Særligt problematiske stoffer (kandidatlisten)

Kandidatlisten  er en liste over særligt problematiske stoffer. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). De problematiske stoffer er enten kræftfremkaldende, mutagene (kan ændre arveanlæg), reprotoksiske (kan skade forplantningsevnen), har langtidsvarende og skadelige effekter i miljøet eller har lignende egenskaber, fx hormonforstyrrende effekter.

Listen opdateres løbende med nye kemiske stoffer. I juni 2014 var der 155 stoffer på listen. Du kan finde den seneste opdaterede liste på Kemikalieagenturets hjemmeside.  På Kemikalieagenturets hjemmeside kan du også se, hvilke stoffer der er på vej ind på listen, så du kan være på forkant med lovgivningen –  læs mere.

Når et kemisk stof er optaget på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig for tekstiler især om pligten til at informere om indhold af særligt problematiske stoffer i en artikel. En såkaldt artikel kan fx være børnetøj eller børneprodukter.

Ved fremstilling eller import til EU af en artikel med indhold af et kandidatlistestof i en koncentration over 0,1 % og import af stoffet er over 1 ton/år, skal stoffet også anmeldes til Kemikalieagenturet. Det skal dog ikke gøres, hvis eksponering af mennesker og miljø ved normal og forventet anvendelse og bortskaffelse kan udelukkes, eller stoffet allerede er registreret til anvendelsen.

Der kan være nye regler på vej 

Stoffer på kandidatlisten er kandidater til at komme på godkendelsesordningen under REACH.

Når et stof kommer på godkendelsesordningen, skal du søge om godkendelse fra EU-Kommissionen til at bruge det i fx fremstilling af artikler. Der er dog ikke krav om godkendelse i forbindelse med import af artikler. Se listen over stoffer, der er på godkendelsesordningen.

Kandidatlisten er med andre ord en liste over stoffer, der er i myndighedernes fokus, og derfor kan der også være forbud på vej.

Hvem har informationspligt?

Når du leverer artikler videre til erhvervsmæssige kunder (fx til en butik, en distributør – eller et andet mellemled på vejen til forbrugerne), skal du informere om et eventuelt indhold af kandidatlistestoffer, og hvis det er relevant, skal du også give oplysning om sikker brug af artiklen, hvis den indeholder mere end 0,1 % af stoffet.

Når du sælger artikler, fx børnetekstiler eller børneprodukter, direkte til forbrugerne, skal du give information om eventuelle kandidatlistestoffer i en artikel, hvis forbrugeren beder om det. Forbrugeren kan fx kontakte dig via appen ”Tjek kemien i dine produkter".  Du skal levere information til forbrugeren gratis, uden krav om køb og indenfor 45 dage efter, at forbrugeren har bedt om det.