Dispensationer eller afslag givet indtil 17. januar 2007 for anvendelse af industrielle drivhusgasser (HFC’er, PFC’er og SF6).

Nedenfor er givet en kortfattet gennemgang af de dispensationer eller afslag, der indtil d.d. er givet til anvendelse af industrielle drivhusgasser (HFC’er, PFC’er og SF6).

Miljøstyrelsen, 17. januar 2007

Dispensationerne er givet i henhold til i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 om ”Regulering af visse industrielle drivhusgasser (HFC’er, PFC’er og SF6)”, hvor det af § 4, stk. 2, fremgår, at ”Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges”. Der er fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse til d.d. givet i alt 36 dispensationer (+ eventuelle forlængelser) og 4 afslag samt en henvendelse, der resulterede i tilbagetrækning af ansøgning ud fra miljømæssige hensyn.

HFC’er - Dispensationer

Liste over dispensationer køleanlæg  marts 2017 (listen opdateres løbende)

Nyt køleanlæg med fyldning over 10 kg

 • Anlægget anvender HFC i kølesystemet. Anlægget anvendes til lageropbevaring af rå dejstykker og sikrer en høj indfrysningstemperatur på 85-90 %
 • 1 anlæg har fået dispensation, som gælder anlæggets levetid
 • Begrundelse for dispensationen er, at der ikke findes brugbare alternationer, der kan sikre den høje indfrysningsfugtighed.
 • Der er givet dispensation til en dansk leverandør

Nyt køleanlæg med fyldninger over 10 kg HFC – usikkerhed om fortolkning ang. kontraktindgåelse/ibrugtagning

 • Et centralt køleanlæg med 2. stk. vandkøleaggregater á 1000 kW i forbindelse med butiksarkade i Hellerup
 • 1 anlæg har fået dispensation
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at kontrakt blev indgået få dage inden, Miljøstyrelsen offentliggjorde fortolkningen af ”anvendelsestidspunkt”.
 • En dansk virksomhed har fået dispensation

Nyt køleanlæg med fyldninger over 10 kg HFC – Udbygning af eksisterende anlæg 

Udbygning af eksisterende køleanlæg (til anvendelse ifm. strålebehandling) med i alt 2 x 30 kg HFC-407C

1 anlæg har fået dispensation, som gælder i anlæggets levetid

Begrundelsen for dispensationerne er, at centralkøleanlægget udnyttes allerede inden udbygningen. Anlægget kunne ikke benytte naturlige kølemidler, bl.a. fordi lokale vedtægter tilsiger, at anlægget skal placeres i kælderniveau, og at anlæg til denne specifikke anvendelse baseret på CO2 ikke fandtes på ansøgningstidspunktet.

En dansk virksomhed har fået dispensation

Nye køleanlæg med fyldninger over 10 kg HFC

 • Anlæg til køling af ventilation, inddampning af spildevand, køling af hal, frostanlæg etc.
 • 16 anlæg har fået dispensation, som gælder anlæggets levetid
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at der var indgået kontrakt om levering og ibrugtagning af anlægget, inden forbuddet trådte i kraft. Idrifttagningen af de forskellige anlæg var blevet udsat på grund af svigt i levering og arbejdskraft samt forsinkelser i byggearbejdet.
 • Der er tale om danske virksomheder, der har fået dispensation

Køle- og frysespraydåser

 • Disse produkter benytter HFC-134a i spraydåser, som er beregnet til fejlfinding på elektriske eller elektroniske produkter (kølespray) samt til rensning af samme typer produkter.
 • Der er givet tidsbegrænsede dispensationer til alle 7 ansøgere. Der er tale om 17 forskellige produktnavne i forskellige størrelser. Ansøgningerne er gjort tidsbegrænsede i mellem 6-13 måneder. Alle ansøgere har fået deres dispensation forlænget med 1 år op til foreløbig 6 gange dækkende 2003-2008. Dispensationerne er gjort tidsbegrænsede, fordi det vides, at der investeres i udviklingen af alternativer.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at alternativerne kan af tekniske årsager ikke anvendes, enten fordi de er brændbare, eller fordi det endnu er forbundet med store praktiske problemer at anvende dem (f.eks. med hensyn til genopfyldning, størrelse el. lign.).
 • Der er givet dispensationer til både danske importører, der importerer fra bl.a. Finland, Belgien og Tyskland samt danske producenter. Det er ikke tillagt nogen betydning, om der er tale om import af produkt eller import af HFC til videre forarbejdning i Danmark.

Røgdetektor-testere

 • HFC-134a anvendes i spraydåser beregnet til test af røgdetektorer
 • Der er givet dispensation til de 3 ansøgere, der har søgt om dispensation til brug af HFC-134a i røgdetektor testere. Ansøgningerne er gjort tidsbegrænsede til et år. Alle ansøgere har fået deres dispensation forlænget med 1 år op til foreløbig 4 gange dækkende 2003, 2004, 2005 og 2006.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at der ikke på ansøgningstidspunkterne fandtes alternativer, der kan modsvare de tekniske egenskaber, som disse testere har, under hensyntagen til bl.a. sikkerhed. Alternativer er blevet udviklet og har siden april 2006 været kommercielt tilgængelige på det danske marked 
 • Der er tale om importører af engelske og tyske produkter.

Hårspray

 • HFC-152a er anvendt som drivmiddel i hårsprays
 • Der er tale om 3 produkter fra samme danske importør. Dispensationen gjaldt lagersalg af i alt 101 liter HFC-152a. Dispensationen gjaldt 6 uger i 2003
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at det blev vurderet, at ommærkning p.g.a. eksport af dåserne ville have betydet en betydelig meromkostning for importøren. Det kan oplyses, at importøren i forbindelse hermed fik den amerikanske producent til at ændre sit produkt til generelt at anvende HFC-fri alternativer.
 • 1 importør af produkterne har fået dispensation. Der har ikke været andre ansøgninger om tilsvarende.

Specialkøleskabe med små fyldninger

 • HFC-134a anvendes i en række forskellige specialkøleskabe, som f.eks. vinkølere, flaskekølere, ismaskiner, slush-ice maskiner m.m., med fyldninger under 150 gram HFC
 • Der er givet etårige dispensationer til en lang række produkter (ca. 42) fra 7 forskellige virksomheder. Det samlede antal enheder er dog forholdsvist beskedent.
 • Der findes endnu ikke kommercielt tilgængelige alternativer baseret på naturlige kølemidler på det danske marked. De produkter, der har større fyldning end 150 gram HFC (og som dermed er tilladte på det danske marked) har alle et højere energiforbrug end produkterne med lavere fyldning. Derfor bliver det samlede udslip af drivhusgasser mindre for de produkter med lavere HFC-fyldning.
 • Der er givet dispensation til 4 importører af produkter fra hhv. Tyskland, Holland, Grækenland og Italien samt til 3 danske producenter.

Amerikanerkøleskabe med fyldninger under 150 gram HFC-134a

 • HFC-134a anvendes i amerikaner køleskabe med fyldninger under 150 gram HFC
 • Der er givet en et-årig dispensation til 2 produkter fra 1 virksomhed. Virksomheden forventer at have testet og godkendt tilsvarende produkter baseret på naturlige kølemidler i løbet af 2006.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at der i forbindelse med udviklingen af amerikaner køleskabe med lavere energiforbrug blev fyldningen af HFC-134a mindre end 150 gram for to skabe på det danske marked. De produkter, der har større fyldning end 150 gram HFC (og som dermed er tilladte på det danske marked) har alle et højere energiforbrug end produkterne med lavere fyldning. Derfor bliver det samlede udslip af drivhusgasser mindre for de produkter med lavere HFC-fyldning.
 • Der er givet dispensation til 1 importør af produkter fra USA.

Reparationsskum

 • HFC-134a anvendes i reparationsskum til køle- og frysecontainere.
 • Der er givet en et-årig dispensation til 1 produkt fra 1 virksomhed. Dispensationen er forlænget til og med 2007.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at der p.t. ikke findes alternativer uden f-gasser, bl.a. fordi de fysiske forhold gør, at det er nødvendigt at anvende et 2-komponent system. Systemet bruges til ”on-the-spot” reparation af lastbilers køle- og frysecontainere. Mobile køle- og frysecontainere er i øvrigt undtaget fra bekendtgørelsen.
 • Der er givet dispensation til 1 importør af produktet fra Belgien.

HCF'er - Afslag på dispensationer

 • Anvendelse af HFC i nye komfort- og procesanlæg (ansøgning pr. juli 2002)
 • Anvendelse af HFC i nye komfort- og proceskøleanlæg med fyldninger over 10 kg HFC gældende fra 01.01.07. Ansøgning modtaget 14 dage efter ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen. Ansøger er importør og installatør af køleanlæg.
 • Begrundelsen for afslag er, at bekendtgørelsen har til hensigt generelt at begrænse anvendelsen af de industrielle drivhusgasser mest muligt under samtidig hensyntagen til det samlede udslip af alle drivhusgasser fra energiforbrug og kølemiddel, herunder udslip fra daglig drift, uheld, på- og efterfyldning etc. Det blev samtidig oplyst i afslaget, at hvis det mod forventning viser sig op til forbudets ikrafttræden den 1. januar 2007, at der ikke findes alternativer, der kan erstatte de i ansøgningen nævnte typer anlæg med HFC’ere, uden at det samlede udslip af drivhusgasser øges, vil der være grundlag for at indsende en revideret dispensationsansøgning.
 • Der var tale om en dansk kølevirksomhed, som har fået afslag.

Spraydåse beregnet til frysning af tilløbs- og fraløbsrør for radiatorer

 • Anvendelse af HFC-134a i en spraydåse beregnet til frysning af tilløbs- og fraløbsrør for radiatorer, således at det ikke er nødvendigt at lukke varmeanlægget i ejendomme for at udskifte en enkelt radiator.
 • En ansøgning om et produkt har fået afslag. Der har ikke været andre ansøgere af tilsvarende.
 • Begrundelsen for afslaget er, at HFC-134a er en industriel drivhusgas, hvis udledning ønskes begrænset mest muligt, idet den medvirker til drivhuseffekten, og der findes alternativer til den beskrevne anvendelse, herunder f.eks. elektriske apparater, der kan benyttes i stedet.
 • Der var tale om en importør, som har fået afslag.

Isolerede garagedøre

 • Anvendelse af HFC-134a til opskumning af isolerede garagedøre.
 • En ansøgning om et produkt har fået afslag. Der har ikke været andre ansøgere af tilsvarende.
 • Begrundelsen for afslag er, at HFC-134a er en industriel drivhusgas, hvis udledning ønskes begrænset mest muligt, idet den medvirker til drivhuseffekten, og der findes alternativer (skum produceret med alternativer til HFC) til den beskrevne anvendelse
 • Der var tale om en amerikansk producent, som har fået afslag.

PFC’er - Dispensationer

Specialkølemiddel til kølecontainere

 • Anvendelse af 1500 kg af PFC-218 til brug i et specielt kølemiddel, der anvendes som erstatning for et ozonlagsnedbrydende stof i ældre kølecontainere.
 • Et produkt har fået dispensation. Der blev givet en 2-årig dispensation til salg af eksisterende lager hos importøren. Der er ikke søgt om forlængelse af denne dispensation.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at det vil koste omkring 10.000 kr. pr. container at omstille hver enkelt kølecontainer til HFC, samt at der var tale om ældre kølecontainere.
 • En importør af kølemidlet samt en kølemontørvirksomhed, der udfører påfyldningen, har fået dispensation.

Trykakkumulatorer i visse biler

 • Biler, der indeholder CF4 (PFC-14) i en trykakkumulator samt foretager evt. efterfyldninger (servicering, herunder også total udskiftning) af disse specielle trykakkumulatorer. 
 • Dispensationen gælder i princippet alle biler, men det er kun få biler, hvor denne specielle type akkumulator anvendes, nemlig bl.a. VW Lupo og Audi A2 (biler med lavt energiforbrug). Dispensationen gælder (foreløbig) indtil 1.1.2006. Der er ikke ansøgt om forlængelse af denne dispensation.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at anvendelsen er nødvendig for, at akkumulatorerne kan virke, og ansøgerne har oplyst, at der ikke findes alternativer. Der anvendes 30-40 gram pr. akkumulator.
 • Alle danske bilimportører organiseret under brancheorganisationen ”De Danske Bilimportører”, som dækker alle betydende importører i Danmark. Der har ikke været andre ansøgere. Desuden gælder dispensationen også servicering af biler med denne type akkumulator.

Specielle lavtemperaturfrysere

 • PFC-14 anvendes i specielle ultra-lavtemperaturfrysere.
 • En ansøger med 8 produkter har fået dispensation. Der blev ansøgt om maks. 7 kg PFC. Dispensationen var af 15 måneders varighed for salg og ubegrænset for servicering.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at der ifølge ansøger ikke fandtes alternativer på ansøgningstidspunktet.
 • En tysk virksomhed (producent og leverandør) har fået dispensation. Der har ikke været andre ansøgere.

Sportssko

 • Anvendelse af under 200 kg PFC-218 i specielle sportssko (affjedring) i en 3-årig periode. PFC-218 erstatter SF6 i disse sko.
 • Der er givet dispensation til alle virksomhedens sko uden begrænsninger på antal sko eller navn.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at virksomheden oplyste, at den ikke kunne undvære brugen af PFC som erstatning for SF6 i denne periode. Virksomheden har forpligtiget sig til at udvikle alternativer til SF6 og PFC på verdensplan.
 • En større verdensomspændende virksomhed. Der har ikke været andre ansøgninger.

SF6 - Dispensationer 

Kalibrering m.m. af måleudstyr

 • Anvendelse af SF6 i forbindelse med kalibrering, testning og markedsføring af højpræcisions måleudstyr.
 • Dispensationen gælder maks. 12 kg til kalibrering, testning og markedsføring af højpræcisions måleudstyr. Den første dispensation gjaldt i 21 måneder, der dernæst er forlænget af flere omgange til og med 2007, dog for en mindre mængde.
 • Begrundelsen for dispensationerne er, at stoffet er nødvendigt at anvende, idet der ikke findes alternativer p.t. Virksomheden markedsfører i øvrigt et produkt, der anvender N2O som sporgas i stedet for SF6, til de anvendelser, hvor SF6 ikke er nødvendigt.
 • En producent af højpræcisions måleudstyr har fået dispensation.

SF6'er - Afslag på dispensationer

 • En dansk/svensk virksomhed ansøgte om dispensation til anvendelse af flere hundrede kg SF6 til sporgas. En kontakt til virksomheden bevirkede, at virksomheden trak ansøgningen, da den blev klar over, hvor mange CO2-ækvivalenter anvendelsen ville have givet anledning til. Der blev benyttet et alternativt sporstof i stedet.