Spørgsmål og svar om CLP

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om CLP samt inspiration til, hvor du kan finde mere viden og få hjælp.

Som udgangspunkt er alle kemikalier, der markedsføres, omfattet af CLP. Reglerne om klassificering, emballering og mærkning omfatter både kemikalier der sælges til private, og kemikalier der bruges professionelt.  Eksempler på kemikalier, der bruges af private kan være ”rene” kemikalier som rensebenzin, eddikesyre og mineralsk terpentin; men også kemiske blandinger (produkter) som vaske- og rengøringsmidler, maling og imprægneringsmidler til læder og tekstil. Alle disse produkter er omfattet af reglerne.

Læs mere om klassificering, mærkning og emballering (CLP) her

Visse stoffer og blandinger er dog undtaget fra CLP forordningen. Det gælder for eksempel stoffer/blandinger, der bruges til videnskabelig forskning og udvikling samt stoffer/blandinger, som er omfattet af anden lovgivning, for eksempel medicinsk udstyr/medicinske produkter, kosmetiske produkter, levnedsmidler mv.

Læs mere om disse undtagelser i CLP forordningen under ” formål og anvendelsesområde”.

Brobygningsprincippet er et nyt princip for klassificering af kemiske blandinger. Det giver mulighed for, at man, for en given blanding, kan anvende information fra test af lignende blandinger samt informationer om indholdet af farlige enkeltstoffer til klassificering.

ECHA har lavet en vejledning for klassificering af kemiske stoffer og blandinger, hvor du kan læse mere om brobygningsprincippet .

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder du en række værktøjer, blandt andet Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering af farlige stoffer samt forskellige stoflister og databaserECHA har en række vejledninger på deres hjemmeside, og de har også en detaljeret vejledning til, hvordan du klassificerer kemiske stoffer og blandinger (Vejledning om anvendelse af CLP-kriterierne).

En lang række stoffer har allerede en såkaldt harmoniseret EU-klassificering. Hvis der foreligger en harmoniseret klassificering er den bindende. Hvis ikke der foreligger en harmoniseret klassificering, skal du foretage en såkaldt selvklassificering. Hvis et stof har en harmoniseret klassificering for en type effekt, så skal du stadig selvklassificere stoffet for andre typer af effekter. I ECHA’s klassificeringsdatabase (C& L Inventory) kan du både se virksomheders selvklassificering af anmeldte stoffer og alle stoffer, der har en harmoniseret klassificering.

Kemiske stoffer og blandinger skal testes for fysisk-kemiske egenskaber, hvis ikke der foreligger brugbare data. I forhold til miljø- og sundhedsfare må du kun udføre nye test, hvis der ikke i forvejen foreligger oplysninger, som kan anvendes til klassificering. Generelt skal nye test på dyr undgås og alternative metoder (som f.eks. in-vitro test, QSAR og read-across) skal altid overvejes først. Nye test skal udføres i overensstemmelse med de metoder, som er specificeret under REACH-forordningen.

Klassificering af kemiske stoffer hænger tæt sammen med REACH. Når et stof skal registreres under REACH, skal man samtidig vurdere og registrere stoffets klassificering. Alle kemiske stoffer, der skal registreres under REACH, er således også omfattet af CLP. Vær opmærksom på, at de kemiske stoffer, som ikke skal registreres under REACH, fordi de produceres eller importeres i mængder under 1 ton, også er omfattet af CLP forordningen.

Kemiske blandinger, der er markedsført før den 1. juni 2015 med gammel faremærkning (orange faresymboler), må sælges frem til den 1. juni 2017. Efter denne dato må blandinger med gammel faremærkning ikke længere være på markedet. I god tid før denne dato bør du derfor gennemgå dit varelager og få solgt ud af produkter med gammel mærkning. Alternativt kan du kontakte leverandøren af blandingen og lave en aftale om at få tilsendt nye CLP-etiketter, som kan sættes på produkterne. Vær opmærksom på, at nye etiketter skal dække faremærkningen på de gamle etiketter.

Du er importør efter CLP-forordningen, hvis du køber kemiske stoffer eller blandinger direkte af en leverandør uden for EU, og indfører varerne til EU. Hvis du ikke rent fysisk modtager varen fra en leverandør uden for EU, men i stedet lader varen sende direkte videre til din kunde, er du stadig importør, fordi du er ansvarlig for importen.

Som dansk internetforhandler af faremærkede produkter har du ansvaret for at produkterne har en dansk faremærkning. Hvis de produkter, du sælger, importeres fra et ikke-EU land, har du det fulde ansvar for produkternes klassificering og mærkning. Du har også pligt til at oplyse kunderne om produktets fareklassificering ved salg på internettet. Det kan f.eks. være et billede, der viser produktets faremærkning.

Alle led i leverandørkæden har ansvar for, at kemiske stoffer og blandinger er mærket korrekt efter CLP-reglerne. Som forhandler kan du anvende den mærkning, som er foretaget af den virksomhed, der har fremstillet eller importeret stoffet eller blandingen. Det forudsætter, at du ikke ændrer i sammensætningen, emballagen eller i de eksisterende fareoplysninger på etiketten inden videresalg. Hvis du oversætter faremærkningen til dansk betragtes det ikke som en ændring af mærkningsoplysningerne. Hvis du som forhandler ønsker at markedsføre et stof eller en blanding i dit eget navn/brand og ændrer på kontaktoplysningerne på faremærkningen, så overtager du ansvaret for etiketten. 

Som professionel bruger af kemikalier har du krav på at modtage et sikkerhedsdatablad fra leverandøren af fareklassificerede kemikalier. Sikkerhedsdatabladet skal angive klassificeringen i henhold til CLP af både enkeltstoffer og hele blandingen. Læs mere om kravene til sikkerhedsdatablade på Arbejstilsynets hjemmeside.

CLP forordningen indeholder nogle undtagelser for mærkningskravet for emballager, der indeholder mindre end 125 ml. Disse undtagelser gælder dog kun, hvis det ikke er praktisk muligt at få plads til en normal fareetiket med den fulde mærkning.

Der er to forskellige typer undtagelser, som ikke kan anvendes samtidigt.

  • Enten kan der anvendes folde-ud etiketter eller særskilte mærkesedler, der bindes fast på emballagen, eller den fulde faremærkning kan angives på en ydre emballage. Mærkningen på enhver indre emballage skal som minimum være forsynet med piktogrammer, produkt identifikator og virksomhedens navn og telefonnummer.
  • Alternativt kan visse fare- og/eller sikkerhedssætninger undlades på emballagen. Det gælder dog kun for visse fareklasser og kategorier.

Undtagelserne er beskrevet i CLP forordningens artikel 29 og i bilag I, afsnit 1.5.

ECHA
EU’s Kemikalieagenturs hjemmeside er din vigtigste kilde til viden om CLP. Her finder du blandt andet en vejledning i klassificering ved brug af kriterierne i CLP-forordningen og en vejledning om mærkning og emballering med illustrative eksempler. ECHA ajourfører også løbende en oversigt over klassificering og mærkning af enkelstoffer. Her kan du se, hvordan et stof er klassificeret af andre virksomheder, og om det har en harmoniseret klassificering, som det er obligatorisk at bruge.
Læs om CLP på ECHA’s hjemmeside.  

Miljøstyrelsens CLP-heldesk
Har du spørgsmål om CLP-reglerne kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP helpdesk på Obfuscated Email. Helpdesk’en kan forklare dig, hvordan reglerne skal forstås og også fortælle dig, hvilke forpligtelser, du måtte have i henhold til CLP. Helpdesk’en kan imidlertid ikke hjælpe dig med, hvordan du konkret skal opfylde dine forpligtelser eller godkende et aktuelt forslag til klassificering/mærkning af et stof eller en blanding. Har du spørgsmål til sikkerhedsdatablade skal du kontakte ArbejdstilsynetDu kan normalt forvente at få svar fra helpdesk’en inden for et par uger. Helpdesk’en samarbejder med andre CLP-helpdesks i EU for at sikre en ensartet vejledning af virksomheder og borgere.

Miljøstyrelsens dialogmøder om REACH og CLP
Miljøstyrelsen arrangerer ca. en gang om året et møde i København om REACH og CLP for virksomheder, brancheforeninger, virksomhedsrådgivere og NGO’er. Skriv til helpdesk’en på Obfuscated Email. , hvis du gerne vil inviteres til dialogmøderne.

Arbejdstilsynet
På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du blandt andet finde vejledning om hvordan man håndterer kemikalier i arbejdsmiljøet
Læs mere under Arbejdstilsynets side kemikalier i arbejdsmiljøet.

Din brancheorganisation
Brancheorganisationer og konsulenter er også klar til at hjælpe. F.eks. holder flere brancheorganisationer informationsmøder om CLP-reglerne. Kontakt derfor din brancheorganisation og hør hvad de kan tilbyde. De kan sikkert også pege på hvilke CLP-konsulenter, der har erfaring inden for din branche.