Overdrev

Overdrev
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

For blot 200 år siden var overdrev en af de mest udbredte naturtyper i Danmark, knyttet til morænelandskabets mere næringsrige jorder. De fritliggende sten, myretuerne og de spredtstående træer og tornede buske skaber variation i leveforholdene og understøtter derved den store artsrigdom, som præger det lysåbne græsningslandskab. Mange arter er følsomme overfor tilførsel af næringsstoffer fra det omgivende landbrugsland. Derfor er overdrevene en stærkt truet naturtype.

Oplev den i naturen

Overdrev findes i dag helt overvejende på stejlt terræn, som er vanskeligt eller umuligt at dyrke – især kystskrænter, dalsider og randmoræner. Floraen er som regel rigest, hvor jordbunden enten er mager og sandet eller meget kalkholdig. Nogle af de største og fineste overdrev findes ved Møns Klint, på Nordsamsø og i Mols Bjerge.

Fakta og materialer