Regler for kemi i elektronik

Generelle regler

RoHS direktivet begrænser bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom (krom VI), polybromerede biphenyler (PBB), polybromerede diphenylethere (PBDE).

REACH forordningen fastsætter begrænsninger i anvendelsen af en række kemiske stoffer i artikler, herunder også elektriske og elektroniske produkter, og for markedsføring af sådanne artikler. Listen over kemiske stoffer, for hvilke der er fastsat begrænsninger, findes i forordningens bilag XVII. Forordningen forbyder også brugen i EU af de stoffer, der står på bilag XIV, medmindre man som producent forudgående har søgt om og fået anvendelsen godkendt. Det er stadigvæk tilladt at bruge stofferne på bilag XIV i produktionen uden for EU.

Herudover har alle leverandører af artikler i visse tilfælde pligt til at videregive oplysninger til kunder og – efter anmodning – til forbrugere, hvis der er særligt problematiske stoffer i artiklerne.

Regler for særlige elektriske og elektroniske produkter