Autorisation til at bekæmpe skadedyr med gas

Man skal have en autorisation – altså en tilladelse – for at købe og bruge bekæmpelsesmidler til at gasse skadedyr i kornlagre, containere m.v., og mod muldvarpe og mosegrise. Tilladelsen gælder i fem år, hvorefter den skal fornyes.

De midler, der bruges til at gasse både skadedyr i kornlagre m.v., muldvarpe samt mosegrise, udvikler fosforbrinte. Fosforbrinte er i fareklassen ”meget giftig”, og det betyder, at brugerne skal have gennemgået et kursus i gasning for at kunne købe og anvende midlerne. 

Når man har bestået kurset i gasning, får man et kursusbevis, og Miljøstyrelsen udsteder en autorisation som desinfektør.

Hvem kan få en autorisation?

Udelukkende personer, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen bedrift, erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre eller er ansat hos en af ovenstående, kan få en autorisation. Det kan eksempelvis være landmænd, gartnere, greenkeepere, personer med ansvar for grønne områder ved beboelser og virksomheder eller offentlige arealer samt personer, der professionelt beskæftiger sig med skadedyrsbekæmpelse. Private haveejere må ikke selv bekæmpe med gas.

Autorisationen er personlig og gælder i fem år

En autorisation er personlig og gælder for fem år, hvorefter den skal fornyes.  Tidligere har man udstedt livsvarige gasningstilladelser til at bekæmpe muldvarp og mosegris, men nye regler, der trådte i kraft den 1. januar 2014, betyder, at nye tilladelser fremadrettet kun gælder i fem år. Der er fastsat en udløbsdato på alle de tidligere udstedte livsvarige gasningstilladelser til muldvarp og mosegris. Se datoer m.v. under overgangsregler nederst på siden.

Autorisationer til at bekæmpe skadedyr i lagre af fx. korn opnås i dag ved at desinfektørerne tager et kursus i Sverige som Miljøstyrelsen har anerkendt. På baggrund af kursusbevis herfra udsteder Miljøstyrelsen en autorisation (tidligere en dispensation) til at købe og anvende gas til bekæmpelse af skadedyr i fx kornlagre.

Hvis dispensationen er udstedt før den 1. januar 2014, gælder den indtil den 30. juni 2018, hvis den ikke indeholder en tidligere udløbsdato. Der er endnu ikke fastlagt en procedure for, hvordan man generhverver sin autorisation efter den første udstedelse efter de nye regler.

To forskellige typer af autorisation

Hvis man både bekæmper skadedyr i kornlagre samt muldvarp og mosegrise, kræver det en særskilt uddannelse og en særskilt autorisation til hver af de to typer af bekæmpelse.

Du kan tage kurser i at bekæmpe muldvarp og mosegris på Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
Læs mere om kurserne inde på institutets hjemmeside .

Kurser i gasning af skadedyr i fx. korn og frølagre skal man for tiden tage i Sverige, idet der ikke udbydes en uddannelse i denne form for gasning i Danmark. Kurserne udbydes normalt en gang om året af Folkhälsomyndigheten i Sverige. Læs mere om kurserne på kursusstedets hjemmeside .

Overgangsregler

Den 1. januar 2014 kom der nye regler på området, der betyder, at autorisationer til at bekæmpe mosegris og muldvarp er gået fra at være livsvarige til kun at gælde i fem år.  Der er fastsat en udløbsdato for alle gasningstilladelser, der er udstedt før 1. juli 2013.

Den, der har autorisationen, skal selv sørge for at få sin autorisation lovliggjort på de tidspunkter, som står i skemaet herunder. Det vil sige, at man skal tage et nyt kursus og bestå det for at kunne fortsætte med at bekæmpe mosegrise og muldvarp med gas.

En tilladelse til køb og anvendelse af bekæmpelsesmidler mod mosegrise og muldvarpe, udstedt før den 1. juli 2013, gælder til og med:

  • 30. juni 2018, hvis tilladelsen er udstedt den 1. juli 2009 eller tidligere
  • 30. juni 2019, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010
  • 30. juni 2020, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011
  • 30. juni 2021, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012
  • 30. juni 2022, hvis tilladelsen er udstedt den 2. juli 2012 eller senere

Tilladelse til anden skadedyrsbekæmpelse med gas (gasnings af siloer mv.)

Tilladelser (dispensationer) til anden skadedyrsbekæmpelse (gasning af skadedyr i kornsiloer mv.) gælder indtil det tidspunkt, der fremgår af afgørelsen, truffet af Miljøstyrelsen (dispensationen), dog længst til den 30. juni 2018, jf. § 25, stk. 1, i gasningsbekendtgørelsen. Se reglerne i Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.