Regler for kemi i elektronik

Generelle regler

RoHS direktivet begrænser bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom (krom VI), polybromerede biphenyler (PBB), polybromerede diphenylethere (PBDE). 

Pr. 22. juli 2019 finder begrænsningen for 4 ftalater også anvendelse. Der er tale om DEHP (bis(2-ehtylhexyl)ftalat), BBP (butylbenzylftalat), DBP (dibutylftalat) og DIBP (diisobutylftalat).

REACH forordningen fastsætter begrænsninger i anvendelsen af en række kemiske stoffer i artikler, herunder også elektriske og elektroniske produkter, og for markedsføring af sådanne artikler. Listen over kemiske stoffer, for hvilke der er fastsat begrænsninger, findes i forordningens bilag XVII. Forordningen forbyder også brugen i EU af de stoffer, der står på bilag XIV, medmindre man som producent forudgående har søgt om og fået anvendelsen godkendt. Det er stadigvæk tilladt at bruge stofferne på bilag XIV i produktionen uden for EU.

Herudover har alle leverandører af artikler i visse tilfælde pligt til at videregive oplysninger til kunder og – efter anmodning – til forbrugere, hvis der er særligt problematiske stoffer i artiklerne.

Regler for særlige elektriske og elektroniske produkter

Ud over regler om kemi i elektronik, skal du være opmærksom på, at der også er andre krav til elektronik som f.eks. producentansvar i forhold til elektronikaffald, krav til strømforbrug og sikkerhed i forhold til kortslutning.

Der kan også være frivillige internationale ordninger:

Konfliktmineraler (CFSI)