Lovgivning

Nedenfor kan du finde links til den gældende lovgivning på biocidområdet.

Der linkes til hovedbekendtgørelserne og man skal derfor være opmærksom på eventuelle senere ændringsbekendtgørelser.

Bekendtgørelser er gældende ret i Danmark. Direktiver ikke er gældende i sig selv, de skal gennemføres i dansk ret med en lov eller bekendtgørelse. Forordninger er gældende ret i Danmark, de skal ikke gennemføres med en lov eller en bekendtgørelse.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række fakta-ark med nyttige informationer om reglerne for udvalgte emner inden for kemikalielovgivningen. Klik her for at komme videre til faktaarkene (Kemikaliers hjemmeside)

Danske regler

Kemikalieloven

Lov om kemkalier
Lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017.

Generelle bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1088 af 6. september 2013 om bekæmpelsesmidler

Bekendtgørelse nr. 1087 af 6. september 2013 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger .

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar 2008.

Regler om anvendelsesbegrænsning

En række EU-regulerede kemiske stoffer var tidligere reguleret i danske bekendtgørelser, men er nu reguleret direkte i REACH forordningen. Dette gælder f.eks. arsen, creosot og PCP. Reguleringen kan findes i bilag XVII til forordningen.

Bekendtgørelse nr. 1257 af 15. december 2011 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling .

Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

Bekendtgørelse nr. 144 af 14. april 1982 om forbud mod anvendelse af gifte i visse varmesystemer


Andre bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1069 af 23. november 2011 om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer .

EU-regulering

Biocidforordning
Forordningen erstattede den 1. september 2013 biociddirektivet.
Læs Forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (pdf)

Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 736/2013 om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår varigheden af arbejdsprogrammet for undersøgelse af eksisterende biocidholdige aktivstoffer
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 837/2013 om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår informationskravet i forbindelse med godkendelse af et biocidholdigt produkt
I tilknytning til Biocidforordningen er yderligere tre forordninger med implementerende lovgivning blevet offentliggjort:

Gebyrer og afgifter til ECHA
Æ ndringer af biocidholdige produkter
Sammenfaldende (identiske) produkter

Biociddirektivet 98/8/EF (pdf)

EU vurdering af eksisterende aktivstoffer
Revurderingsforordningen (EF) 1451/2007 beskriver EU programmet for vurdering af alle de eksisterende aktivstoffer og bilag 2 viser hvilke aktivstoffer/produkttype kombinationer, der per 2007 var tilmeldt EU-vurderingsprogrammet.
Hent revurderingsforordning nr. (EF)1451/2007 (pdf).
Forordning (EU) Nr. 613/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1451/2007 for så vidt angår supplerende aktive stoffer i biocidholdige produkter, der skal gennemgås som led i undersøgelsesprogrammet.