Indkaldelse af projektansøgninger til Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider.
Der er afsat ca. 16 millioner kroner i denne ansøgningsrunde. Fristen for at komme i betragtning til denne ansøgningsrunde er den 1. december 2016.

Miljøstyrelsen er nu klar med en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om effekterne af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. 

På denne side kan du læse om forskningsprogrammet, denne ansøgningsrunde og downloade ansøgningsskema m.v.

Baggrund

I lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter af 23. december 1992, blev der åbnet mulighed for finansiering af strategisk forskning med henblik på at nedbringe den samlede belastning på sundhed og miljø fra anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler omfatter pesticider (plantebeskyttelsesmidler) og biocider (f.eks. muse- og rottemidler og træbeskyttelsesmidler og desinfektionsmidler).
Begge disse kategorier kan yderligere opdeles i kemiske og mikrobiologiske midler.

Forskningsprogrammet vedrørende bekæmpelsesmidler administreres af Miljøstyrelsen.

Hvad er formålet med Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning?

Den strategiske forskning inden for bekæmpelsesmidler skal styrke videngrundlaget om bekæmpelsesmidler, så der sikres et solidt fagligt grundlag for administrationen af lovgivning og handlingsplaner på bekæmpelsesmiddelområdet.

Dette års ansøgningsrunde

I denne ansøgningsrunde er der ved udvælgelsen af forskningstemaer taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i Regeringens Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016. Der er ved udvælgelsen også lagt vægt på emner, hvor det anses for hensigtsmæssigt at bibeholde en forskningsmæssig kontinuitet.

De særligt prioriterede områder ved denne ansøgningsrunde fremgår af opslagsteksten og vejledningen.

Det er muligt at søge støtte til projekter af både kortere og længere varighed. I denne ansøgningsrunde skal projekter påbegyndes 1. juni 2017 og kunne være afsluttet med en rapport senest den 31. maj 2020.
Der er ved denne ansøgningsrunde ca. 16 mio. kr. til rådighed til projekter, der iværksættes i 2017.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er torsdag den 1. december 2016

Hvem kan opnå støtte?

Der kan ydes tilskud til offentlige eller private forskningsinstitutioner, hvor der arbejdes med strategisk forskning inden for området bekæmpelsesmidler. Forskningen skal som udgangspunktet have et anvendelsesperspektiv rettet mod løsning af problemer eller mod nye måder for at formindske forbruget af og/eller belastningen fra bekæmpelsesmidler. Ansøgningen skal indsendes af den forsker, der deltager i og har hovedansvaret for det foreslåede projekts gennemførsel.

Tilskud kan søges af private og offentlige forskningsinstitutioner samt af private firmaer. Udenlandske statsborgere og danske statsborgere ansat i udlandet kan søge støtte, men ansøgningen vil blive vurderet ud fra, om det ansøgte projekt styrker grundlaget for dansk administration af bekæmpelsesmidler.

Hvordan søges der tilskud?

Dette års ansøgningsrunde om midler til bekæmpelsesmiddelforskning er beskrevet nærmere i:

Opslag 2017

Vejledning

Ansøgningsskema (.doc - download kan tage noget tid)

Standardvilkår

Tidsplan (.xls)

Timeplan (.xls)

Budgetskabelon (hovedansøger) (.xls) 

Budgetskabelon (underleverandør) (.xls) 

Vurdering af projektansøgninger

Modtagne ansøgninger vil umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb blive sendt til Innovationsfonden med anmodning om en forskningsfaglig vurdering, jf. § 5 i Lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 306 af 29. marts 2014.

Det bemærkes, at af hensyn til Innovationsfondens vurdering skal projektbeskrivelse og CV udfærdiges på engelsk.

Blandt de ansøgninger, som Innovationsfonden vurderer som forskningsfagligt støtteværdige, vil Miljøstyrelsens efter høring i Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning herefter på grundlag af en relevansvurdering udvælge de projekter, hvortil der vil kunne ydes tilskud.

Formkrav

Ansøgninger vil ikke blive realitetsbehandlet, men få umiddelbart afslag, hvis

  • de ikke bidrager til at opfylde programmets formål
  • ansøgningsskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i opslagets vejledning
  • der ikke er vedlagt juridisk bindende samarbejdsaftaler mellem de deltagende parter om projektleders varetagelse af projektets faglige og økonomiske administration
  • projektbeskrivelse og CV'er ikke er udfærdiget på engelsk
  • budgetskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i opslagets vejledning
  • ansøgningen ikke er indsendt inden tidsfristen

Hvor kan man få flere oplysninger om ordningen?

Man kan kontakte Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi, Strandgade 29, 1401 København K. Kontaktperson for yderligere oplysninger er Henrik F. Brødsgaard, tlf. 72 54 45 02, e-mail: