Hindsholm

Hindsholm
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Det nordøstlige Fyn, omkring Hindsholm og Odense Fjord, rummer inden for et begrænset område en rig variation af landskaber og naturtyper i samspillet mellem hav og land. På Fyns Hoved er alle stadier i moræneøers omdannelse gennem nedbrydning og aflejring til stede. På strandenge og skrænter på Hindsholm, Enebærodde og Romsø ses Storebæltsområdets tørbundsflora, og de tørre solbeskinnede overdrev og skrænter rummer værdifulde insektsamfund. Romsø har en artsrig løvblandingsskov, der ikke har været drevet forstlig gennem lang tid. Omkring Fyns Hoved er der tætte forekomster af marsvin. Odense Fjord og Kertinge Nor er lavvandede kystnære områder, som er vigtige rastepladser for fugle.

Oplev området

Tag selv ud og oplev området - der er masser af muligheder for gode naturoplevelser. Her kan du få idéer til en udflugt:

  • Naturbeskrivelser: Fyn

Fakta og materialer

  • Naturbeskrivelser: Hindsholm
  • Download foto af Hindsholm (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)