Kriterier og kriterieforslag for hormonforstyrrende stoffer

Danmark satser på indflydelse, når nye kriterier for identifikation af hormonforstyrrende stoffer skal fastsættes i EU. Derfor har Miljøstyrelsen tidligt i processen sendt et dansk forslag til EU. Her lægger Miljøstyrelsen blandt andet vægt på brug af den nyeste viden.

I dag er der ikke fælles kriterier i EU for, hvornår et stof anses for at være hormonforstyrrende. EU’s kriterier skulle have været vedtaget i 2013, men forslag til kriterier kom først i juni 2016. Indtil videre gælder midlertidige kriterier for plantebeskyttelsesmidler (pesticider) og biocider, mens stoffer identificeres case-by-case som hormonforstyrrende under REACH.

Her kan du læse om det nye kriterieforslag fra EU, de midlertidige kriterier, hvordan stoffer identificeres som hormonforstyrrende under REACH, og om det danske forslag til kriterier, herunder ønsker til de fremtidige EU-kriterier.

Læs yderligere om baggrunden for EU kriterieprocessen samt forløbet .

Som led i den danske indsats over for hormonforstyrrende stoffer har Miljøstyrelsen i maj 2011 fremsendt et forslag om kriterier til identifikation af hormonforstyrrende stoffer. Læs yderligere om  det danske kriterieforslag .

EU-Kommissionens forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer

EU-Kommissionen fremsatte den 15. juni 2016 forslag til kriterier for hormonforstyrrende stoffer i form af en kommunikation og to forslag til henholdsvis en delegeret retsakt i medfør af forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) og en gennemførselsretsakt i medfør af forordning (EU) nr. 1107/2009 (pesticidforordningen).

Forslagene vedrører alene pesticider (plantebeskyttelsesmidler) og biocider, og Kommissionen har ikke taget stilling til, om de foreslåede kriterier får betydning for andre typer af kemiske stoffer end pesticid- og biocidstoffer.

Forslagene skal behandles i de relevante EU-komitéer, som forventes at finde sted i september 2016. Danmark deltager aktivt i arbejdet, herunder med kommentering af forslagene.

Se Kommissionens meddelelse om kritierforslagene  (Engelsk)

Se kriterieforslaget for pesticider   (Engelsk)

Se kriterieforslaget for biocider  (Engelsk)

EU’s midlertidige kriterier for hormonforstyrrende egenskaber

Pesticider og biocider udpeges i dag som hormonforstyrrende ved hjælp af midlertidige kriterier, som er baseret på stoffernes klassificering, indtil EU har vedtaget endelige kriterier for identifikation af hormonforstyrrende egenskaber. 

Aktivstoffer mv., som er klassificerede eller skal klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 2 og som skadelige for forplantningen i kategori 2 (i henhold til klassificeringsreglerne 1272/2008), anses for at have hormonforstyrrende egenskaber. Endvidere kan aktivstoffer mv., som er eller skal klassificeres som skadelige for forplantningen i kategori 2, og som har skadelige effekter på endokrine organer også anses for at have hormonforstyrrende egenskaber.

Udpegning af hormonforstyrrende stoffer under REACH

I EU’s kemikalielovgivning, REACH, er der ikke krav om kriterier for at kunne udpege et stof som hormonforstyrrende. Stoffer identificeres i stedet som hormonforstyrrende case-by-case ved ekspertvurdering. Vurderingen tager i praksis udgangspunkt i WHO’s definition for hormonforstyrrende stoffer samt anbefalinger fra den ekspertgruppe om hormonforstyrrende stoffer, som rådgav EU-Kommissionen om udvikling af kriterier i 2013.

Før stoffet kan udpeges som et særligt problematisk stof på grund af hormonforstyrrende virkning og optages på kandidatlisten, skal det også vurderes om stoffet giver anledning til samme grad af bekymring som stoffer, der fx er kræftfremkaldende eller skader forplantningen.

WHO’s definition for hormonforstyrrende stoffer: Et hormonforstyrrende stof er et udefra kommende stof eller en blanding, der ændrer funktion(er) i hormonsystemet og dermed forårsager sundhedsskadelige virkninger i en intakt organisme eller dens afkom eller (under)populationer (IPCS / WHO, 2002).

Ekspertgruppen for hormonforstyrrende stoffer under REACH har konkluderet, at et stof kan anses for at være hormonforstyrrende, når følgende tre betingelser er opfyldt:

  1. Der skal være skadelige virkninger
  2. Der skal være en hormonforstyrrende virkningsmekanisme
  3. Der skal være en sandsynlig sammenhæng mellem de to (skadelig virkning som følge af hormonmekanisme)

Faktorer som potens, alvorlighed af effekten, om effekten er vedvarende og om det er effekten, der ses ved den laveste påvirkning bør ikke være en del af kriterierne for identifikation ifølge ekspertgruppen, men indgår i en efterfølgende farekarakterisering af stoffet.

Hvornår er et stof hormonforstyrrende?

WHO’s definerer, at der skal være:

1.Sundhedsskadelige virkninger

For at der er tale om en hormonforstyrrende effekt skal der være bevist en "skadelig virkning". WHO’s definition af skadelig effekt er: "En ændring i morfologi, fysiologi, vækst, udvikling, reproduktion eller levetid af en organisme, system eller (under)befolkning, der resulterer i en forringelse af funktionsevne, at en forringelse af evnen kompensere for ekstra stress eller en stigning i følsomhed af andre påvirkninger "(IPCS / WHO, 2009).

2. Hormonforstyrrende virkningsmekanisme

Der skal desuden være "en ændring af en eller flere funktioner i hormonsystemet". Et stof kan forårsage en sådan ændring via mange forskellige virkningsmekanismer.

3. Sandsynlig sammenhæng mellem skadelige effekter og hormonmekanisme

Der skal desuden være en sandsynlig årsagssammenhæng mellem en ændring af funktioner ​​i hormonsystemet og skadelig virkning. I praksis betyder det, at en biologisk sandsynlig sammenhæng mellem ​​kemikaliets påvirkning af hormonsystemet og en observeret skadelig virkning accepteres som den mest sandsynlige underliggende forklaring.