Særligt problematiske stoffer (kandidatlisten)

Kandidatlisten  er en liste over særligt problematiske stoffer. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). De problematiske stoffer er enten kræftfremkaldende, mutagene (kan ændre arveanlæg), reprotoksiske (kan skade forplantningsevnen), har langtidsvarende og skadelige effekter i miljøet eller har lignende egenskaber, fx hormonforstyrrende effekter.

Listen opdateres løbende med nye kemiske stoffer. Du kan finde den seneste opdaterede liste på Kemikalieagenturets hjemmeside.  På Kemikalieagenturets hjemmeside kan du også se, hvilke stoffer der er på vej ind på listen, så du kan være på forkant med lovgivningen.

Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig for tekstiler især om pligten til at informere om indhold af særligt problematiske stoffer i en artikel. En såkaldt artikel kan fx være børnetøj eller børneprodukter.

Ved fremstilling eller import til EU af en artikel med indhold af et kandidatlistestof i en koncentration over 0,1 % og import af stoffet er over 1 ton/år, skal stoffet også anmeldes til Kemikalieagenturet. Det skal dog ikke gøres, hvis eksponering af mennesker og miljø ved normal og forventet anvendelse og bortskaffelse kan udelukkes, eller stoffet allerede er registreret til anvendelsen.

Fra 5. januar 2021 træder en ny forpligtelse i kraft til at registrere i kemikaliegenturets SCIP database, hvis man importerer eller leverer artikler videre i forsyningskæden, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof.

Læs mere om SCIP databasen.

Der kan være nye regler på vej 

Stoffer på kandidatlisten er kandidater til at komme på godkendelsesordningen under REACH.

Når et stof kommer på godkendelsesordningen, skal du søge om godkendelse fra EU-Kommissionen til at bruge det i fx fremstilling af artikler. Der er dog ikke krav om godkendelse i forbindelse med import af artikler. Se listen over stoffer, der er på godkendelsesordningen.

Kandidatlisten er med andre ord en liste over stoffer, der er i myndighedernes fokus, og derfor kan der også være forbud på vej.

Hvem har informationspligt?

Når du leverer artikler videre til erhvervsmæssige kunder (fx til en butik, en distributør – eller et andet mellemled på vejen til forbrugerne), skal du informere om et eventuelt indhold af kandidatlistestoffer, og hvis det er relevant, skal du også give oplysning om sikker brug af artiklen, hvis den indeholder mere end 0,1 % af stoffet.

Fra 5. januar 2021 skal du også registrere din artikel i kemikalieagenturets SCIP database før du leverer den videre i forsyningskæden.

Når du sælger artikler, fx børnetekstiler eller børneprodukter, direkte til forbrugerne, skal du give information om eventuelle kandidatlistestoffer i en artikel, hvis forbrugeren beder om det. Forbrugeren kan fx kontakte dig via appen ”Tjek kemien i dine produkter".  Du skal levere information til forbrugeren gratis, uden krav om køb og indenfor 45 dage efter, at forbrugeren har bedt om det. 

Hvad skal jeg informere om?

Uanset om du sælger til erhvervsmæssige kunder eller forbrugere, skal du informere om et eventuelt indhold af kandidatlistestoffer. Du skal som minimum oplyse stoffets navn, hvis den indeholder mere end 0,1 % af stoffet, og du skal også give oplysning om sikker brug af artiklen, hvis det er relevant.

Stoffer på kandidatlisten, som kan optræde i tekstiler

Der er identificeret minimum 30 stoffer på kandidatlisten, der kan optræde i tekstiler og børneprodukter. Listen er opdateret i juni 2014 og er ikke en udtømmende liste over stoffer, der kan findes i tekstiler.

Listen indeholder stoffer, der kan anvendes til tekstilfremstilling eller som anvendes i forbindelse med tekstilfremstillingen – og som derfor kan optræde i tekstiler som rester fra produktionen. 

Stofnavn

Mulig anvendelse

C.I. Direct Red 28

Tekstilfarvestof

C.I. Direct Black 38

Tekstilfarvestof

C.I. Basic Blue 26

Tekstilfarvestof

Cobolt dichlorid

Tekstilfarvestof

Tris(2-chloroethyl)phosphat*

Flammehæmmer

Trixylyl phosphat

Flammehæmmer

Ethoxyleret tetramethylbutyl phenol

Hjælpestof ved tekstilfremstilling

Nonyl phenol#

Hjælpestof ved tekstilfremstilling

Dibutyltin dichlorid

PVC-tryk

Bis(tributyltin)oxid

PU skum

Bis(pentabromophenyl)ether

Flammehæmmer

Alkaner, C10-13 chloro

Hjælpestof ved tekstilfremstilling

Trichloroethylen*

Hjælpestof ved tekstilfremstilling

Kalium dichromat*

Hjælpestof ved tekstilfremstilling

Ammonium dichromat*

Hjælpestof ved tekstilfremstilling

Borsyre

Konserveringsmiddel

Hexabromocyclododecan*

Tekstiloverfladebehandling

Ammonium pentadecafluorooctanoat (APFO)

Tekstiloverfladebehandling

Pentadecafluorooctan syre (PFOA)

Tekstiloverfladebehandling

Tricosafluorododecan syre

Tekstiloverfladebehandling

Heptacosafluorotetradecan syre

Tekstiloverfladebehandling

Henicosafluoroundecan syre

Tekstiloverfladebehandling

Pentacosafluorotridecan syre

Tekstiloverfladebehandling

Dihexyl phthalat

PVC-tryk

Dipentyl phthalat (DPP)

PVC-tryk

Dibutyl phthalat (DBP)*#

PVC-tryk

Diisopentylphthalat

PVC-tryk

Benzyl butyl phthalat (BBP)*#

PVC-tryk

Bis (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)*#

PVC-tryk

1,2-Benzenedicarboxyl syre, dihexyl ester, forgrenet of lineær (DIHP)

PVC-tryk

*Stoffer der er omfattet af godkendelsesordningen

# Stoffer med begrænsninger i forhold til tekstiler

KILDE: DHI juni 2014

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen