Kvalitetskriterier for miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet

Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet.

Miljøkvalitetskriterierne udgør den højeste koncentration af et forurenende stof, hvor myndighederne vurderer, at det ikke giver skader på vandmiljøet. Kvalitetskriterierne for vandmiljøet er baggrund for de lovmæssigt fastsatte miljøkvalitetskrav, som ligger til grund for at begrænse spildevandsudledninger til vandmiljøet.

De lovfastsatte miljøkvalitetskrav fremgår af bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, se den på retsinformations hjemmeside.

Nedenfor findes en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for vand og/eller sediment og biota, er udarbejdet et datablad over stoffets miljøeffekter mv. 

Databladene fremstår med varierende layout, forord og logo grundet tidspunktet for udarbejdelsen, og alle indeholder relevante informationer om kemikaliets fysisk-kemiske egenskaber, giftighed og fastsættelse af miljøkvalitetskriterier.

I databladene henvises til det vejledningsmateriale, som ligger til grund for udarbejdelsen. Det drejer sig om relevant vejledning fra Miljøstyrelsen samt EU-kommissionens vejledning ”Guidance document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmetal Quality Standards”, som har gennemgået opdateringer, hvilket afspejles i databladene i forhold til miljøkvalitetskriteriernes udarbejdelse, samt for hvilke matricer (vand, sediment og biota), der er fastsat miljøkvalitetskriterier for.

Databladene og listen af datablade opdatereres løbende.  Sidst opdateret 17.11 2021 

 

Navn 

Cas. nr

1,1,1-Trichlorethan

71-55-6

1,1,2,2-Tetrachlorethan

79-34-5

1,2,4-Triazol

288-88-0

1,3-Cyclohexandion

504-02-9

17-Beta-østradiol

50-28-2

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (DNCB)

97-00-7

2-Fluorbenzosyre

445-29-4

2,4,6-Trichlorphenol

88-06-2

2,4-dichlorphenol 

120-83-2

2,6-dichlorphenol 

87-65-0

2-amino-4-(methylsulfonyl)benzosyre (AMBA)

393085-45-5

2-chlor-p-toluidin

615-65-6

2-ethoxyethylamin

110-76-9

2-methyl-5-(methylsulfonyl)anilin (AMST)

1671-48-3

3-(4,4-dimethyl-3-oxoisoxazolidin-2-yl)-2,2-dimethylpropansyre (YCP-72)

Ikke tildelt

3-chlor-p-toluidin

95-74-9

3-Hydroxypivalinsyre (HPA)

4835-90-9

4-(methylmercapto)anilin

104-96-1

4-chlor-2-nitroanilin

89-63-4

4-chlor-3-methyl-phenol (PCMC)

59-50-7

4-tert-nonylphenol

84852-15-3

4-tert-octylphenol

140-66-9

5-chlor-8-quinolinol (CHQ)

130-16-5

Acenaphten

83-32-9

Acenaphthylen

208-96-8

Acetonitril

75-05-8

ACM-ester 

383412-05-3

Acrolein

107-02-8

Amoxicillin

26787-78-0

Anthracen 

120-12-7

Anthranilsyre

118-92-3

Antimon

7440-36-0

Arsen

7440-38-2

Barium (og bariumforbindelser)

7440-39-3

Bentazon

25057-89-0

Benz(a)anthracen

56-55-3

Benz(a)pyren

50-32-8

Benz(j)fluoranthen

205-99-2

Benz(g,h,i)perylen + Inden(1,2,3-cd)pyren

193-24-2

193-39-5

Benzen

71-43-2

Benzocain

94-09-7

Benzoesyre

65-85-0

Benzylalkohol 

100-51-6

Benzylbutylphtalat

85-68-7

Benzylidenchlorid

98-87-3

Biphenyl

92-52-4

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

117-81-7

Bisphenol-A

80-05-7

Bixlozone

81777-95-9

Bly

7439-92-1

Bor

7440-42-8

Brilliant Blue

3844-45-9

Brintoverilte

7722-84-1

Cadmium

7440-43-9

Clodinafop

114420-56-3

Clodinafop-propargyl

105512-06-9

Chlampyr   

79456-26-1

Chlampyrsyre

41668-11-5

Chlonibenz

29091-09-6

Chlorbutanol

57-15-8

Chloreddikesyre

79-11-8

Chloridazon + metabolitter

1698-60-8

(17254-80-7 + 6339-19-1)

Chlornaphtalener

90-13-1

91-58-7

Chloropren

126-99-8

Chlorpyrifos

2921-88-2

Chrysen

218-01-9

CLOQ

99607-70-2

CLOQ-syre

88349-88-6

Coumaphos

56-72-4

Creosol, o-, m- og p- 

108-39-4    

95-48-7   

106-44-5

Cyanat

917-61-3

Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)

103-23-1

Di-isononylphtalat (DINP)

28553-12-0

Dibenz(a,h)anthracen

53-70-3

Dibromethan

106-93-4

Dibuthylphtalat

84-74-2

Dichlopyr

69045-84-7

Dichlorbenzidin

91-94-1

Dichlorethylen

540-59-0

75-35-4

Dichlorprop-P

15165-67-0

Difluorbenzophenon

342-25-6

Dimethoat

60-51-5

Dimethylformamid

68-12-2

Dimethyloxazolidinon

81778-07-6

Dimethylphenol                       

576-26-1

105-67-9

108-68-9

95-65-8

526-75-0

95-87-4

1300-71-6

Dimethylsulfid

 

75-18-3

Dinatrium wolframat

13472-45-2

Ethinyløstradiol

57-63-6

Ethyl 3-[[bis(1-methylethoxy)phosphinothioyl]thio]propionat                        

71735-74-5

 

Ethylacrylat

140-88-5

Ethylbenzen

100-41-4

EP1-methylamid

17321-49-2

EP2 syre

2465-65-8

FCHP

514797-96-7

Florfenicol

76639-94-6

Fluazinam

79622-59-6

Fluoranthen

206-44-0

Fluorbenzen 

462-06-6

Fluoren

86-73-7

Fluorohenyl epoxy ethan (FOX)

88374-05-4

Flutriafol          

76674-21-0

FOE-hydroxy

54041-17-7

FOE-oxalat

201668-31-7

FOE-sulfonsyre

201668-32-8

Formaldehyd

50-00-0

Gamma-cyhalothrin

76703-62-3

Glyphosat

1071-83-6

HBF4

16872-11-0

Hexachlorocyclohexaner (HCH) inkl. Lindan

608-73-1

58-89-9

319-84-6

319-85-7

319-86-8

6108-10-7

HPPA

94050-90-5

HyQ

89402-40-4

Irgalube (353)

268567-32-4

Isobutyrophenon                    

611-70-1

Isopropylbenzen (cumene)

98-82-8

Jod

7553-56-2

Kaliummethylsulfat

562-54-9

Kaliumpermanganat

7722-64-7

Kloramin-T

127-65-1

Kobber

7440-50-8

Kobolt

7440-48-4

Krom                     

7440-47-3

LAS 

68411-30-0

Leucomalakitgrønt + Malakitgrønt

129-73-7

569-64-2

M4

 

913545-19-4

Mangan

7439-96-5

Mechlorprop-P + Mechlorprop

 

16484-77-8

93-65-2

Mesosyre

110964-79-9

Mesotrion

104206-82-8

Methylnaphthalener

90-12-0

91-57-6

28804-88-8

28652-77-9

Methyl-parathion

298-00-0

Methyl-tert-butylether (MTBE)

1634-04-4

Molybdæn

7439-98-7

Monoglym

110-71-4

Morpholin       

110-91-8

Moskusxylen

81-15-2

N,3-dihydroxy-2,2-dimethylpropamamid (YCP-74)

49640-61-1

Naphtalen

91-20-3

Nikkel

7440-02-0

NMST

1671-49-4

Oxolinsyre

14698-29-4

Oxytetracyklin + Oxytetracyklin hydrochlorid

79-57-2

2058-46-0

Pendimethalin

40487-42-1

Pentachlorethan

76-01-7

Pethoxamid

106700-29-2

Phenanthren

85-01-8

Phenol

108-95-2

Pyren

129-00-0

Salicylsyre    

69-72-7

Selen

7782-49-2

S-triazol

124774-27-2

Strontium

7440-24-6

10476-85-4

10042-76-9

Sulfadiazin

68-35-9

Sølv

7440-22-4

Tetrabutylammoniumbromid (TBAB)

1643-19-2

Thallium

7440-28-0

Tin

7440-31-5

Toluen        

108-88-3

Tributylfosfat

126-73-8

Tributyltin (TBT)

36643-28-4

Trichlorpropylfosfat (TCPP)

13674-84-5

Triclosan

3380-34-5

Triethylamin

121-44-8

Triethylenglycol

112-27-6

Trimethoprim

738-70-5

Triphenylfosfat (TPP)

115-86-6

Uran

7440-61-1

Vanadium

7440-62-2

Vinylchlorid

75-01-4

Xanth

887502-60-5

Xylener             

1330-20-7

Zink

7440-66-6

Siden er opdateret 2. juni 2021.