EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. ECHA opdaterer løbende listen med nye stoffer.

Du kan til enhver tid se antallet af stoffer på kandidatlisten på EU.s Kemikalieagenturs hjemmeside (ECHA)

Stofferne er kandidater til også at blive optaget på listen over stoffer, der kræver godkendelse, før de må anvendes eller markedsføres.
Læs mere om godkendelsesordningen. 

 

Er der kandidatlistestoffer i dine artikler? 
Få hjælp til at vurdere om der kan være kandidatlistestoffer i dine artikler og hvilke stoffer, du især skal være opmærksom på. 

Informationspligten
Leverer du artikler, som indeholder kandidatlistestoffer, har du pligt til at informere dine kunder og ECHA om dette.

SCIPdatabasen
Læs mere om databasen og afgør om du er forpligtet til at indberette dine artikler til den.

AskREACHdatabasen
Læs mere om, hvordan AskREACH-systemet kan hjælpe dig med at efterleve informationspligten over for forbrugere.