Dine forpligtelser som producent

Her kan du få et overblik over, hvilke pligter du har, hvis du fremstiller elektronisk eller elektrisk udstyr

Som producent af et elektronisk produkt skal du sikre, at dit produkt overholder reglerne for kemi i produkterne.

I forhold til RoHS-reglerne:


Forbud mod visse farlige stoffer

Dit produkt (slutproduktet) må ikke indeholde nogle af de nedenstående stoffer i en koncentration over grænseværdien:

  • Bly (0,1 %), kviksølv (0,1 %), cadmium (0,01 %), hexavalent krom (0,1 %), polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %) og polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)

Dokumentationskrav

Du skal udarbejde teknisk dokumentation, foretage (eller få udarbejdet) intern produktionskontrolprocedure og udfylde en EU-overensstemmelseserklæring.

  • Harmoniseret standard - DS/EN 50581
  • Teknisk dokumentation og EU-overensstemmelseserklæring skal opbevares i 10 år.

CE-mærkning

Du skal CE-mærke det færdige produkt inden det bringes i omsætning og på en måde, så det er synligt, let læseligt og ikke kan slettes.

  • Kun CE-mærke er tilladt (RoHS-mærker er ikke tilladt)

Øvrige mærkningskrav

  • Produktet skal være forsynet med type-, batch- eller serienummer.
  • Producentens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af produktet.
  • Hvis produktets størrelse eller art begrunder det, kan oplysningerne fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager EEE.

I forhold til REACH:

Som både producent og leverandør af artikler, herunder elektriske og elektroniske produkter, er du også omfattet af REACH. Der gælder fx følgende forpligtelser:

Registrering

Som producent af elektriske og elektroniske produkter (artikler) er du forpligtet til at registrere de kemiske stoffer i produkterne (artiklerne), hvis der sker en tilsigtet frigivelse af kemiske stoffer fra produktet, f.eks. en elektronisk styret duftbeholder, som automatisk frigiver duft på bestemte tidsintervaller, og hvis de kemiske stoffer er til stede i produkterne (artiklerne) i mængder over 1 ton pr. EU-importør pr. år.
Du kan læse mere om registreringspligten andetssteds på Miljøstyrelsens hjemmeside 
Du kan også læse om registrering af kemiske stoffer på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside
Læs alle guidancedokumenter om REACH på Det Europæiske kemikalieagenturs hjemmeside 

Kandidatstoffer 

Som producent af elektriske og elektroniske produkter har du pligt til at underrette Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), hvis dit produkt/artikel indeholder et stof på den såkaldte kandidatliste , og hvis stoffet er til stede i artikler i mængder over 1 ton pr. importør pr. år, og i en koncentration på over 0,1 vægtprocent. Du er endvidere forpligtet til efter anmodning at videregive oplysninger, som et minimum stoffets navn, til kunder/forbrugere, hvis dit produkt/artikel indeholder et stof på kandidatlisten.  

Begrænsninger i  anvendelsen

REACH bilag XVII indeholder begrænsninger for anvendelse af kemiske stoffer i artikler, herunder elektriske og elektroniske produkter

Godkendelsesordning

REACH bilag XIV indeholder en liste over kemiske stoffer, som det er forbudt at anvende, medmindre du som producent forudgående har søgt om – og fået – en godkendelse til en specifik anvendelse af det pågældende stof.