tatoveringsblæk

Reglernes betydning for dig 

Som tatovør eller kosmetisk tatovør er det dit ansvar at sikre dine kunder en god oplevelse. Du er derfor nødt til at være opmærksom på kun at købe og bruge sikre tatoveringsfarver.

For at du kan overholde reglerne og rådgive dine kunder bedst muligt, skal du kende indholdet i de tatoveringsfarver, som du bruger, samt have styr på mærkningen af tatoveringsfarver fra dine leverandører/producenter. Det kan du gøre ved at bede dine leverandører og producenter om at redegøre for indholdet i tatoveringsfarverne og stille krav til måden, de mærker deres produkter på.

Når du handler direkte fra en leverandør udenfor EU, er du ansvarlig for, at produkterne overholder gældende EU-lovgivning. Dine forpligtelser er bestemt af din rolle i leverandørkæden og af de varer, som du bruger. Læs mere om din rolle og forpligtigelser.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som du kan sende til din leverandør/producent og få dokumenteret indholdet i tatoveringsfarverne. Du kan samtidig opfordre dem til at mærke produkterne korrekt.

Hent vejledninger 

Begrænsning af kemiske stoffer

De nye begrænsninger gælder specifikt kemiske stoffer, som er klassificeret til at være: 

  • kræftfremkaldende (Carc. 1A, 1B eller 2) eller skadelige for arveanlæggene (Mut. 1A, 1B eller 2) med en grænseværdi på 0,00005% eller derover (undtaget er stoffer, som kun er klassificeret ved inhalation)

  • skadelige for forplantningsevnen (Repr. 1A, 1B eller 2) med en grænseværdi på 0,001% eller derover (undtaget er stoffer, som kun er klassificeret ved inhalation)

  •  hudsensibiliserende (Skin Sens. 1, 1A eller 1B) med en grænseværdi på 0,001% eller derover

  • Hudætsende (Skin Corr. 1, 1A, 1B eller 1C) eller hudirriterende (Skin Irrit. 2) med en grænseværdi på 0,01% eller derover (anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%) og

  •  Alvorlig øjenskadende (Eye Dam. 1) eller øjenirriterende (Eye Irrit. 2) med en grænseværdi på 0,01% eller derover (anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%)

  • I den specifikke tilgang er der tillige forbud mod azo-farvestoffer/pigmenter, der anvendes i tatoveringsfarver, og som kan nedbrydes til allergi- og kræftfremkaldende PAA’er.
    Her begrænses følgende 91 stoffer: 13 metaller, benz(a)pyren, metanol, 31 PAA’er og 44 pigmenter (hovedsageligt røde azo-farvestoffer).

Mærkning af tatoveringsfarve

De nye EU-regler kræver, at du som tatovør skal informere dine kunder om de kemiske stoffer i de tatoveringsfarver, som du bruger. Det stiller krav til mærkningen af de tatoveringsfarver, som du har indkøbt og anvender. For du kan ikke give tilstrækkelig information om kemien i tatoveringsfarven, hvis ikke det er mærket korrekt.

Vi anbefaler, at du kontakter din leverandør og spørger ind til mærkningen af de relevante tatoveringsfarver. For EU vil fremadrettet stille krav om, at ingredienserne i tatoveringsfarverne skal angives på flasken.

Læs mere om, hvad du kan gøre

 

mand taovering

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål om de nye regler for kemiske stoffer i tatoveringsblæk. 

Myndigheder og regler

Se den nye lovgivning  - På dansk       På engelsk:

Der er flere myndigheder på tatoveringsområdet. Her får du som tatovør et overblik over tatoveringsloven og de myndigheder, som fastsætter reglerne for blandt andet hygiejnekursus, tatoveringsfarver med videre.

Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne

Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører

Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 

Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen