Rold - Vildmose - Mariager Fjord

Mariager Fjord
Foto: Henrik Granat

Download foto af Rold Skov

Udvalgets begrundelse

Danmarks største skovkompleks Rold Skov har mange specielle naturelementer som f.eks. de brunvandede søer, Økssø og Mossø og den rene Madum Sø, foruden Danmarks største kilder, Lille og Store Blåkilde med en unik ferskvandsfauna.  Skoven rummer bl.a. rådyr og krondyr, sortspætte og orkideen fruesko. Lille Vildmose er Danmarks største højmose med karakteristiske dyre- og plantearter, som f.eks. tørvemos og rundbladet soldug. Den nærliggende Tofte Skov har kongeørn og en hegnet, gammel vildsvinebestand. Et lavvandet havområde øst for Vildmosen rummer et østdansk vadehav, som er raste- og fourageringsplads for store mængder vade- og andefugle. Ved Mariager Fjord er der saltforekomster og bryozokalk og på arealerne vokser kalkelskende plantearter, f.eks gøgeurter.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer

  • Naturbeskrivelser: Himmerland
  • Download foto af Rold Skov (jpg; 3 mb - foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • Download foto af Mariager Fjord (Foto: Henrik Granat, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)