Ansvarlig person: Adgang til oplysninger

Den ansvarlige person har pligt til at stille en række oplysninger om det kosmetiske produkt til rådighed for de kompetente myndigheder og for offentligheden.

Adgang til oplysninger for myndigheder

Den virksomhed, der er ansvarlig person, skal sikre, at de kompetente myndigheder i det land, hvor dossieret opbevares, har nem adgang til dossieroplysningerne, jf. artikel 11 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). Hvis der opstår alvorlig tvivl om sikkerheden af et givet stof i kosmetiske produkter, er den ansvarlige person forpligtet til at give yderligere informationer (artikel 24). Her kan myndighederne eksempelvis kræve en liste over samtlige produkter, der indeholder det pågældende stof og koncentrationen af stoffet i disse produkter.

Efter anmodning skal den ansvarlige person også oplyse de kompetente myndigheder om, hvilke distributører som de leverer produkterne til. Denne pligt gælder i tre år efter, at den pågældende serie af de konkrete produkter er blevet gjort tilgængelige for distributøren (artikel 7).

Adgang til oplysninger for offentligheden

Slutbrugeren af et kosmetisk produkt har adgang til en række oplysninger via mærkningen på det kosmetiske produkt. Alle kosmetiske produkter skal f.eks. mærkes med en fuld indholdsdeklaration, så produktets indhold fremgår tydeligt for slutbrugeren.

Derudover skal den ansvarlige person også sikre, at offentligheden har adgang til information om koncentrationen af stoffer, der er klassificerede som farlige i henhold til CLP-forordning 1272/2008, dog under hensyntagen til fortrolighed (artikel 21).

Den ansvarlige person skal desuden sikre, at bl.a. eksisterende data vedrørende uønskede virkninger gøres let tilgængelige for offentligheden på passende vis.

Siden er opdateret den 28. februar 2022