Gammel blyforurening

Lettere forurenede jord i nogle byområder er ofte et resultat af længere tids nedfald af luftforurening. Luftforureningen stammer bl.a. fra bilernes udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Der kan også være tale om punktkilder som f.eks. lossepladser eller nedlagte benzintanke. Bly kan indgå som et af de stoffer, der er med til at forurene jorden.

Miljøstyrelsen har udarbejdet grænser for indholdet af bly i forurenet jord: jordkvalitetskriteriet og grundvandskvalitetskriteriet. Kvalitetskriterierne er den grænseværdi, som angiver den højeste koncentration af bly, hvor der ikke forventes skadelige effekter på miljøet eller mennesker. Heller ikke hvis man er udsat gennem et helt liv.

Hvis koncentrationen af bly i jorden ikke overskrider jordkvalitetskriteriet kan jorden uden særlige forholdsregler anvendes f.eks. til private urtehaver, børneinstitutioner og legepladser, hvor børn kan komme i direkte berøring med jorden. Skulle der udvaskes bly fra jorden til grundvandet, må koncentrationen af bly i grundvandet ikke overskride kvalitetskriteriet, hvis det skal kunne anvendes til drikkevand.

Læs mere om forurenet jord

I Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord  finder du kvalitetskriterierne for bly.