Spættet sæl

Spættet sæl
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Den spættede sæl ( Phoca vitulina ) kan opleves af sejlere og andre i næsten alle danske farvande, med de største bestande i Vadehavet, Limfjorden og Kattegat. Siden jagtfredningen i 1976/77 er bestanden vokset til næsten det femdobbelte, afbrudt i perioder med virusepidemier. Jagtfredningen har gjort den mindre sky, flugtafstanden er blevet meget mindre, og flere har nu glæde af at se sælerne på ganske nært hold. Dens slægtning gråsælen er en fåtallig art, der nu atter yngler få steder i landet.

Oplev den i naturen

Spættet sæl er følsom over for menneskelige forstyrrelser men du kan sagtens opleve sælerne på afstand. Du ser dem hvor der er uforstyrrede sandbanker, øer og lignende. Her hviler de på land i flokke. Men det er ikke usædvanligt at se spættede sæler, der færdes alene.
Spættet sæl er den mest almindeligt forekommende sælart i Danmark. Den lever især i Kattegat, Limfjorden, Vadehavet, og der er en bestand i den sydøstlige del af landet. Sæler opleves i Danmark bedst på Avnø og på Fanø. Spættet sæl ses især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser så som sandbanker, rev, holme og øer.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Spættet sæl
  • Naturhistorisk Museum: Kanon-arterne
  • Download foto af spættet sæl (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Dansk Pattedyratlas" af H.J. Baagøe & T.S. Jensen. Gyldendal 2007.