Faktaark: Mærkning af kosmetik

Alle kosmetiske produkter skal være mærket efter reglerne i artikel 19 i kosmetikforordningen. Aerosoler skal desuden opfylde kravene til mærkning i aerosolbekendtgørelsen.

Krav til beholder og emballage

Nedenstående krav gælder for både beholder og emballage med de undtagelser, der er nævnt nederst på siden.

Mærkningen skal være angivet med uudslettelige, letlæselige og synlige bogstaver.

Punkt 2, 3, 4 og 6 skal være affattet på dansk. Øvrig tekst på produktet behøver til gengæld ikke være på dansk.

 1. Firmanavn og adresse på den ansvarlige person. Adressen må gerne være forkortet, men skal være informativ nok til, at man kan sende et brev til den forkortede adresse. En webadresse er ikke acceptabel. Hvis produktet er importeret fra et ikke-EU land, skal oprindelseslandet desuden fremgå.
 2. Det nominelle indhold i vægt eller volumen. Hvis et produkt normalt sælges i flerstyksemballage, hvor vægt eller volumen har ringe betydning, kan man nøjes med at skrive styktallet på emballagen. Et eksempel er vådservietter, som altid sælges i flerstykspakninger. Undtaget fra reglen er også pakninger, som indeholder mindre end fem gram eller fem milliliter, gratis prøver og engangspakninger.
 3. Mindsteholdbarhedsdato forstået som den dato, hvor produktet ved hensigtsmæssig opbevaring bevarer sin virkning og er sikkert for forbrugeren. Datoen kan angives med "Bør anvendes inden udgangen af...." (måned og år eller dag, måned og år) eller med symbolet:

undefined

Hvis en særlig opbevaring er nødvendig, skal dette angives (fx hvis produktet skal opbevares køligt eller mørkt). 
Mindsteholdbarhedsdatoen er ikke obligatorisk for produkter med længere holdbarhed end 30 måneder. For disse produkter skal derimod anføres en angivelse af, hvor længe efter åbning et produkt er sikkert at anvende. Dette angives med nedenstående symbol efterfulgt af tidsrammen (måneder eller år).

undefined

 1. Særlige forsigtighedsregler (sikkerhedsforskrifter), herunder særligt de, der følger af bilag 3-6 og eventuelle særlige forsigtighedsregler for produkter til erhvervsmæssig brug. Her skal også brugsanvisning anføres, hvor der er tale om et produkt, som kræver vejledning at anvende korrekt og sikkert af slutbrugeren. 
  Forsigtighedsregler/sikkerhedsforskrifter kan findes for de enkelte ingredienser i  EU’s database over kosmetiske ingredienser, CosIng . Miljøstyrelsen anbefaler dog altid at dobbelttjekke med  forordningens  bilag, da CosIng ikke til enhver tid kan forventes at være fuldt opdateret.
 2. Fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse (batchnummer) således, at dato og sted for produktionen kan identificeres.
 3. Produktets funktion, medmindre det fremgår klart af produktets samlede præsentation. Ikke-danske ord, der er blevet vel integreret i det danske sprog, behøver ikke at oversættes, fx shampoo, eyeliner og lign.
 4. Indholdsdeklarationen, der oplyser om alle ingredienser/bestanddele, opstillet i rækkefølge efter aftagende vægt på det tidspunkt, de tilsættes produktet. Listen indledes med udtrykket "Ingredients".

Krav til indholdsdeklarationen

 • Ingredienserne skal anføres med deres INCI navn. INCI er det fælles navngivningssystem for kosmetiske ingredienser (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
 • Visse stoffer anses ikke for at være ingredienser. Det gælder urenheder i de anvendte råvarer og tekniske hjælpestoffer, der anvendes ved fremstillingen, men som ikke indgår i det færdige produkt.
 • Parfumerende og aromatiske forbindelser og deres råmaterialer angives som "parfum" eller "aroma".
 • En række parfumestoffer er derudover deklarationspligtige, hvis de forekommer i produktet med over 0,01% for produkter, der skylles af og 0,001% for produkter, der ikke skylles af. Disse stoffer skal angives på indholdsdeklarationen både som ”parfum” og med deres INCI navn. 
  Se endvidere  Miljøstyrelsens notat om deklaration af parfumestoffer  og  Kommissionens anbefaling om deklarationspligtige parfumestoffer
 • Ingredienser i en koncentration på < 1% kan anføres i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingredienser.
 • Ingredienser, der er på nanoform skal angives ved, at ordet "nano" efterfølges ingrediensens INCI navn i parentes. Eks.: "Titanium dioxide (nano)". Se mere på Miljøstyrelsens side om  nanomaterialer i kosmetik  og  Kommissionens information om nanomaterialer
 • Farvestoffer, undtaget hårfarvestoffer, kan anføres i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingredienser. For dekorativ kosmetik, der markedsføres i en række farvenuancer, kan farvestofferne deklareres ved, at man anfører alle de farvestoffer, der er anvendt i hele serien, når blot man tilføjer ordene "kan indeholde" eller +/-. Det gælder eksempelvis læbestift, øjenskygge, rouge, pudder, mascara og neglelak.

Undtagelser fra reglen om, at mærkning skal være på både beholder og emballage 

 • Fabrikationsnummeret må godt udelukkende anføres på emballagen, hvis der ikke er plads på beholderen.
 • Indholdsdeklarationen må godt udelukkende anføres på emballagen.
 • For indholdsdeklarationen og forsigtighedsregler gælder desuden, at hvis det i praksis ikke er muligt at angive disse informationer efter reglerne, kan man anføre oplysningerne på en etiket, en seddel eller et bånd, der vedlægges eller fastgøres til produktet. Der skal i så fald henvises til disse angivelser ved brug af forkortelser eller nedenstående hånd-bog-symbol - medmindre dette i praksis ikke er muligt. 
  Henvisning til forsigtighedsregler skal ske på beholder eller emballage og henvisning til indholdsdeklaration skal ske på emballage.

Hvis det ikke er muligt at fastgøre en seddel, bånd eller etiket til produktet, fx ved sæber, badekugler og andre små produkter uden emballage, skal indholdsdeklarationen fremgå af et opslag i umiddelbar nærhed af den beholder, som de sælges fra. 
Se også  bekendtgørelse om kosmetiske produkter  for bestemmelser om kosmetiske produkter, der ikke er færdigpakkede.

Hvis produktet er en aerosol, skal det også mærkes efter kravene i  aerosolbekendtgørelsen  .

Ansvar

Det er den virksomhed, der er ansvarlig person, som har ansvar for at mærke produkterne korrekt.

Hvis en distributør videreforhandler produkterne, skal denne virksomhed kontrollere:

 • At mærkningen vedr. navn og adresse på ansvarlig person, fabrikationsseriens nummer samt indholdsdeklarationen er til stede på produktet
 • At sprogkravene er opfyldt for det konkrete land, som produktet markedsføres i
 • At mindsteholdbarhedsdatoen ikke er udløbet.

Reglerne skal hjælpe forbrugerne

Reglerne har primært til formål at sikre, at forbrugerne får væsentlige oplysninger om produkterne, såsom indholdsstoffer og korrekt anvendelse af produktet.

Kontrol

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggøres. Det kan betyde, at et produkt skal trækkes tilbage fra det danske marked, eller at produktet på anden måde skal gøres lovligt. Hvis man overtræder reglerne, kan man derudover risikere bøde eller fængsel i indtil to år.