Regulering af bly

Bly i produkter er reguleret i forskellige forordninger og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse. Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg, og hvor meget bly der må være f.eks. i jord og grundvand.

Bly i produkter bliver overordnet reguleret i:

  • Den danske blybekendtgørelse
  • Den europæiske kemikalieregulering, REACH
  • Specifikke produktregler

For en række specifikke produkter eller produktkategorier findes der regler for det tilladte indhold af bly. For de produkter, der ikke er specifikt reguleret, fik Danmark i 2000 et bredt dækkende forbud mod import og salg af blyholdige produkter. Filosofien bag produktreguleringen og den danske blybekendtgørelse er, at den bedste måde at undgå bly i miljøet på, er ved helt at forhindre, at det indgår i produkter og dermed også i affaldsstrømmen. Blybekendtgørelsen omfatter produkter som f.eks. tagrender og vinduesrammer af PVC, pigmenter i maling, taginddækning og jordkabler.

Du kan læse mere om blybekendtgørelsen i faktaarket om emnet.

I REACH er der bl.a. fastsat regler om bly i smykker og visse forbrugerartikler. Den europæiske grænseværdi for bly i smykker er 0,05 % i enkeltdelene. 

Undtaget fra denne regulering er dog krystalglas, indre bestanddele i urværker, som forbrugerne ikke har adgang til, ikke-syntetiske eller rekonstruerede ædelstene og halvædelstene, (medmindre de er behandlet med bly) emalje (defineret som blandinger, der kan forglasses som resultat af fusion, vitrificering eller sintring af mineraler smeltet ved en temperatur på mindst 500 °C).

Undtaget er også smykker, der er markedsført første gang før 9. oktober 2013 og smykker fremstillet før den 10. december 1961.

REACH går forud for den danske regulering, når det gælder bly i smykker. Det betyder, at i det omfang REACH regulerer området, er det REACH, man skal anvende - også selv om de danske regler umiddelbart gælder på samme område.
Læs mere om reglerne for smykker.

I REACH er der også fastsat regler, som betyder, at det fra 1. juni 2016 er forbudt i hele EU at markedsføre forbrugerartikler med over 0,05 % bly, hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μ g/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μ g/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.
Læs mere EU-reglerne.

Læs mere om den europæiske kemikalielov, REACH.

Siden er opdateret den 4. juli 2018

Vil du vide, om din virksomheds produkt er omfattet af specifikke produktregler for bly, kan du få overblikket ved at læse videre her på hjemmesiden.

Klassificering, mærkning og arbejdsmiljø

Farlige kemiske stoffer og blandinger (kemikalier) skal klassificeres og mærkes. De skal også emballeres forsvarligt. Det følger af reglerne om klassificering, mærkning og emballering (CLP). Denne klassificering er bl.a. med til at sikre, at blyet behandles forsvarligt bl.a. i arbejdsmæssig henseende. Bly er omfattet af harmoniseret klassificering, da det er optaget på CLP-forordningens bilag VI.

Endvidere gælder det i forhold til maling og lakker, hvis samlede blyindhold, overstiger 0,15 % (udtrykt i metallets vægt) af blandingens samlede vægt, at de på emballagens etiket skal være forsynet med følgende sætning: »Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på«.

Læs mere om klassificering og mærkning: Faktaark: Klassificering, emballering og mærkning

Læs mere om regulering af kemikalier i arbejdsmiljøet på Arbejdstilsynets hjemmeside

Regulering af forbrændingsanlæg, rensningsanlæg og større virksomheder

Bly findes f.eks. i røg og støv fra forbrændingsanlæg eller i spildevand fra rensningsanlæg. Emission af bly fra forbrændingsanlæg, rensningsanlæg og større virksomheder begrænses ved hjælp af kommunernes VVM-godkendelser. Her opstilles der specifikke grænser for, hvor meget det enkelte anlæg må udlede. 
Læs mere om grænseværdier for bly 

Globale aftaler om bly

På verdensplan har man lavet aftaler om at udfase anvendelsen af bly i benzin.

Under OSPAR har miljøministrene i deltagerlandene i 2001 underskrevet Esbjerg deklarationen bl.a. om at, der inden for en generation (25 år) kun må findes bly i miljøet i koncentrationer svarende til den naturlige forekomst.

Under SAICM (under UNEP) er der specifik fokus på udfasning af blyholdig maling.

Eksport

Eksport af tetraethylbly eller tetramethylbly kræver, at myndighederne i importlandet har givet samtykke til import. Det fremgår af EU forordning 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. Ved eksport af disse blyforbindelser skal der følges en særlig procedure, som du kan læse mere om her:

Faktaark: Eksport og import af farlige kemikalier og pesticider