Tilskudsordning til udgifter til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter/aktivstoffer

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger fra danske mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder:

- Der har udviklet et mindre belastende biocidprodukt, som de gerne vil have godkendt, så de kan markedsføre det i Danmark og EU, eller
- Der har fundet aktivstoffer, der har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs sundhed end almindelige aktive stoffer, og som de gerne vil have godkendt til biocidforordningens bilag I.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2021

Miljøstyrelsen forventer at give tilsagn om støtte ved udgangen af november 2021.

Hvad er et mindre belastende biocidprodukt?

”Mindre belastende biocidprodukter” er produkter, der kun indeholder aktive stoffer, der står på biocidforordningens bilag I.

De aktive stoffer på biocidforordningens bilag I er godkendt i EU som stoffer, der har en mere favorabel profil for miljøet og for menneskers og dyrs sundhed end almindelige aktive stoffer.

Produktet skal endvidere opfylde kravene i biocidforordningens artikel 25 for at blive godkendt som et mindre belastende biocidprodukt.

Læs mere om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter, artikel 25-28 og bilag I.

Hvorfor skal der flere aktivstoffer på biocidforordningens bilag I?

Jo flere aktivstoffer, der kommer på biocidforordningens bilag I, desto større er udvalget af aktivstoffer til udvikling af mindre belastende biocidprodukter.

Aktivstoffet skal opfylde forudsætningerne i biocidforordningens artikel 28 for at blive godkendt til biocidforordningens bilag I.

Læs mere om godkendelse af aktivstoffer til biocidforordningens bilag I. 

Der kan ansøges om tilskud til følgende udgifter:

  1. Tilskud på op til 60 % til virksomhedernes udgifter til ansøgning om produktgodkendelse. Mikrovirksomheder og små virksomheder kan få op til 80 % tilskud. Der kan søges om tilskud til alle produkttyper under biocidforordningen.

De udgifter, der kan gives tilskud til her, er:

  1. Konsulentbistand til at udforme ansøgningen om produktgodkendelse, og
  2. Fremskaffelse af de krævede oplysninger til ansøgningen (f.eks. via laboratorie- eller feltforsøg) enten hos virksomheden selv eller eksterne forsøgsudbydere.
  3. Tilskud på op til 50 % af mikrovirksomheders udgifter til gebyrer til produktgodkendelsen (bemærk dette gælder kun for mikrovirksomheder).
  4. Tilskud på op til 100 % til virksomhedernes udgifter til at få godkendt et aktivstof på biocidforordningens bilag I, kategori 1-5.

De udgifter, der kan gives tilskud til her, er:

  1. Konsulentbistand til at udforme ansøgningen om godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I, kategori 1-5, og
  2. Fremskaffelse af de krævede oplysninger til ansøgningen (f.eks. via laboratorie- eller feltforsøg) enten hos virksomheden selv eller eksterne forsøgsudbydere, hvis relevant.

(Der ydes ikke tilskud til udgifter til gebyrer til godkendelsen af et aktivstof).

Tilskuddet gives efter EU’s de minimis regler. Det vil sige, at ansøgeren samlet set under diverse de minimis støtteordninger højest må modtage op til 200.000 Euro i statstilskud over en tre-årig periode. Der skal underskrives en de minimis- erklæring.

Hvem kan søge?

Mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder kan søge.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål til tilskudsordningen er meget velkomne, kontaktperson 

Henrik Svenstrup, funktionsleder, Obfuscated Email.

Yderligere information om tilskud, ansøgningsskema, de minimis ordning og vilkår for tilskud

Læs mere om hvad der gives tilskud til, krav til ansøgning mv.

Ansøgningsskema (skal bruges) ansøgningsskema i wordformat

Erklæring om de minimis støtte (skal udfyldes) erklæring i wordformat

Standardvilkår for tilskud til udgifter til godkendelse af mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer

Miljøstyrelsen har afsat i alt 0,86 mio. kr. til tilskudsordningen i 2021. Midlerne kommer fra Fælles Kemiindsats 2018-21.

Fakta om biocider

Biocidprodukter (populært kaldet ”hverdagsgifte”) er f.eks. hånddesinfektion, desinficerende renseservietter, desinficerende rengøringsmidler, algemidler, insektmidler, rottemidler og træimprægneringsmidler - altså produkter, der indeholder aktive stoffer, der er designet til at hindre eller slå skadegørere ihjel.

Efter biocidforordningen må biocidprodukter ikke markedsføres, før de er godkendt.

Godkendelserne kræver, at virksomhederne fremskaffer en række oplysninger og foretager undersøgelser, der viser, at produkterne er sikre for mennesker og dyr og miljøet samt undersøger om produkterne virker effektive og stabile.

Godkendelserne koster også et gebyr.

Mindre belastende biocidprodukter kan godkendes efter en særlig forenklet procedure, og denne godkendelse giver endvidere adgang til hele EU-markedet, således der ikke skal søges godkendelse i hvert enkelt land.

Fokus på EU-biocidreguleringen udgør en del af Fælles Kemiindsats 2018-21, som bl.a. indebærer, at MST skal klæde danske virksomheder på til de nye skrappe biocidregler:

”Der ydes fortsat tilskud til virksomheder, der har udviklet mindre belastende biocider og har brug for støtte til produktgodkendelse efter den markant mindre omkostningskrævende og forenklede godkendelsesprocedure, der samtidig giver nemmere adgang til de øvrige EU landes markeder eller til godkendelse af mindre belastende aktivstoffer”.

Obfuscated Email