Særligt om CMR-stoffer

Stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret og/eller menneskets frugtbarhed, kaldes også CMR-stoffer (Carcinogen, Mutagen, Reproduktionsskadelig).

CMR-stoffer er blandt de stoffer, der anses for at være mest skadelige for menneskers sundhed, da nogle af dem kan forårsage langtidsvirkninger, der kan have dødelig udgang eller give permanente skader.

Oprids af lovgivningen

Som udgangspunkt er CMR-stoffer forbudte at anvende i kosmetiske produkter. Der kan dog i særlige tilfælde laves undtagelser fra denne regel:

  • Kategori 2-stoffer kan undtages fra forbuddet, hvis der foreligger en sikkerhedsvurdering fra EUs Videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) som konkluderer, at stoffet er sikkert at anvende i en bestemt koncentration til et bestemt formål.
  • Kategori 1A- og 1B-stoffer kan undtages fra forbuddet, hvis der foreligger en positiv sikkerhedsvurdering fra SCCS samt en analyse der viser, at der ikke findes egnede alternativer. Stoffet skal desuden opfylde sikkerhedskravene til fødevarer (forordning 178/2002), og der skal være tale om en veldefineret eksponering, før man kan give tilladelsen.

Samtidig er det vedtaget, at hvis man tillader et kategori 1A eller 1B stof til brug i kosmetik, skal SCCS revurdere stoffet, hvis der opstår usikkerhed om stoffets sikkerhed eller mindst hvert femte år.

Forskel på om stoffet er klassificeret før 1. december 2010 eller efter 1. december 2010

Før 1. december 2010 blev et CMR-stof listet på bilag II i Kosmetikforordningen, som er en liste over forbudte stoffer – med mindre EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) vurderede stoffet sikkert at anvende.

Et CMR-stof klassificeret efter den 1. december 2010 er automatisk forbudt i kosmetiske produkter, og stoffet listes derfor ikke længere på bilag II i Kosmetikforordningen. Forbuddet gælder fra den dato, hvor stoffets CMR-klassificering finder anvendelse, med mindre stoffet efterfølgende er vurderet sikkert af SCCS. Det automatiske forbud gælder også selvom stoffet eksempelvis er listet på bilag III, IV, V eller VI i Kosmetikforordningen og dermed fremstår som et godkendt stof. Det er Kommissionens ansvar at opdatere Kosmetikforordningens bilag.

Da CMR-stofferne ikke længere listes på bilag II i Kosmetikforordningen, er man som ”Ansvarlig Person” selv nødt til at holde øje med fremtidige CMR-klassificeringer.

Når et stof klassificereres som et CMR-stof, sker det i henhold til CLP-forordningen (Nr. 1272/2008). På ECHA’s hjemmeside (Det Europæiske Kemikalieagentur) kan du tjekke om et stof har en CMR-klassificering.

Når et stof klassificeres, går der typisk en periode på 12-18 måneder inden klassificeringen finder anvendelse. I det øjeblik, at klassificeringen finder anvendelse i CLP-lovgivningen, bliver stoffet forbudt i kosmetiske produkter. I perioden inden at stoffet bliver forbudt, vil stoffet ikke med sikkerhed kunne forefindes på ovenstående link. Derfor er det også en god ide at holde sig orienteret om, hvilke klassificeringer, der er på vej. Dette fremgår af de forskellige tilpasninger til CLP-forordningen, som findes på ECHAs hjemmeside her .

Håndhævelsen af CMR-stoffer har været diskuteret intensivt det seneste år. Det kan man læse mere om på Kemikalieinspektionens hjemmeside.