Forbrug, indsamling, ophobning i samfundet og miljøbelastning af bly før 2000

I forbindelse med udarbejdelsen af den danske blybekendtgørelse, der trådte i kraft i 2000, blev forbruget af bly opgjort til ca. 17.000 tons pr. år, heraf ca. 1.600 t i kemiske forbindelser og ca. 15.000 tons som metal. Især metallisk bly blev dog indsamlet i stort omfang. I alt indsamledes der ca. 13.000 tons bly pr. år, heraf ca. 9.000 tons i akkumulatorer.

Der var ophobet en betydelig mængde bly i samfundet. Det drejede sig i alt om ca. 360.000 tons bly. Det fandtes især i kabler med blykapper (ca. 150.000 tons), tage og taginddækninger (ca. 100.000 tons) og akkumulatorer (ca. 35.000 tons). Ophobningen af bly i kabelkapper før 2000 var faldende, mens ophobningen af bly i inddækninger var voksende.

Belastning af miljøet før 2000 – til luft, vand, jord og depoter – blev opgjort til at være ca. 3.600 tons bly pr. år. Heraf kom ca. 1.200 tons fra jordkabler med blykappe.

Da bekendtgørelsen trådte i kraft, var det forventet, at det årlige forbrug af bly ville blive reduceret markant. Det skyldes især forbuddene mod bly i taginddækninger, kapelkapper og PVC. Der er ikke lavet nogen ny opgørelse siden 2000, med undtagelse af forbrug og indsamling af bly i akkumulatorer. Her indsamles der mellem 16-18.000 tons om året (tal fra 2000-2007).

Her kan du læse mere om forbrug, spredning m.m. før 2000:
Miljøprojekt nr. 917, 2004, Massestrømsanalyse for bly 2000 revideret udgave