Kvalitetskriterier for miljøfarlige forurenende stoffer i vandmiljøet

Miljøstyrelsen fastsætter kvalitetskriterier for forurenende stoffer i vandmiljøet (søer, vandløb og havet). Kvalitetskriterierne bliver fastsat på baggrund af kemiske stoffers effekter på de dyr og planter, der lever i vandet.

Miljøkvalitetskriterierne udgør den højeste koncentration af et forurenende stof, hvor myndighederne vurderer, at det ikke giver skader på vandmiljøet. Kvalitetskriterierne for vandmiljøet er baggrund for de lovmæssigt fastsatte miljøkvalitetskrav, som ligger til grund for at begrænse spildevandsudledninger til vandmiljøet.

De lovfastsatte miljøkvalitetskrav fremgår af bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, se den på retsinformations hjemmeside.

Nedenfor findes en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af kvalitetskriterier for vand og/eller sediment og biota, er udarbejdet et datablad over stoffets miljøeffekter mv. 

Databladene fremstår med varierende layout, forord og logo grundet tidspunktet for udarbejdelsen, og alle indeholder relevante informationer om kemikaliets fysisk-kemiske egenskaber, giftighed og fastsættelse af miljøkvalitetskriterier.

I databladene henvises til det vejledningsmateriale, som ligger til grund for udarbejdelsen. Det drejer sig om relevant vejledning fra Miljøstyrelsen samt EU-kommissionens vejledning ”Guidance document No. 27 Technical Guidance for Deriving Environmetal Quality Standards”, som har gennemgået opdateringer, hvilket afspejles i databladene i forhold til miljøkvalitetskriteriernes udarbejdelse, samt for hvilke matricer (vand, sediment og biota), der er fastsat miljøkvalitetskriterier for.

Databladene og listen af datablade opdatereres løbende.  Sidst opdateret 22.05 2023

Navn 

Cas. nr

Sidst opdateret               

1,1,1-Trichlorethan

71-55-6

2009

1,1,2,2-Tetrachlorethan

79-34-5

2005

1,2,4-Triazol

288-88-0

2009

1,3-Cyclohexandion

504-02-9

2014

17-Beta-østradiol

50-28-2

2005

1-Chlor-2,4-dinitrobenzen (DNCB)

97-00-7

2005

2-Fluorbenzosyre

445-29-4

2007

2,4,6-Trichlorphenol

88-06-2

2010

2,4-dichlorphenol 

120-83-2

2010/2016

2,6-dichlorphenol 

87-65-0

2005

2-amino-4-(methylsulfonyl)benzosyre (AMBA)

393085-45-5

2014

2-chlor-p-toluidin

615-65-6

2005

2-ethoxyethylamin

110-76-9

2016

2-methyl-5-(methylsulfonyl)anilin (AMST)

1671-48-3

2014

3-(4,4-dimethyl-3-oxoisoxazolidin-2-yl)-2,2-dimethylpropansyre (YCP-72)

Ikke tildelt

2020

3-chlor-p-toluidin

95-74-9

2006

3-Hydroxypivalinsyre (HPA)

4835-90-9

2020

4-(methylmercapto)anilin

104-96-1

2015

4-chlor-2-nitroanilin

89-63-4

2005

4-chlor-3-methyl-phenol (PCMC)

59-50-7

2005

4-tert-nonylphenol

84852-15-3

2020

4-tert-octylphenol

140-66-9

2020

5-chlor-8-quinolinol (CHQ)

130-16-5

2014

Acenaphten

83-32-9

2022

Acenaphthylen

208-96-8

2008

Acetonitril

75-05-8

2014

ACM-ester 

383412-05-3

2014

Acrolein

107-02-8

2008

Amoxicillin

26787-78-0

2006

Anthracen 

120-12-7

2013

Anthranilsyre

118-92-3

2009

Antimon

7440-36-0

2009

Arsen - vand

7440-38-2

2008/2017

Arsen - sediment og biota

7440-38-2

2023

Azithromycin

83905-01-5

2022

Barium (og bariumforbindelser)

7440-39-3

2009/2015

Bentazon

25057-89-0

2005

Benz(a)anthracen

56-55-3

2022

Benz(a)pyren

50-32-8

2020/2021

Benz(j)fluoranthen

205-99-2

2009/2013

Benz(g,h,i)perylen + Inden(1,2,3-cd)pyren

193-24-2

193-39-5

2013

Benzen

71-43-2

2013

Benzocain

94-09-7

2005

Benzoesyre

65-85-0

2009

Benzylalkohol 

100-51-6

2009

Benzylbutylphtalat (BBP)

85-68-7

2020

Benzylidenchlorid

98-87-3

2005

Biphenyl

92-52-4

2011

Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

117-81-7

2021

Bisphenol-A

80-05-7

2005

Bixlozone

81777-95-9

2020

Bly

7439-92-1

2017

Bor

7440-42-8

10043-35-3

11113-50-1

1303-86-2

12267-73-1

13840-56-7

1330-43-4

1303-96-4

12179-04-3 (12045-88-4, 3754-41-8)

2022

Brilliant Blue

3844-45-9

2006

Brintoverilte

7722-84-1

2005

Cadmium

7440-43-9

2017

Clodinafop

114420-56-3

2012

Clodinafop-propargyl

105512-06-9

2012

Chlampyr   

79456-26-1

2007

Chlampyrsyre

41668-11-5

2014

Chlonibenz

29091-09-6

2007

Chlorbutanol

57-15-8

2015

Chloreddikesyre

79-11-8

2005

Chloridazon + metabolitter

1698-60-8

(17254-80-7 + 6339-19-1)

2017

Chlornaphtalener

90-13-1

91-58-7

2009

Chloropren

126-99-8

2005

Chlorpyrifos

2921-88-2

2019

Chrysen

218-01-9

2022

Ciprofloxacin

85721-33-1

2023

Clarithromycin

81103-11-9

2022

CLOQ

99607-70-2

2012

CLOQ-syre

88349-88-6

2012

Coumaphos

56-72-4

2005

Cresol, o-, m- og p- 

108-39-4    

95-48-7   

106-44-5

2009

Cyanat

917-61-3

2014

Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)

103-23-1

2020

Di-isodecyl phthalate (DIDP)

26761-40-0

68515-49-1

2022

Di-isononylphtalat (DINP)

28553-12-0

2020

Dibenz(a,h)anthracen

53-70-3

2008

Dibromethan

106-93-4

2009

Dibuthylphtalat

84-74-2

2009/2019

Dichlopyr

69045-84-7

2007

Dichlorbenzidin

91-94-1

2009

Dichlorethylen

540-59-0

75-35-4

2005

Dichlorprop-P

15165-67-0

2009

Diclofenac

15307-86-5

15307-79-6

2022

Difluorbenzophenon

342-25-6

2007

Di-n-octyl phthalat (DNOP)

117-84-0

2022

Dimethoat

60-51-5

2022

Dimethylformamid

68-12-2

2007

Dimethyloxazolidinon

81778-07-6

2020

Dimethylphenol                       

576-26-1

105-67-9

108-68-9

95-65-8

526-75-0

95-87-4

1300-71-6

2009

Dimethylsulfid 

75-18-3

2009

Dinatrium wolframat

13472-45-2

2015

Ethinyløstradiol

57-63-6

2010

Ethyl 3-[[bis(1-methylethoxy)phosphinothioyl]thio]propionat                        

71735-74-5 

2016

Ethylacrylat

140-88-5

2016

Ethylbenzen

100-41-4

2009

EP1-methylamid

17321-49-2

2021

EP2 syre

2465-65-8

2021

Erythromycin

114-07-8

2022

FCHP

514797-96-7

2012

Florfenicol

76639-94-6

2013

Fluazinam

79622-59-6

2007

Fluoranthen

206-44-0

2020/2022

Fluorbenzen 

462-06-6

2007

Fluoren

86-73-7

2008

Fluorohenyl epoxy ethan (FOX)

88374-05-4

2007

Flutriafol          

76674-21-0

2007

FOE-hydroxy

54041-17-7

2015

FOE-oxalat

201668-31-7

2015

FOE-sulfonsyre

201668-32-8

2015

Formaldehyd

50-00-0

2005

Gamma-cyhalothrin

76703-62-3

2019

Glyphosat

1071-83-6

2020

HBF4

16872-11-0

2012

Hexachlorocyclohexaner (HCH) inkl. Lindan

608-73-1

58-89-9

319-84-6

319-85-7

319-86-8

6108-10-7

2021

HPPA

94050-90-5

2012

HyQ

89402-40-4

2012

Irgalube (353)

268567-32-4

2019

Isobutyrophenon                    

611-70-1

2016

Isopropylbenzen (cumene)

98-82-8

2009

Jod

7553-56-2

2005

Kaliummethylsulfat

562-54-9

2007

Kaliumpermanganat

7722-64-7

2005

Ketosyre

70223-33-5

2021

Kloramin-T

127-65-1

2005

Kobber

7440-50-8

2005/2016

Kobolt

7440-48-4

2009

Krom                     

7440-47-3

2019

LAS 

68411-30-3

2020

Leucomalakitgrønt + Malakitgrønt

129-73-7

569-64-2

2017

M4

913545-19-4

2014

Malathion

121-75-5

2023

Mangan

7439-96-5

2009

Mechlorprop-P + Mechlorprop

 

16484-77-8

93-65-2

2009

Mesosyre

110964-79-9

2014

Mesotrion

104206-82-8

2014

Methylnaphthalener

90-12-0

91-57-6

28804-88-8

28652-77-9

2009

Methyl-parathion

298-00-0

2019

Methyl-tert-butylether (MTBE)

1634-04-4

2009

Molybdæn

7439-98-7

2008

Monoglym

110-71-4

2007

Morpholin       

110-91-8

2001

Moskusxylen

81-15-2

2009

MP1

756-80-9

2021

N,3-dihydroxy-2,2-dimethylpropamamid (YCP-74)

49640-61-1

2021

Naphtalen

91-20-3

2013

Nikkel

7440-02-0

2017

NMST

1671-49-4

2014

Oxolinsyre

14698-29-4

2007

Oxytetracyklin + Oxytetracyklin hydrochlorid

79-57-2

2058-46-0

2007

Pendimethalin

40487-42-1

2011

Pentachlorethan

76-01-7

2007

Pethoxamid

106700-29-2

2011

Phenanthren

85-01-8

2022

Phenol

108-95-2

2009

Prosulfocarb

52888-80-9

2023

Pyren

129-00-0

2021

Salicylsyre    

69-72-7

2016

Selen

7782-49-2

2010

S-triazol

124774-27-2

2007

Strontium

7440-24-6

10476-85-4

10042-76-9

2015

Sulfadiazin

68-35-9

2006

Sulfamethizol

144-82-1

2023

Sølv

7440-22-4

2009

Tetrabutylammoniumbromid (TBAB)

1643-19-2

2022

Thallium

7440-28-0

2008

Tin

7440-31-5

2011

Toluen        

108-88-3

2009

Tributylfosfat

126-73-8

2009

Tributyltin (TBT)

36643-28-4

2021

Trichloreddikesyre (TCA)

76-03-9

2023

Trichlorpropylfosfat (TCPP)

13674-84-5

2009

Triclosan

3380-34-5

2010

Triethylamin

121-44-8

2014

Triethylenglycol

112-27-6

2009

Trimethoprim

738-70-5

2006

Triphenylfosfat (TPP)

115-86-6

2009

Uran

7440-61-1

2011

Vanadium

7440-62-2

2023

Vinylchlorid

75-01-4

2009

Xanth

887502-60-5

2014

Xylener    

1330-20-7

2009

Zink

7440-66-6

2007