Hvilke pligter har jeg som importør?

Her på siden kan du få et overblik over, hvilke regler du skal leve op til, og hvilke pligter du har, hvis du importerer legetøj fra et land udenfor EU.

Side 3_1170x 400

Hvornår er jeg IKKE importør?

  • Hvis du vælger at sælge legetøjet i dit eget navn, overtager du fabrikantens ansvar. Du kan læse mere om fabrikantens pligter her.
  • Hvis du importerer legetøj fra et andet land i EU, er du ifølge både legetøjsbekendtgørelsen og produktloven distributør. Du kan læse mere om distributørens forpligtelser her.  

Er mit produkt legetøj?

Start med at finde ud af, om det produkt, du importerer, overhovedet er legetøj. Legetøj er produkter, der er konstrueret eller beregnet til at blive brugt af børn under 14 år under leg.

Du skal dog være opmærksom på, at produktet ikke udelukkende behøver at være beregnet til legeformål for at kunne blive betragtet som legetøj. Det kan også have andre funktioner. Hvis der eksempelvis sidder en bamse på en nøglering, bliver både bamsen og nøgleringen betragtet som legetøj. Tilsvarende bliver en rygsæk med udseende som et udstoppet tøjdyr betragtet som legetøj.

Omvendt er der også produkter, der er legetøj, men ifølge legetøjsbekendtgørelsen ikke i denne sammenhæng betragtes som legetøj. Det betyder, at du ikke må sælge dem som legetøj. Det gælder fx pyntegenstande til fester og højtider, puslespil med over 500 brikker og rulleskøjter beregnet til børn over 20 kg. Listen over produkter, der ikke betragtes som legetøjsprodukter, findes i legetøjsbekendtgørelsens bilag I.

Regler for legetøj

Figuren viser, hvilke regler du skal være opmærksom på, når du importerer legetøj. Du kan læse mere om reglerne længere nede på siden.

Regler, der gælder for ALT legetøj 

Legetøjsbekendtgørelsen: Gælder altid, når du fremstil­ler, importerer eller distribuerer legetøj til børn under 14 år. Det er her, du finder sikkerhedskravene, som legetøjet skal leve op til. Bl.a. må legetøjet ikke indeholde kemikalier, der udgør en risiko for børnenes sundhed, ligesom legetøjet ikke må indebære risiko for kvælning.

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for legetøj ligesom for andre nonfood-forbrugerprodukter. Det betyder, at legetøjet ikke må være til fare for brugernes sundhed eller sikkerhed.

REACH: Skal du altid leve op til, hvis du fremstiller, importerer eller sælger legetøj til børn under 14 år. REACH, som er den europæiske kemikalielovgivning, indeholder bl.a. en liste med forbudte stoffer og en kandidatliste med særligt problematiske stoffer, hvor du skal være opmærksom på din informationspligt.

CLP-forordningen: skal du leve op til, hvis de fremstiller, importerer og sælger legetøj, som er kemiske blandinger fx sæbebobler, slim og fingermaling.  

 

Eksempler på regler, der gælder for NOGET legetøj 

RoHS og WEEE: Skal du være opmærksom på, hvis du fremstiller eller importerer elektrisk eller elektronisk legetøj. Dvs. legetøj med ledning eller batterier.

Danske særregler for ftalater: Skal du være opmærk­som på, når du fremstiller, importerer og sælger legetøj til børn i alderen 0-3 år, hvis legetøjet indeholder mere end 0,05 vægtprocent ftalater.

Kosmetikforordningen: Skal du leve op til, hvis du fremstiller legetøj, der også er kosmetik. Fx fastelavnssminke.

Regler for fødevarekontaktmaterialer: Skal du leve op til, hvis du fx fremstiller kopper og bestik, der er beregnet til leg.

CLP-forordningen: skal du leve op til, hvis de fremstiller, importerer og sælger legetøj, som er kemiske blandinger fx sæbebobler, slim og fingermaling.

 

Regler, der gælder for dokumentation og mærkning 

Teknisk dokumentation: Din tekniske dokumentation skal leve op til en række krav for at sikre, at legetøjet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav. Som fabrikant skal du udarbejde den og gemme den i 10 år – som importør og distributør skal du sikre, at myndighederne kan få den.

Overensstemmelseserklæring: Som fabrikant skal du udarbejde erklæring om, at legetøjet opfylder kravene i lege­tøjsbekendtgørelsen. Som importør og distributør skal du have den. Som fabrikant og importør skal du gemme den i 10 år.

CE-mærke: Du skal sætte CE-mærke på legetøjet, inden du må bringe det i omsætning – du har ret til at sætte det på, når du har dokumenteret, at dit legetøj overholder sikkerhedskravene i legetøjsbekendtgørelsen. Som fabrikant skal du mærke legetøjet – som importør og distributør skal du sikre, at det er sket.

Advarsler: Du skal sætte advarsel på legetøjet, hvis der er særlige begrænsninger for at kunne bruge det sikkert. Som fabrikant skal du mærke legetøjet – som importør du sikre, at de korrekte advarsler er påført, og som distribu­tør skal du sikre, at advarslerne er på dansk.

Identifikation: Som fabrikant skal du sætte et type-, parti-, serie- eller modelnummer eller lignende på legetøjet.

Navn og adresse: Uanset om du er fabrikant eller impor­tør, skal du forsyne legetøjet med jeres navn eller varemærke og fysiske kon­taktadresse. Som distributør skal du sikre dig, at oplysningerne er påført.

Brugsanvisning mv.: Du skal vedlægge brugsanvisning og sikkerhedsoplysning på dansk, hvis det er nødvendigt for sikker brug af legetøjet. Som distributør skal du sikre dig, at oplysningerne ledsager legetøjet.

Legetøjsbekendtgørelsen gælder for alt legetøj til børn under 14 år – bortset fra det på listen i § 1, stk. 2. Du må kun bringe legetøj i omsætning, hvis det lever op til de seks sikkerhedskrav i legetøjsbekendtgørelsen:

1) fysiske og mekaniske egenskaber

2) antændelighed

3) kemiske egenskaber

4) elektriske egenskaber

5) hygiejne

6) radioaktivitet.

Du skal derfor sikre, at fabrikanten har gennemført de procedurer, der er nødvendige for at sikre, at legetøjet lever op til kravene. 

Produktloven gælder også for legetøj

Legetøj skal leve op til reglerne i produktloven. Det betyder, at legetøjet ikke må være til fare for brugernes sundhed eller sikkerhed. Du kan læse mere om produktloven og få yderligere vejledning på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Læs videre.
Produktloven supplerer reglerne i legetøjsbekendtgørelsen, når denne ikke indeholder specifikke regler. Produktloven anvendes fx af myndighederne i forbindelse med deres markedsovervågning.
I produktloven betragtes du som fabrikant, når du er importør.

Du kan ifølge REACH have registrerings-, informations- og anmeldelsespligt

Legetøj er omfattet af REACH,  som er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning. REACH omfatter bl.a. krav om registrering af kemikalier, en række forbud mod udvalgte kemikalier i forskellige produkter og krav om videregivelse af information og sikker håndtering af kemikalier. Du har også indberetningspligt i SCIP-databasen for artikler/produkter. 

bilag XVII til REACH kan du se listen over stoffer, der enten er forbudt eller underlagt begrænsning.

Du skal også være opmærksom på bilag XIV, som indeholder stoffer, det kræver godkendelse fra EU-Kommissionen at bruge i EU i fx blandinger. Der er dog ikke krav om godkendelse i forbindelse med import af artikler. Se listen over stoffer, der er på godkendelsesordningen.  

Når du importerer legetøj fra et land udenfor EU, er du ifølge REACH ”artikelimportør”. Det betyder, at du kan have pligt til at registrere kemikalier i legetøjet hos EU’s Kemikalieagentur ECHA. Registreringspligten træder i kraft, hvis du importerer 1 ton af et stof per år. Mængden skal regnes sammen for det enkelte stof på tværs af artikler, kemiske stoffer og kemiske blandinger, som stoffet findes i.

Hvis legetøjet importeres som en færdig såkaldt ”artikel”, gælder registreringspligten for de kemikalier, der tilsigtet frigives fra legetøjet – fx duftstoffer i viskelædere. Læs mere om 'artikler'.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om importørens forpligtelser under REACH.

Kandidatlisten under REACH indeholder kemikalier, som anses for at være særligt problematiske. Det betyder fx, at de kan være kræftfremkaldende, skade forplantningen eller ændre arveanlæg.

Hvis du importerer et legetøjsprodukt, der indeholder mere end 0,1 % af et stof fra EU’s kandidatliste, har du bl.a. pligt til at informere dine kunder om det.

Du kan også have pligt til at anmelde kandidatlistestoffer  i legetøj til ECHA. Fx ved import af en artikel med indhold af et kandidatlistestof i en koncentration over 0,1 vægtprocent, og importen af stoffet er over 1 ton/år.

Kandidatlisten bliver løbende opdateret, du kan finde den seneste opdaterede liste på Kemikalieagenturets (ECHA) hjemmeside.

På Kemikalieagenturets hjemmeside kan du også se, hvilke stoffer der er planer om at regulere på enten kandidatlisten eller på andre måder, så du kan være på forkant med lovgivningen.

Fra 5. januar 2021, vil der også være en indberetningspligt i SCIP-databasen for artikler/produkter, herunder legetøj, som indeholder mere end 0,1 % af et stof fra Kandidatlisten. Læs mere om SCIP-databasen.

På Kemikalieagenturets hjemmeside kan du også følge med i, hvilke planer myndighederne i EU-landene har om at sætte nye stoffer på kandidatlisten – eller indføre nye forbud eller nye harmoniserede klassificeringer af kemikalier. Du kan være på forkant med lovgivningen ved at følge med på Agenturets hjemmeside.

Vær opmærksom på danske særregler

Selv om EU har en fælles kemikalielovgivning, er der nogle danske særregler, som du skal være opmærksom på. Det vil sige regler for kemikalier i legetøj, som kun gælder for Danmark.

Det betyder, at det ikke er nok for dig at vide, at legetøjet lever op til europæisk lovgivning. Du skal også sikre dig, at det lever op til dansk lovgivning.  

Du kan ikke forvente, at hverken andre EU-lande eller lande udenfor EU kender de danske særregler. Det er derfor en god idé at gøre opmærksom på reglerne, når du køber legetøj – og fx få dem skrevet ind i  leverandøraftalen.

Danmark har bl.a. skrappere regler end resten af EU for følgende stoffer i legetøj:

Lovgivningen bliver løbende opdateret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med eventuelle ændringer – fx på Retsinformations hjemmeside 

EKSEMPLER PÅ REGLER, DER GÆLDER FOR NOGET LEGETØJ

Der er også nogle regler, der kun gælder for noget legetøj. Du kan her se et par eksempler på nogle af kravene til kemikalier, der gælder for særlige typer legetøj.

Du skal desuden være opmærksom på, at legetøjsreglerne også altid skal overholdes.

Regler for elektrisk og elektronisk legetøj

Elektrisk og elektronisk legetøj  er omfattet af den såkaldte RoHS-bekendtgørelse,  som indeholder EU's regler for elektrisk og elektronisk udstyr. Det betyder bl.a., at der er en række skadelige stoffer, som er forbudt i legetøjet. 

Elektrisk og elektronisk legetøj er også omfattet af  WEEE, dvs. elskrotbekendtgørelsen. Det betyder bl.a., at elektrisk og elektronisk legetøj er ulovligt, hvis det ikke er mærket med et piktogram, der viser, at det ikke må smides i den almindelige skraldespand.

Der er også direktiver – og en særlig standard – der vedrører de ikke-kemiske forhold for elektrisk og elektronisk legetøj.  Læs mere her på hjemmesiden 

Regler for kosmetisk legetøj

Hvis du importerer legetøj, der også er kosmetik, skal det opfylde de krav til indhold af stoffer og mærkning, der er for kosmetiske produkter. Kosmetisk legetøj er eksempelvis legetøjskosmetik til dukker eller fastelavnssminke.

Se kosmetikforordningen (den oprindelige version, så vær opmærksom på ændringer) og  kosmetikbekendtgørelsen.

Regler for legetøj, der har kontakt med fødevarer

Hvis du importerer kopper og bestik, der er beregnet til leg, skal det overholde reglerne for fødevarekontaktmaterialer.

Læs mere om reglerne på  Fødevarestyrelsens hjemmeside  og i  EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet, bilag II.

Regler for legetøj, som er kemiske blandinger

Legetøj, som er kemiske blandinger, skal leve op til reglerne i CLP-forordningen, som indeholder regler for klassificering, mærkning og emballering. Legetøj, som er kemiske blandinger er fx sæbebobler, slim og fingermaling. Læs mere om CLP-reglerne.

Hvad skal jeg sikre?

Hvis du importerer legetøj fra et land udenfor EU, har du ansvar for at sikre, at legetøjsprodukterne lever op til de  væsentlige sikkerhedskrav  i legetøjsbekendtgørelsen.

Hvad skal jeg sørge for?Hvad betyder det mere konkret?
Teknisk dokumentation

Du skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet teknisk dokumentation. Derudover skal du være sikker på, at myndighederne kan få den tekniske dokumentation, hvis de beder om det.

Vær opmærksom på, at myndighederne vil give dig en frist for at levere dokumentationen.

Du skal kunne fremskaffe den tekniske dokumentation i 10 år efter, at det enkelte legetøjsprodukt er bragt i omsætning.

Det er frivilligt, men det kan være en god idé at bede fabrikanten om en skriftlig erklæring på, at de vil kunne sende den tekniske dokumentation til myndighederne, hvis de anmoder om den. 
Overensstemmelseserklæring

Du skal sikre, at fabrikanten erklærer at have gennemført relevant overensstemmelsesvurderingsprocedure ved at have udfyldt overensstemmelseserklæringen. Enten skal fabrikanten kunne dokumentere, at legetøjet opfylder alle krav i de relevante europæiske standarder. Eller også skal legetøjet være typeafprøvet af et bemyndiget organ.

Du skal have en kopi af overensstemmelseserklæringen, som du skal opbevare i 10 år efter, at det enkelte legetøjsprodukt er bragt i omsætning. 
CE-mærkning

Du skal kontrollere, at fabrikanten har CE-mærket legetøjet.

CE-mærket skal være placeret på legetøjet, på et påhæftet mærkat eller på emballagen. Det skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt.

CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet lever op til en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Det er krav, der gælder i hele EU. 
Advarsler

Du skal kontrollere, at fabrikanten har sat de nødvendige advarsler på legetøjet, hvis der er særlige begrænsninger for at kunne bruge det sikkert. Advarslerne skal være påført på dansk.

Fx kan druknefaren ved leg med vandlegetøj ikke fjernes 100 % gennem legetøjets konstruktion. Derfor skal personer, der fører opsyn med brugerne, informeres om, at legetøjet skal bruges på lavt vand og under opsyn af en voksen. En advarsel skal altid være indledt med ordet ”advarsel”.
Identifikation

Du skal sætte et type-, parti-, serie- eller modelnummer eller lignende på legetøjet, så det er muligt at identificere det.

Dette skal sikre sporbarheden.
Navn og adresse

Du skal tilføje dit navn og din fysiske adresse på legetøjet. Hvis det ikke er muligt uden at åbne emballage, skal du tilføje det på legetøjsemballagen.

Du skal også sikre, at fabrikantens navn eller varemærke og adresse findes på legetøjet eller legetøjsemballagen.

Vær opmærksom på, at det ikke er nok at oplyse internetadresse – hverken for importør eller fabrikanten. 
Brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger  Du skal sikre, at eventuelle brugsanvisninger og sikkerhedsoplysninger, som er nødvendige for sikker brug af legetøjet, medfølger og er på dansk. 
Transport og opbevaring Du skal sikre, at legetøjet lever op til de sikkerhedskrav, der er for legetøj – også efter transport og opbevaring. 

Du kan læse mere her

I bilag III til legetøjsbekendtgørelsen kan du se, hvad en overensstemmelseserklæring skal indeholde, og i bilag IV finder du en samlet oversigt over, hvad den tekniske dokumentation skal indeholde.

EU-Kommissionens vejledning til teknisk dokumentation er en omfattende vejledning med bl.a. henvisninger til relevante standarder, eksempler og billeder på korrekt mærkning og forklaring af en sikkerhedsvurdering.

EU-Kommissionens vejledning til legetøjsdirektivet indeholder en omfattende vejledning med bl.a. henvisninger til relevante standarder, eksempler og billeder på korrekt mærkning og forklaring af en sikkerhedsvurdering.

Sikkerhedsstyrelsens notat om notat om sikkerhedsvurdering, som er en del af den tekniske dokumentation. 

The Blue Guide fra EU-Kommissionen. 

Kom langt med egenkontrol og sund fornuft

Der er mange regler, som du skal kende til og overholde, når du importerer og sælger legetøj. Det er dog vigtigt, at du ikke glemmer at kigge på selve legetøjet, fordi du har travlt med at holde styr på dokumenter og regler.

Det er frivilligt, men kan være en god idé med egenkontrol, hvor du selv kontrollerer det legetøj, som du modtager. Udarbejd eventuelt et kontrolprogram sammen med en rådgiver, eller få et uafhængigt testlaboratorium til at teste det legetøj, som du sælger. Det kan både være stikprøver og rutinemæssige tests. 

Siden er lavet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen