Dine forpligtelser som producent

Her kan du få et overblik over, hvilke pligter du har, hvis du fremstiller elektrisk eller elektronisk udstyr eller markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr under dit eget navn eller varemærke.

Som producent af et elektronisk produkt skal du sikre, at dit produkt overholder reglerne for kemi i produkterne.

RoHS-reglerne:

Forbud mod visse farlige stoffer

Dit produkt (slutproduktet) må ikke indeholde nogle af de nedenstående stoffer i en koncentration over grænseværdien:

Bly (0,1 %) Kviksølv (0,1 %) Cadmium (0,01 %) Hexavalent chrom (0,1 %) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %) Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %) Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %) Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %) og Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %) 

Begrænsningen af DEHP, BBP, DBP og DIBP gælder dog først for medicinsk udstyr, herunder medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, fra den 22. juli 2021.

Dokumentationskrav

Du skal udarbejde teknisk dokumentation, foretage (eller få udarbejdet) intern produktionskontrolprocedure og udfylde en EU-overensstemmelseserklæring.

  • Harmoniseret standard - DS/EN 50581
  • Teknisk dokumentation og EU-overensstemmelseserklæring skal opbevares i 10 år.

CE-mærkning

Du skal CE-mærke det færdige produkt inden det bringes i omsætning og på en måde, så det er synligt, let læseligt og ikke kan slettes.

  • Kun CE-mærke er tilladt (RoHS-mærker er ikke tilladt)

Øvrige mærkningskrav

  • Produktet skal være forsynet med type-, batch- eller serienummer.
  • Producentens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af produktet.
  • Hvis produktets størrelse eller art begrunder det, kan oplysningerne fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager EEE.

REACH-reglerne:

Som både producent og leverandør af artikler, herunder elektriske og elektroniske produkter, er du også omfattet af REACH. Der gælder fx følgende forpligtelser:

Registrering

Som producent af elektriske og elektroniske produkter (artikler) er du forpligtet til at registrere de kemiske stoffer i produkterne (artiklerne), hvis der sker en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer fra produktet, f.eks. en elektronisk styret duftbeholder, som automatisk frigiver duft på bestemte tidsintervaller, og hvis de kemiske stoffer er til stede i produkterne (artiklerne) i mængder over 1 ton pr. EU-importør pr. år.
Du kan læse mere om registreringspligten andetsteds på Miljøstyrelsens hjemmeside 
Du kan også læse om registrering af kemiske stoffer på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside
Læs alle guidancedokumenter om REACH på Det Europæiske kemikalieagenturs hjemmeside 

Kandidatstoffer 

Som producent af elektriske og elektroniske produkter har du pligt til at underrette Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvis dit produkt/artikel indeholder et stof på den såkaldte kandidatliste , og hvis stoffet er til stede i artikler i mængder over 1 ton pr. importør pr. år, og i en koncentration på over 0,1 vægtprocent. Du er endvidere forpligtet til at levere oplysninger om stoffet og sikker brug af produktet videre til professionelle brugere og på anmodning til private forbrugere. Fra 5. januar 2021 skal du derudover indberette artikler, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof til ECHAs SCIP database før du leverer artiklen videre til professionelle brugere.

Læs mere her om SCIP databasen 
Læs mere her om oplysningskravene om kandidatlistestoffer 

Begrænsninger i  anvendelsen

REACH bilag XVII indeholder begrænsninger for anvendelse af kemiske stoffer i artikler, herunder elektriske og elektroniske produkter

Godkendelsesordning

REACH bilag XIV indeholder en liste over kemiske stoffer, som det er forbudt at anvende, medmindre du som producent forudgående har søgt om – og fået – en godkendelse til en specifik anvendelse af det pågældende stof.

 

Siden er opdateret 20. december 2020