Tematisk artikelsamling om alternativer til traditionel bundmaling

Denne temaopsamling beskriver fire projekter, de beskriver alternative metoder til den traditionelle bundmaling til at komme bådenes begroning til livs. Artiklerne er skrevet af Pia Staalgaard fra Planmiljø.

Først i opsamlingen er der gode råd om miljøvenlig vedligehold af lystbåde, som er anbefalet af Dansk Sejlunion. Dernæst følger de gode historier.

Perspektiver for fritidssejlere

Gode råd om bundmaling og miljø – på land og i sejlsæsonen

Bionedbrydelige olier mindsker angreb af pæleorm

Overflade som sælskind hæmmer begroning

Lad enzymerne klare arbejdet!

Læg skibet i sovepose

Hvis du vil vide mere

Forord
I Danmark findes 45.000 fritidsfartøjer over 6 meter | 1 |, der hvert år behandles med bundmaling. Bundmalingen indeholder kobber, der langsomt frigives til vandmiljøet for at undgå begroning af rurer, grønalger og andre organismer. Men kobber er et tungmetal, der ophober sig i naturen og på langt sigt er giftigt for vandmiljøet. Faktisk bliver de danske industri- og lystbådehavne tilført 30-50 tons kobber om året, som havner i bundslammet | 2 |. Kobberet bliver et problem for de dyr, der lever i bundslammet, og et problem for havnen den dag bundslammet skal bortskaffes. I dag bliver bundslammet fra nogle havne betragtet som farligt affald og kan derfor ikke længere "klappes" på åbent hav – det koster havnen dyrt.

I bekendtgørelse nr. 792 af 2. september 2003 blev der indført nye krav til frigivelsen af kobber fra bundmaling for at begrænse forureningen af vandmiljøet.

Hidtil har store firmaer præget markedet for bundmalinger, men flere mindre firmaer er nu også begyndt at udvikle og teste bundmalinger eller mekaniske metoder, der kan afløse den traditionelle kobberholdige bundmaling.

Denne temaopsamling beskriver fire projekter, der har fået støtte af Miljøstyrelsens Program for renere produkter. Projekterne er valgt ud, fordi de beskriver alternative metoder til den traditionelle bundmaling til at komme bådenes begroning til livs.

Projekterne viser, at der bliver arbejdet på at finde løsninger, som tager hensyn til miljøet. Der er dog et stykke vej endnu før produkterne helt kan afløse de traditionelle bundmalinger, men vi er tættere på.

I alt har 11 projekter omhandlende temaet bundmaling til lystbåde fået tilskud af Program for renere produkter.

Den. 1. Januar 2006 indføres en stramning i den eksisterende bekendtgørelse om bundmaling. Stramningen vil betyde, at flere af de traditionelle bundmalinger vil blive udelukket fra markedet. En følgegruppe er nedsat for at følge udviklingen af alternativer og skal vurdere, om fristen 2006 er realistisk.

Først i opsamlingen er der gode råd om miljøvenlig vedligehold af lystbåde, som er anbefalet af Dansk Sejlunion. Dernæst følger de gode historier.

Noter:

| 1 | "Udviklingen af alternative antifoulingsmetoder til lystbåde" af Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion. Miljøprojekt nr. 692 2002, Miljøstyrelsen.

| 2 | "Stryg på – skrub af. Om bundmaling, begroning og havmiljø". Østersøcenteret.