Produktregistrering af biocidprodukter

Hvilke biocidprodukter skal anmeldes til Produktregistret?

Bekæmpelsesmidler skal i lighed med andre kemikalier anmeldes til Produktregistret iht. Arbejdstilsynets regler.

Biocidprodukter skal, hvis de ikke er omfattet af Arbejdstilsynets regler, anmeldelse i Produktregistret. Anmeldelsespligten fremgår af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens §53: ”Den, der er ansvarlig for salg i Danmark af et biocidholdigt produkt, der indeholder et aktivstof under revurdering, jf. biocidforordningens artikel 89, men hvor aktivstof og produkt ikke er godkendelsespligtigt efter § 66, skal foretage registrering i Arbejdstilsynets og Miljøstyrelsens register for stoffer og materialer (Produktregisteret) af følgende oplysninger”. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Miljøstyrelsen oversender ikke information til Produktregisteret

Da de oplysninger, som Miljøstyrelsen modtager i forbindelse med vurdering af bekæmpelsesmidler, ikke er fyldestgørende til at lave en komplet produktregistrering, oversender Miljøstyrelsen ikke de modtagne informationer til Arbejdstilsynets produktregister.

Ansvarlig for produktregistrering og biocidanmeldelse af biocidprodukter

Det er virksomheden, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til professionel brug, der er ansvarlig for at produktet er anmeldt til Produktregistret. Hvis anmeldelsen omhandler biocidprodukter omfattet af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens regler, så er det den, som er ansvarlig for salg i Danmark der skal biocidanmelde.

UFI-kode, overgangsregler og produktregistrering

Biocidprodukter skal overholde de samme regler for indberetning til den europæiske PCN-Portalen i ECHA og påføres en UFI kode, hvis de er klassifice­ret som farlige på grund af deres sundhedsvirkninger eller fysiske virkninger. Det gælder uanset mængde, og uanset om det er til privat, professionel eller industriel brug. Dette skal ske efter de samme regler som andre kemikalier.

Miljøstyrelsen sender ikke information til PCN-Portalen.