Kemiske stoffer: Hvilke regler gælder for tekstiler?

På denne side kan du læse, hvilke regler der gælder for indhold af kemiske stoffer, når du producerer, importerer, videresælger eller forhandler børnetøj eller børneprodukter med tekstil.

Side 2_1170x 400

Under ”Regulerede stoffer”  får du en oversigt over de kemiske stoffer, der enten er helt forbudte eller kun er tilladt at bruge under visse begrænsninger. Fx er nogle stoffer kun forbudte, hvis der er en længerevarende og direkte hudkontakt med produktet.  Hvis stoffet er underlagt begrænsning, er grænseværdien oplyst.

Du skal også være opmærksom på særligt problematiske stoffer.  Særligt problematiske stoffer er enten kræftfremkaldende, kan ændre arveanlæg, skade forplantningen, har langtidsvarende og skadelige effekter i miljøet eller har lignende egenskaber, fx hormonforstyrrende effekter. Disse stoffer findes på den såkaldte kandidatliste under REACH. Stoffer på kandidatlisten er blandt andet omfattet af en informationspligt. 

Hvis du har brug for viden om tekstiler i legetøj, kan du læse mere på Miljøstyrelsens side om legetøjsregler.

Sælger du børnetekstiler til andre lande end Danmark?

Hvis du sælger børnetekstiler eller børneprodukter med tekstiler til udenlandske markeder, skal du være opmærksom på, at nogle lande kan have nationale særregler. Det gælder både for indhold af kemiske stoffer, den fysisk/mekaniske sikkerhed og fx brandbarhed.

Indre Markeds Center i Erhversstyrelsen kan hjælpe dig med at afklare, om der er nationale særregler, som du skal være opmærksom på, hvis du vil sælge børnetøj og børneprodukter med tekstil til andre EU-lande. Centret yder gratis rådgivning til alle danske eksportvirksomheder. Du kan eventuelt også kigge på EU-Kommissionens hjemmeside,  hvor alle særregler bliver offentliggjort.

Hvornår er det ikke nok kun at være opmærksom på regulerede stoffer?

Produktloven er en overordnet lovgivning, der dækker den samlede fysiske/mekaniske og kemiske sikkerhed for tekstilerne. Den indeholder krav om, at forbrugerprodukter kun må bringes i omsætning, hvis de er sikre.

Du skal derfor være opmærksom på, at der findes kemiske stoffer i tekstiler, som ikke er reguleret ved et konkret forbud eller begrænsning, men som alligevel kan udgøre en risiko for forbrugeren, når det bruges i tekstiler. Det er vigtigt, at du foretager en vurdering af risikoen for sådanne stoffer og sikrer, at dine børnetekstiler ikke udgør en risiko for forbrugeren.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over uønskede stoffer (LOUS).  Listen er fra 2009 og indeholder 40 stoffer/stofgrupper. Det er stoffer, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter, og hvor brugen på længere sigt bør begrænses eller helt stoppes. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer indeholder flere stoffer, som er relevante at være opmærksom på i forbindelse med børnetøj og børneprodukter med tekstil. Blandt andet tre flammehæmmere (Deca-BDE, TBBPA og HDCDD) og formaldehyd.

Læs mere om regulerede stoffer.

Læs mere om særligt problematiske stoffer.

Hold dig opdateret

Ny viden og strammere lovgivning betyder, at der løbende kommer flere forbud og begrænsninger, og at kandidatlisten løbende udvides. Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om reglerne og følger udviklingen, så du er sikker på, at du lever op til de gældende regler.

I bilag XVII til REACH  kan du se listen over stoffer, som det enten er forbudt at producere, markedsføre eller anvende. I nogle tilfælde er der forbud mod alle tre dele. 
Se REACH Legislation (echa.eu) (vælg den seneste konsoliderede version af REACH og find bilag XVII heri) 

Se den aktuelle kandidatliste.

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen