørges forbrugeren med eksempler, om det scannede produkt er en kemisk blanding eller en fast form. Vælger forbrugeren ’kemisk blanding’ får de at vide, at deres forespørgsel kun vil omhandle emballagen og ikke indholdet i den.

Virksomheder skal selv aktivt uploade deres SVHC-svar i AskREACH databasen. Besvares en forespørgsel pr. mail bliver svaret altså ikke automatisk gemt i databasen. Fordelen ved at uploade svaret til databasen er, at virksomheden ikke modtager flere anmodninger på samme artikel, så længe svaret stemmer overens med den gældende kandidatliste.

Virksomheder modtager ikke forespørgsler fra forbrugerne, hvis det svar, de har lagt i databasen, er opdateret i forhold til den gældende kandidatliste. Hvis det ikke er tilfældet, får forbrugeren det forældede svar med en notits om, at svaret ikke er opdateret, og at de derfor skal sende en forespørgsel for at få et opdateret svar.

Al den information, der ligger i databasen, uploades enten af en forhandler eller en producent, som har ansvaret for at oplysningerne er korrekte. I løbet af AskREACH-projektet køres flere test-runder, hvor projekt-partnerne bl.a. tester nogle af de oplysninger, der er uploadet i systemet. I den seneste test blev der udtaget 49 produkter, som blev analyseret ud fra en risiko-baseret tilgang af et uafhængigt og akkrediteret laboratorium. Alle 49 produkter var uploadet i systemet som SVHC-fri. Alle analyserne bekræftede dette: Ingen af de 49 produkter indeholdt nogle af de SVHC-stoffer, de blev analyseret for, i en koncentration over 0,1 vægtprocent.

Der er mulighed for såkaldt bulk-upload af artikler til AskREACH databasen og for at opdatere flere varenumre på en gang, når kandidatlisten opdateres to gange årligt. Læs mere om bulk-upload. På siden ligger der også en bulk-upload skabelon (Excel).

EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer to gange om året kandidatlisten med nye stoffer, så virksomheden skal sikre sig, at oplysningerne er tilsvarende opdateret i AskREACH databasen. Via AskREACH systemet får virksomheden besked om, at kandidatlisten er blevet opdateret. Når virksomheden har gennemgået sine SVHC-svar kan de ved et enkelt klik bekræfte, at deres hidtidige svar stadig er korrekte. Er et svar ikke længere korrekt, kan de klikke ind på den enkelte artikel og rette den separat.

 

Tjek Kemien appen og AskREACH databasen udgør tilsammen AskREACH systemet, der er udviklet som en del af EU-projektet LIFE AskREACH. Projektet har 20 projektpartnere i 13 EU-lande. Fra Danmark deltager Miljøstyrelsen og Forbrugerrådet Tænk Kemi. Miljøstyrelsen har ansvar for den del af projektet, der henvender sig til danske virksomheder. Forbrugerrådet Tænk Kemi varetager den del, der henvender sig til danske forbrugere. Projektets overordnede formål er at sætte fokus på kandidatlistestoffer i forbrugerartikler og kommunikation om disse i forsyningskæden og til forbrugerne, for herigennem at fremme substitution.

Læs mere om appen og projektet

Danmark: Miljøstyrelsen, Forbrugerrådet TÆNK kemi

Frankrig: Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS)

Grækenland: National Observatory of Athens (NOA)

Kroatien: Friends of the Earth Croatia (ZelHR)

Letland: Baltic Environmental Forum Latvia (BEF LV)

Luxembourg: Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

Polen: Buy Responsibly Foundation (FKO)

Portugal: Association for the Sustainability of the Earth System (ZERO)

Sverige: Swedish Chemicals Agency (KEMI), Swedish Consumers Association (SCA)

Tjekkiet: Arnika – Toxics and Waste Programme

Tyskland: German Environment Agency (UBA), Baltic Environmental Forum Germany (BEF DE), Friends of the Earth Germany (BUND), Society for Institutional Analysis (sofia) at the University of Applied Science Darmstadt

Østrig: Austrian Consumers’ Association (VKI), Friends of the Earth Austria (GLOBAL 2000)

Europa: European Environmental Bureau (EEB)

Film: Ask REACH databasen - kort fortalt

I denne film forklares det, hvordan Ask REACH databasen og Tjek Kemien appen hænger sammen. Filmen er på engelsk (03:33). 

life logo

9 fordele ved AskReach databasen

Læs mere på Life AskREACH hjemmesiden.