Vandløb og kilder

Vandløb og kilder
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Ved erosion og sedimentaflejring er vandløbene med til at forme en dynamisk natur. Variation i åernes strømføring og vandkvalitet sikrer en rig flora og fauna både i selve åløbet og i bredzonen. Vandløbene har derfor stor landskabelig og biologisk værdi. De har tæt kontakt til landbrugslandet og er i dag truet af næringsstoftilførsel fra omgivelserne. Kildernes vand er rent og holder som grundvandet næsten samme temperatur året rundt. Det udnytter en række organismer, der er kendt fra istidsnaturen, og her har fundet et egnet levested. Det er en af grundene til, at kilderne er en vigtig naturtype.

Oplev den i naturen

Bedre spildevandsrensning og mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse har i de seneste årtier gjort, at mange vandløb har fået en bedre tilstand. Der er dog oftest lang vej endnu til noget, der minder om deres naturlige forhold. Mange kilder er tørret ud som følge af dræning og grundvandsindvinding. I skovene kan man møde bække med naturligt, slynget løb og rent vand f.eks. i Søhøjlandets skove og i Gribskovområdet. Nogle af Danmarks – og Europas – fineste kilder findes i og omkring Rold Skov, bl.a. Store og Lille Blåkilde, Ravnkilde og Kovadsbækken.

Fakta og materialer