Praktiske tips om vedligeholdelse af bundmaling

Uhensigtsmæssig håndtering af bundmaling kan føre til en forhøjet og unødvendig udledning af biocider til miljøet. Her er en række praktiske tips til at få mest gavn af bundmaling med biocider og samtidig beskytte miljøet og dig selv mest muligt.

Afskallet båd

Når båden er i vandet

I løbet af sejlsæsonen afgiver bundmalinger biocider til vandmiljøet. Bundmaling afgiver normalt kobber i et langsomt tempo. Hvis bunden vaskes eller skrubbes, vil afgivelsen blive større, og dermed bliver risikoen for skadelige virkninger i vandmiljøet også større.

Når båden vaskes efter optagning

Når lystbåde om efteråret tages på land for vinteren, bliver bunden normalt vasket af for at fjerne begroning som slim og algevækst. Derved bliver der også fjernet rester af bundmaling og blandt andet kobber, som kan skade miljøet. Forureningen er dog relativt lille. Vasken fjerner kun mellem halvanden og syv promille af den kobbermængde, der årligt bliver smurt på bådene.

Kobberet, der vaskes af, findes primært i bundfaldet i vaskevandet. 99 % af den afvaskede kobber findes i bundfaldet, der består af gamle malingsflager og begroning. Det kan derfor betale sig at samle bundfaldet og bortskaffe det.

Når den gamle bundmaling fjernes

Uhensigtsmæssig udledning af bundmaling kan også forekomme under forårsklargøringen af båden, f.eks. hvis der ikke anvendes korrekt udstyr eller hvis jorden ikke afdækkes. 

Råd

  • Undlad at vaske eller skrubbe bunden på en båd, der er malet med bundmaling, så længe båden er i vandet.
  • Sørg for at samle malingsflager og begroning op, når båden bliver vasket om efteråret. Her findes den største mængde kobber.
  • Når båden males eller slibes lægges en presenning under båden, så materialet bliver lettere at opsamle. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer.
  • Brug havnens udstyr, eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen til at fjerne eller slibe bundmaling.
  • Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne bundmaling.
  • Sandblæsning eller -svirpning skal anmeldes til kommunen i god tid forud for behandlingen. Så kan kommunen rådgive om eller eventuelt stille krav til sandblæsningen, herunder om den følgende håndtering af afrenset materiale og sand. Pak båden ind i et telt for at undgå at sprede støvet.

    Læs mere: Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling (pdf-fil)