Datablade for stoffer med luftkvalitetskriterier og B-værdier

Nedenfor findes en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier og deraf følgende B-værdien er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv.

Listen bliver løbende udvidet. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

A
Acetone
Acrolein
Acrylonitril
Aluminium, uorganiske forbindelser
Antimon, uorganiske forbindelser

B
Benzoesyre
Biphenyl
Butanonoxim
Butylacetater
gamma-Butyrolacton

C
C 9  -aromatiske kulbrinter (Cumen, Trimethylbenzener)
Caprolactam
Chlor
Chlorerede paraffiner
Chloroform
Clorphenoler

D
Dialkylsulfider
1,1-Dichlorethen
1,2-Dichlorethener
1,1-Dichlor-1-flourethan
Dichlormethan
1,2-Dichlorpropan
Diethylenglycol
Diethylether
Di (2-ethylhexyl) phthalat (DEPH)
Diethylsulfat
N,N-Dimethylformamid
N,N-Dimethyl-1,3-propandiamin (DMAPA)
Dipropylenglycolmonobutylether

E
Ethylbenzen
Ethylenglycol
Ethylenglycolmonoethylether og -acetat (EGEE og EGEEA)
Ethylhexanol og ethylhexylacetat
2-Ethylhexylacrylat
Ethylsilikat

F
Flourider, uorganiske forbindelser
Formaldyhyd
Furfural

G
Glutaraldehyd

H
Hydrogencyanid, cyanider i uorganisk støv

I
Isopropanol

J

K
Kulbrinteblandinger (bl.a. til tøjrens)
Kvaternære ammoniumforbindelser

L
Limonen

M
Magnesium, uorganiske forbindelser
Maleinsyreanhydrid
Mangan, uorganiske forbindelser
Mercaptobenzothiazol (MBT)
Methanol
5-Methyl-2-hexanon
Methylisobutylketon
N-Methylpyrrolidon
Methyl-tert-butylether (MTBE)
Mineraluld
Mineralsk terpentin, aromatfri og aromatholdig

N
Nitrobenzen
Nitrochlorbenzener
Nitrophenoler
Nonylphenol
Nonylphenolethoxylater

O
Ozon

P
Phthalater, andre end DEHP
Piperidin
Propylencarbonat
Propylenglycolethylether og -acetat (2PG1EE, 2PG1EEA)
Propylenglycolmono-tert-butylether

Q

R

S
Siloxaner 
Styren
Sucrose
Sæber

T
Talkum
Tetrachlorethylen 
Tetrachlormethan
Tin, uorganiske forbindelser
Titandioxid
1,1,1-Trichlorethan
Trichlorethylen
Triethylentetramin
Triglycidylisocyanurat
Tripropylenglycoldiacrylat

U

V
Vanadium forbindelser
Vinylchlorid

W
Wollastonit

X

Y

Z

Æ

Ø

Å