Limfjorden midt

Limfjorden
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Landskabet rummer mange spor af isen, der kom fra Norge og medførte vandreblokke. På den nordlige del af Mors og på Fur ses oppressede og foldede lag, hvoraf især moleret med de mange mørke askelag tydeligt viser isens deformationer. I moleret findes mange og velbevarede fossiler, bl.a. af insekter, fisk og krybdyr. Mange steder ses hævet havbund neden for Stenalderhavets kystskrænter, og odder og strandvolde er under stadig omformning. Langs Limfjorden findes mange saltvandsprægede strandenge med et karakteristisk dyre- og planteliv, bl.a. har Vejlerne et unikt fugleliv med store koncentrationer af ynglende sump- og engfugle og rastende vandfugle. I selve fjorden, som er stærkt brakvandspræget, er blåmuslingebankerne hjemsted for et myldrende liv af smådyr, og fiskene udgør vigtige fødeemner for spættet sæl, der har reservater på Ejerslev Røn og i Livø Bredning.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

Fakta og materialer