Stenrev

Stenrev
Foto: Kim Lundshøj

Udvalgets begrundelse

Denne naturtype er snævert forbundet med det oversvømmede morænelandskab, hvor brænding og havstrømme har vasket store sten, grus og andre sedimenter fri. Det har givet en meget varieret havbund med et væld af små biotoper med en artsrig flora og fauna. Stenrev er derfor en vigtig dansk naturtype, som er truet af bl.a. stenfiskeri og bundtrawling.

Oplev den i naturen

Stenrev findes især i de indre farvande fra Kattegat til Bornholm. Hvis man ikke er dykker, kan man i stedet opleve nogle af vore mange kunstige stenrev, som findes overalt i form af havnemoler og høfder, og som rummer meget af det samme dyre- og planteliv.

Fakta og materialer