Godkendelsesprocessen

Hvordan bliver produkterne godkendt og hvem har ansvaret for at produkterne er godkendt?

Biocidforordningen trådte i kraft den 1. september 2013. Forordningen indfører et nyt system på tværs af EU, så det bliver mere ens for producenter og importører i hele EU at få deres produkter godkendt.

Sådan godkendes aktivstoffer og produkttyper

Et aktivstof til en eller flere produkttyper skal først godkendes af medlemslandene i fællesskab . EU vil løbende godkende de aktivstoffer, der må bruges. Det er et arbejde, som forventes afsluttet i 2027.

Producenter og importører kan søge om godkendelse af de biocidholdige produkter i takt med, at EU godkender aktivstofferne. Godkendelsen skal søges for det land, hvor man ønsker at markedsføre produkterne. Man kan i mange tilfælde også søge om godkendelse i hele EU på én gang.

Præcis hvornår EU godkender eller afviser bestemte aktivstoffer, er det ikke muligt at sige, men hensigten er at gruppere aktivstofferne efter produkttyper. På biocidinfo.dk kan du holde dig opdateret om arbejdet i EU-godkendelsesprocessen. Du kan også se den aktuelle liste over godkendte aktivstoffer på det europæiske kemikalieagentur ECHAs hjemmeside. Se listen her.

Produkter må sælges, imens godkendelsesprocessen er i gang

Når et aktivstof er godkendt har producenter og importører to år til at få de biocidholdige produkter godkendt. Det er lovligt at sælge de biocidholdige produkter , indtil de har været igennem godkendelsesprocessen, hvis aktivstoffet er med i revurderingsprogrammet, og hvis produkterne ikke er omfattet af den eksisterende danske godkendelsesordning.

Overgangsordninger for behandlede artikler

Behandlede artikler, der var på markedet den 1. september 2013, må sælges, indtil der er truffet en afgørelse om godkendelse af aktivstoffet/aktivstofferne i den pågældende produkttype. Det kræver dog, at producenten eller importøren har ansøgt om godkendelse af aktivstoffet/aktivstofferne for produkttypen senest 1. september 2016.

  Den behandlede artikel skal mærkes, hvis en producent fremsætter en påstand vedrørende en behandlet artikels biocide egenskaber, eller godkendelsen af aktivstoffet kræver oplysning om særlige forhold ved muligheden for kontakt med mennesker eller udsætning i miljøet.

Uanset mærkningskravet skal leverandøren af en behandlet artikel på forlangende og inden for 45 dage gratis stille oplysninger om biocidbehandlingen af den pågældende artikel til rådighed for en forbruger, der anmoder herom.

Afviste produkter må sælges i 6 måneder

Hvis et produkt ikke bliver godkendt, må det sælges i knap seks måneder (180 dage) efter afvisningen. Derefter skal salg og markedsføring af produktet stoppe helt. Lagerbeholdningen skal være udtømt senest 1 år efter afvisningen.