Kemiske formler

Kend dine pligter

Afhængig af, hvor du køber dit blæk og hvordan du håndterer det, så kan du have forskellige forpligtigelser og roller i leverandørkæden. Du er producent, når du fremstiller blæk som enkeltperson eller virksomhed og er etableret i EU. 

Når du køber blæk fra ikke EU-lande, så er du importør men hvis derimod køber blækket fra EU-lande, så er du downstream bruger og/eller professionel slutbruge.  Hvis du ikke selv bruger blækket, men opbevarer og sælger det videre inden for EU (også med dit eget varemærke) – uden at ændre dets kemiske sammensætning, så er du distributør.

Importør - forpligtelser 

Tatovører og kosmetiske tatovører, der køber sit blæk direkte fra en leverandør uden for EU, er ansvarlig for, at produkterne overholder gældende EU-lovgivning. Forpligtigelserne er:

  1. At sørge for, at blækket overholder EU-reglerne, herunder om det indeholder forbudte stoffer eller stoffer, som kræver at du søger godkendelse, før du må sælge det som tatoveringsfarve. Du skal også sørge for at blækket er mærket korrekt og på dansk.
  2. At udarbejde sikkerhedsdatablade med blandt andet passende sikkerhedsforanstaltninger til at håndtere de risici der er ved anvendelse. Her skal anvendelser der frarådes også fremgå, dvs. hvis blækket ikke kan blandes med f.eks. sterilt vand eller andet blæk uden at udgøre en sundhedsrisiko.
  3. Hvis du importerer over 1 ton pr. år, skal du anmelde klassificering og mærkning til EUs Kemikalieagentur (ECHA). Du skal også registrere det eller de pågældende stoffer hos ECHA, herunder udarbejde den påkrævende dokumentation omkring stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber.
  4. At sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering af blækket. Eventuelle farlige egenskaber skal angives på etiketten og i blækkets sikkerhedsdatablad. Du skal også underrette ECHA.
  5. At videregive information i leverandørkæden jf. regler om sikkerhedsdatablade (REACH artikel 31).

Læs mere om dine forpligtelser som importør

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til dig som importerer tatoveringsblæk, som en hjælp til at overholde dine forpligtigelser som importør. Vejledningen kan hjælpe dig få dokumenteret indholdet i tatoveringsblækket og om det er mærket korrekt. Du kan følge disse 3 trin:

1)   Download vejledningen,

2)   send den til dine leverandører uden for EU og bed dem be- eller afkræfte indholdet samt mærkningen, og

3)   gem dokumentationen.

Downstream bruger - forpligtelser

Tatovører og kosmetiske tatovører, der køber sit blæk fra leverandører i EU og anvender dem efter leverandøres anvisninger er downstream bruger og/eller professionel slutbruger. Forpligtigelserne er: 

  1. tjek at blækket er mærket korrekt og på dansk. Du skal oplyse kunden om indholdsstoffer mm. i blækket inden du tatoverer kunden,
  2. tjek at blækket er angivet til at være til tatovering eller permanent makeup i sikkerhedsdatabladet, og
  3. kontakt din leverandører, hvis du har nye oplysninger om faren ved blækket.

Læs mere om dine forpligtelser

Hvis du alene opbevarer og sælger blækket videre til andre tatovører, kosmetiske tatoverer, privatpersoner eller virksomheder, så er du distributør. Dine forpligtigelser, foruden forpligtigelserne for downstream brugere og/eller professionel slutbruger, er:

      4.  At videregive information om sikker brug til kunderne, herunder videresende sikkerhedsdatablade/dokumentation.At sikre dig, at du ikke markedsfører produkter, der ikke er i overensstemmelse med CLP-forordningen, hvilket omfatter korrekt klassificering, mærkning og emballering.

mand tatovering

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål om de nye regler for kemiske stoffer i tatoveringsblæk. 

Myndigheder og regler

Se den nye lovgivning  - På dansk       På engelsk:

Der er flere myndigheder på tatoveringsområdet. Her får du som tatovør et overblik over tatoveringsloven og de myndigheder, som fastsætter reglerne for blandt andet hygiejnekursus, tatoveringsfarver med videre.


Tatoveringsloven er Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kemikalielovgivningen er overholdt for tatoveringsfarverne

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder regler om infektionshygiejne for tatoveringsstederne og fastsætter regler for informationsmateriale til forbrugerne

Statens Serum Institut fastsætter regler om hygiejnekursus for tatovører

Sikkerhedsstyrelsen står for registrering af tatoveringssteder og fører tilsyn med tatoveringsstederne. Det er også Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med om tatoveringsstederne udleverer informationsmaterialet. 

Think before you ink er en forbruger-informationsside fra Miljøstyrelsen