Indsats på nanoområdet

Nanoteknologi kan være et vigtigt bidrag til blandt andet en grøn omstilling, hvor miljø og vækst går hånd i hånd, fordi teknologien både kan spare energi og ressourcer. Men før teknologiens potentiale kan indfries, skal forbrugerne have vished for, at det er sikkert at købe produkter, der indeholder nanomaterialer. Samtidig skal industrien vide, at der ikke må være tvivl om, at det er sikre produkter, de fremstiller.

Vi ved meget lidt om nanomaterialers påvirkning af mennesker og miljø. Derfor bliver der fra 2014 oprettet et register over forbrugerprodukter med nanomaterialer som et første skridt på vejen mod større forbrugersikkerhed. Nanoproduktregister er oprettet for at holde øje med udbredelsen af nanoprodukter i Danmark. Registeret forpligter producenter eller importører af en række forskellige forbrugerprodukter med nanomaterialer til at indberette oplysninger om produkter, som frigiver nanomaterialer.

Nanoproduktregistret  er et blandt mange skridt i indsatsen "Bedre styr på nano", der fra 2012 til 2015 skulle skabe klarhed over, hvordan det påvirker forbrugere og miljø, at der er nano i produkter på det danske marked. Der er herudover blandt andet udgivet 30 rapporter og andre resultater om nanomaterialers egenskaber og sundheds- og miljøeffekter, under "Bedre styr på nano"-indsatsen.

Læs mere om resultaterne af indsatsen.

REACH 

EU’s kemikalieregulering REACH blev vedtaget i 2006. REACH gælder i princippet for alle kemiske stoffer, herunder også nanomaterialer.

REACH betyder, at det er virksomhederne, der bærer bevisbyrden. For at overholde forordningen skal virksomhederne indsamle oplysninger om de stoffers egenskaber og anvendelser, som de fremstiller eller importerer i mængder på over et ton pr. år, og registrere oplysningerne hos det europæiske kemikalieagentur ECHA. Som led i registreringen skal virksomheden identificere og håndtere de risici, der er forbundet med de stoffer, som de fremstiller og markedsfører i EU. De skal vise, hvordan stoffet kan anvendes sikkert, og de skal videreformidle dette til brugerne.

Kemikalier i nanostørrelse er således omfattet af reguleringen, fordi alle tilstandsformer af kemiske stoffer falder under REACH. Men selvom reguleringen stiller krav om registrering og risikovurderinger fra industriens side, er det både EU-Kommissionens og Danmarks holdning, at der er behov for at tilpasse REACH, så der tages særlig højde for nanomaterialers særlige egenskaber. Arbejdet med at tilpasse reguleringen foregår i Kommissionens arbejdsgruppe om nanomaterialer (CASG-Nano), mens de mere videnskabelige og tekniske diskussioner vedrørende nanomaterialer foregår i en arbejdsgruppe under det europæiske kemikalieagentur, ECHA (ECHA-NMWG).

Miljøstyrelsen arbejder således på kort sigt på at få tilpasset bilagene i REACH i forhold til de særlige egenskaber ved nanomaterialer og herunder for:

  • At der udvikles bedre metoder til at karakterisere nanomaterialers fysisk-kemiske egenskaber.
  • At der udvikles bedre metoder til både at vurdere nanomaterialers farlighed, og hvordan forbrugere og miljøet bliver udsat for nanomaterialer.
  • At vi får viden om, hvilke nanomaterialer der anvendes i hvilke typer af produkter, så vi ved, hvad forbrugerne potentielt udsættes for.
  • At nanomaterialer håndteres på tværs af lovgivningerne.
  • At nanomaterialer og nanoprodukter registreres på EU-niveau for at give overblik over eksisterende nanomaterialer og deres anvendelse.

OECD 

Ligesom der i EU er stor opmærksomhed på nanoområdet, er der også i organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) et internationalt samarbejde omkring nanomaterialer. I 2006 oprettede OECD ”Working Party on Manufactured Nanomaterials”, og man igangsatte dermed en omfattende proces, der har til formål at etablere det faglige fundament for, at medlemslandene kan afdække og regulere miljø- og sundhedsaspekter ved nanomaterialer.

Fra dansk side er det Miljøstyrelsen, der er involveret i den overordnede arbejdsgruppe, og Danmark er repræsenteret i flere af de projektgrupper, som er etableret.

Du kan læse om OECD-landenes indsats i forhold til sikkerhed ved industrielt fremstillede nanomaterialer her .