Saltholm-Vestamager

Saltholm
Foto: Merete Binderup

Udvalgets begrundelse

Saltholm er Østdanmarks største sammenhængende standengsområde, og Vestamager fremtræder ligesådan men er dog inddiget og drænet havbund. Øerne er lavtliggende, delvist oversvømmede vådområder. Vestamager og Saltholm og det tilgrænsende næringsrige lavvand er især kendt som raste- og ynglepladser for vade- og andefugle og Vestamager som træksted for mange rovfugle, småfugle og traner.  Saltholm har kalkundergrund, og de saltpåvirkede strandenge er præget af en rig variation af både kalkelskende og saltelskende arter. Saltholm er også sælreservat

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer