Regler for bundmaling - hvad må jeg bruge?

Nedenfor kan du også få et overblik over gældende og kommende regler for fritidsbåde.

Som ejer af en fritidsbåd bør du kende reglerne for brug af bundmaling med biocider.

Reglerne er senest fornyet i 2017.
Læs bekendtgørelsen her (på Retsinformations hjemmeside).

De vigtigste regler er samlet i et faktaark .

Fritidsbåde generelt

Kobberholdige forbindelser, som kobberthiocyanat og kobber(I)oxid, er de biocider, der primært bruges i bundmalinger. I Danmark anvendes der også andre biocider, deriblandt zink-pyrithion, ofte i kombination med kobber. Læs mære om disse biocider ved at følge linkene nedenfor.

Nedenstående biocider må ikke bruges i Danmark i bundmaling til både, der er kortere end 25 meter:

  • Diuron (forbudt i år 2000)
  • Irgarol 1051 (forbudt i år 2000)
  • Tributyltin (forbudt i år 1991). 

Irgarol 1051 må bruges i bundmaling til både, der er længere end 25 meter. Det er dog ikke længere tilladt at bruge diuron til både, der er længere end 25 meter. Vær opmærksom på, hvilke andre biocider, der findes i bundmalingen sammen med kobber.

Tributyltin er det helt forbudt at bruge i bundmaling.

Læs mere
Om kobberholdige forbindelser 
Om zink-pyrithion 
Faktaark om organiske tinforbindelser

Særligt for både under 200 kg (joller)

Biocidholdig bundmaling er det forbudt at bruge på fritidsbåde og joller under 200 kg. Bådene må trækkes på land eller der må bruges alternativer uden biocider.

Der er to undtagelser fra denne regel:

  1. Hvis båden har fast bådplads i en A- eller B-havn
  2. Hvis båden er bygget af træ og befinder sig i saltvand

Bundmaling med irgarol, diuron og tributyltin er det dog aldrig tilladt at bruge.

Læs videre om alternativer uden biocider her

Særligt for både, der sejler i ferskvand

Biocidholdig bundmaling må slet ikke bruges i ferskvand, da danske søer og åer er særligt sårbare. Båden bliver dog ikke voldsomt begroet af den grund.

Begroningen i ferskvand er meget begrænset, og der findes maling uden biocider, der forhindrer den lette begroning.

Læs mere under alternativer uden biocider .

Dispensation for langturssejlere samt fabriksnye både til eksport

Bådejere, der planlægger at tage på langturssejlads, kan få dispensation fra de gældende regler om bundmaling. Det samme gælder for nye fritidsfartøjer, der eksporteres.

Der kan kun dispenseres fra reglerne om kobber i bundmalingen.

Ved langturssejlads forstås sejlads uden for Østersøområdet (det vil sige sejlads ud i Skagerrak, Nordsøen, Nordatlanten og videre, nord for breddeparallellen 57 o 44,8'N) uden anløb af danske havne i mindst tre måneder.

Ansøgning om dispensation skal sendes til Miljøstyrelsen. En formular kan downloades fra denne side, se længere nede. Den udfyldte ansøgning sendes til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens godkendelse har form af en rekvisition, som giver langturssejleren ret til at bestille det godkendte antal liter bundmaling hos en forhandler.

Ansøgningsskema langturssejlads (2016)

Ansøgningsskema for nye både (2016)

Kommende regler

Der er indført en generel godkendelsesordning i EU for alle biocidholdige bundmalinger til alle skibe, fartøjer og udstyr. Derfor foregår der i disse år en vurdering af biocider i EU. Med udgangen af september 2015 var knap halvdelen godkendt af de aktivstoffer, der er blevet søgt godkendt under produkttype 21, antifoulingsmidler, i biocidforordningen.

For tiden er der en overgangsordning. Efter overgangsordningen må bundmaling, der ikke er godkendt efter forordningen, kun importeres, sælges og anvendes, hvis aktivstofferne i den pågældende bundmaling er under vurdering i EU efter reglerne i biocidforordningen og bundmalingen er registreret i Produktregistret. Når et aktivstof er blevet godkendt på EU-plan, skal der indsendes en ansøgning om produktgodkendelse til Miljøstyrelsen, hvis en bundmaling med det pågældende aktivstof skal markedsføres i Danmark. Efterfølgende vil Miljøstyrelsen vurdere, om bundmalingen kan godkendes.

Bundmaling til fritidsfartøjer er reguleret ved bekendtgørelse, som senest blev opdateret med virkning fra 8. november 2017.  Læs den danske bekendtgørelse.

Læs mere om regler for bundmaling i EU .