Roller: Hvad har du ansvar for, og hvordan sikrer du dig?

Hvis du producerer, importerer, videresælger eller forhandler tekstiler, fx børnetøj, har du et ansvar i forhold til at sikre, at tekstilerne lever op til de gældende regler. Her på siden kan du finde ud af, hvilken rolle – og dermed også hvilket ansvar – du har efter lovgivningen. Du kan også finde gode råd til, hvordan du kan overholde reglerne, bl.a. ved at stille krav til din leverandør og kontrollere dine varer.

Side 5_1170x 400

Hvilken rolle har du?

Når du skal finde ud af, hvilken rolle du har, skal du tage udgangspunkt i den konkrete situation, hvor du har brug for at finde ud af, hvad dit ansvar er.

Du skal også være opmærksom på, at Produktloven og REACH ikke beskriver og regulerer rollerne og de pligter, der knytter sig til rollerne, på samme måde. Det betyder, at du godt kan have en rolle i det ene regelsæt – og en anden rolle i det andet regelsæt.

Produktsikkerhedsloven skelner grundlæggende mellem to forskellige roller - en producent eller en distributør.  Det gælder, uanset hvor i kæden fra produktion til forbrugersalg du befinder dig. Det er vigtigt, at du starter med at afklare, om du er producent eller distributør.

Ifølge REACH kan du enten være producent eller importør af en artikel – eller du kan være modtager eller leverandør af en artikel. Hermed følger, at du naturligvis kan have mere end én rolle, fx importør og leverandør af en artikel.

I oversigten nedenfor kan du se konkrete eksempler på de forskellige rollebetegnelser. Oversigten er tænkt som en hjælp til at afklare, hvilken rolle du har, når du skal læse mere om dit ansvar i Produktloven  og EU’s kemikalielovgivning REACH:

 

Hvad gør du?

Din rolle i produktsikkerhedsloven

Din rolle i REACH

Jeg producerer

Jeg producerer eller samler et produkt inden for EU.

Producent

Producent af en artikel

Jeg køber

Jeg køber et produkt fra en fabrikant udenfor EU.

Producent

Importør af en artikel

Jeg køber et produkt i EU og sætter mit eget navn eller mærke på, før jeg sælger det videre.

Producent

Modtager af en artikel

Jeg køber et produkt i EU og sælger det videre uden at gøre noget ved produktet.

Distributør

Modtager af en artikel

Jeg sælger

Jeg sælger et produkt, som jeg har købt i EU, til en forhandler eller forbruger – og har ikke gjort noget ved det, efter jeg købte det.

Distributør

Leverandør af en artikel

Jeg sælger et produkt, som jeg har købt i EU, og som jeg har sat mit eget navn eller mærke på.

Producent

Leverandør af en artikel

Jeg sælger et produkt, som jeg har købt udenfor EU, til en forhandler eller forbruger.

Producent

Leverandør af en artikel

Jeg sælger et produkt, som jeg selv har fremstillet.

Producent

Leverandør af en artikel

Du kan nedenfor læse mere om dit ansvar. Tag afsæt i, hvilken rolle du har ifølge produktsikkerhedsloven i skemaet ovenfor.

Hvilket ansvar har producenten ifølge produktsikkerhedsloven og REACH?

Hvis du er producent, har du ansvar for kun at bringe sikre produkter i omsætning. Et produkt betragtes som sikkert, når der ikke er en risiko knyttet til produktet, eller når der kun er en begrænset og acceptabel risiko for sikkerheds- eller sundhedsmæssig fare for forbrugeren knyttet til produktet, når det anvendes under almindelige eller forudsigelige omstændigheder og inden for produktets forventede levetid.

Du skal som producent også være opmærksom på reglerne i REACH, som du skal opfylde ud over produktsikkerhedsloven.

Det betyder bl.a., at det er dit ansvar at sikre:

 • at tekstilerne ikke indeholder forbudte kemiske stoffer  – eller mere end de tilladte grænseværdier.
 • at kemiske stoffer, der tilsigtet frigives fra artiklen – fx duftstoffer fra tekstiler med duft – og som endnu ikke er registreret til anvendelse i tekstilerne, er registreret hos EU’s Kemikalieagentur ECHA.*
 • at der følger information med tekstilerne, hvis de indeholder stoffer fra kandidatlisten  i koncentrationer over 0,1 %.  Hvis du sælger direkte til forbrugeren, har du dog kun pligt til at informere om indholdet af stofferne, hvis forbrugeren beder om det. 
 • at længde og placering af snore samt smådele, der kan falde af, lever op til reglerne.
 • at de særlige krav til tekstiler til små børn  bliver overholdt
 • at forbrugerne får oplysninger i form af advarselsmærkning, brugsanvisning, installationsvejledning og lignende til at kunne vurdere de risici, der er forbundet med produktet.
 • straks at kontakte Sikkerhedsstyrelsen og/eller Miljøstyrelsen,  hvis du har solgt et farligt produkt.
 • at du kan advare forbrugerne på en effektiv måde, hvis du har solgt farlige produkter – du skal derfor sørge for relevant information på produktet eller dets emballage i form af fx producentens identitet og adresse samt referencenummer eller lignende.

* Dette gælder dog ikke, hvis du kun er modtager eller leverandør af en artikel. Heller ikke selvom du sætter dit eget navn eller mærke på. 

 

 

Vær opmærksom på dit ansvar under REACH

Hvis du producerer tekstiler eller importerer dem fra et land udenfor EU, skal du især være opmærksom på dit ansvar for at overholde reglerne i REACH.

Læs mere på Miljøstyrelsens helpdesk  og i denne folder om dine forpligtelser som importør.

Hvis du i øvrigt køber kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, som du bruger i forbindelse med din produktion af børnetøj og børneprodukter med tekstil, er der yderligere forpligtelser i REACH, som du skal overholde. Læs mere om dine forpligtelser.

Hvilket ansvar har distributøren ifølge produktsikkerhedsloven og REACH?

Du er distributør i forhold til produktsikkerhedslovgivningen, hvis du køber et produkt i EU og sælger det videre til forhandlere eller forbrugere uden at gøre noget ved produktet, ændre dets navn og mærkning m.v.

I forhold til REACH kaldes du ikke en distributør, men blot modtager og leverandør af en artikel.

Som distributør og leverandør af børnetekstiler eller børneprodukter med tekstil har du et medansvar for, at det kun er sikre tekstiler, der bliver tilgængelige på markedet. Det betyder bl.a., at du har ansvar for: 

 • kun at markedsføre børnetekstiler og børneprodukter med tekstil, der ikke indeholder forbudte kemiske stoffer  – eller mere end de tilladte grænseværdier.
 • kun at bringe sikre tekstiler på markedet. Vær især opmærksom på snore og smådele.
 • at der følger information med tekstilerne, hvis de indeholder stoffer fra kandidatlisten  i koncentrationer over 0,1 %.  Hvis du sælger direkte til forbrugeren, har du dog kun pligt til at informere om indholdet af stofferne, hvis forbrugeren beder om det. 
 • straks at kontakte Sikkerhedsstyrelsen og/eller Miljøstyrelsen,  hvis du har solgt et farligt produkt.
 • at reagere på blandt andet reklamationer om farlige produkter. Underret producenten/importøren og Sikkerhedsstyrelsen eller Miljøstyrelsen.
 • at opbevare den dokumentation, der er nødvendig for at kunne spore produktets oprindelse – fx oplysninger om producentens/importørens navn og adresse - i hele produktets levetid, dog højst i fem år.

Stil krav til din leverandør

God leverandørstyring kan være med til at sikre, at der ikke bliver solgt børnetøj og børneprodukter med tekstil, der på grund af kemikalier er sundhedsskadelige for børn, eller som udgør risiko for at børn fx bliver kvalt i smådele eller snore.

Den sikrer også, at samarbejdet omkring tilbagekaldelse af produkterne forøger effektivt, hvis der findes alvorlige risici ved børnetøj eller børneprodukter, der allerede er solgt til forbrugerne.

Under alle omstændigheder er det en god idé at have en skriftlig aftale med sin leverandør om, hvilke krav tekstilerne, som du køber, skal leve op til. Nogle af de ting, der kan være gode at skrive ind i en aftale, er: 

 • Produktet skal overholde den europæiske og danske kemikalielovgivning, herunder relevante EU-forordninger, kemikalieloven og bekendtgørelser efter loven, for at du kan sælge dem lovligt i Danmark. 
 • Hvis produktet indeholder særligt problematiske stoffer fra kandidatlisten, bør du bede om information om dette. Her kan du i første omgang henvise til den opdaterede liste på ECHA’s hjemmeside.  Du kan eventuelt supplere med information om, hvilke stoffer der skal være særlig opmærksomhed på – ud fra hvilke stoffer der er mest sandsynlige i det pågældende produkt. Se oversigten  over kandidatlistestoffer, der kan optræde i tekstiler og børneprodukter.
 • Danmark har en række særregler for indholdet af kemiske stoffer i produkter og særligt i produkter til børn. Regler, som din leverandør ikke nødvendigvis er opmærksom på eller kender. Det er derfor en god idé at forklare de relevante danske særregler og gøre opmærksom på, at hvis de ikke er overholdt, kan varerne ikke sælges på det danske marked. Med andre ord så bør de danske regler være en del af dine krav til de produkter, du køber, hvis du vil sælge dem på det danske marked. Læs mere om de danske særregler.  
 • Du bør sikre dig oplysninger om varen, så den kan spores tilbage i leverandørkæden.
 • Bed din leverandør om at videregive dine krav til sine underleverandører.
 • Bed om dokumentation for, at varen overholder reglerne, eksempelvis analyserapporter. 
 • Få oplyst producentens/leverandørens/importørens kontaktoplysninger. 
 • Gem oplysninger fra leverandøren sammen med fakturaen for købet.
 • Skriv, hvilke konsekvenser der er, hvis leverandøren ikke overholder jeres aftale. 

Sådan sikrer du, at leverandøren overholder kravene

Du kan gøre flere ting for at sikre, at din leverandør overholde de krav, du har stillet:

Kræv testrapporter fra din leverandør

Du kan bede din leverandør om at levere testrapporter, og du kan spørge ind til, hvordan han sikrer sig kvaliteten af testrapporterne – fx om testen er blevet udført af uafhængige, akkrediterede eller internationale anerkendte laboratorier.

Besøg din leverandør

Hvis din leverandør selv står for at fremstille det pågældende produkt, kan du foretage et besøg på fabrikken og bede om at se fremstillings- og dokumentationsprocessen. Det kan her være en god idé at inddrage internationale akkrediterede firmaer med speciale i inspektioner.

Gennemfør kontrol-testprogrammer

Din egenkontrol kan også bestå af kontrol-testprogrammer, hvor der analyseres for relevante stoffer. Du kan planlægge testprogrammerne i samarbejde med et testlaboratorie, og testen kan både foregå rutinemæssigt og som stikprøvekontrol. Læs mere om, hvordan du kan teste for udvalgte kemiske stoffer.

Kontrakt

Når du laver leverandøraftaler med din leverandør, er det en god idé at medtage kravspecifikationer vedrørende materialesammensætning og dokumentation som en del af kontrakten. 

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen